Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Veterinært erhvervsprojekt (15 point) IVS

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1 , Blok 2 , Blok 3 og Blok 4
Niveau Kandidat
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Line Elnif Thomsen (4-7069786c4477797268326f7932686f)
  • Institut for Veterinær Sygdomsbiologi
Kursusnummer: SVEK13019U

Engelsk titel

Veterinary Project in Practice (15 credits)

Kursusindhold

 

Dette er en individuel projektorienteret studieaktivitet, hvis indhold defineres af karakteren af den eller de aktiviteter, som gennemføres hos projektværten og som beskrives i erhvervsprojektaftalen.

Erhvervsprojektet skal forhåndsgodkendes før gennemførelse, og indgår normalt som en del af et alternativt differentieringsforløb for veterinær-studerende.

Hvert institut har en formel kususansvarlig, som er ansvarlig for 1) at vejlede den studernde i forbindelse med ansøgning om forhåndsgodkendelse, udarbejdelse af samarbejdsaftale med projektværten 2) at give den studerende konkret faglig vejledning gennem projektperioden, 3) at organisere midtvejsstatus og 4) at bedømme slutrapporten.

For så vidt angår erhvervspraktik på den veterinære kandidatuddannelse, så kan instituttet/den kursusansvarlige på grund af bl.a. dyrlægelovens bestemmelser om rettigheder og pligter fastsætte relevante nærmere krav til fysiske og personalemæssige forhold hos praktikværten, samt fastsætte nærmere krav til arten af arbejdsopgaver.

 

Målbeskrivelse

 

Den studerende vil skulle fungere i en professionel ramme, det være sig en virksomhed, institution eller en organisation. De forventninger og krav, der er til de studerende fra virksomhederne/organisationerne udtrykkes i en helhed af kompetencer, som det kan være vanskeligt for studerende at opnå ved alene at følge kurser og mere traditionelle studieaktiviteter. Et Erhvervsprojekt kan medvirke til udviklingen mod en professionalisering af kompetenceprofilen.

Den studerende vil opnå:
* Erfaring med at anvende teori og metoder fra studiet i en konkret sammenhæng i en virksomhed/organisation
* En bredere indsigt i og forståelse af den erhvervs- og samfundsmæssige sammenhæng, som dit fag/uddannelse indgår i
* En forståelse for en arbejdsplads- eller organisationskultur
* Erfaring med samarbejde og kommunikation mellem forskellige faggrupper

Efter at have gennemført aktiviteten forventes det, at den studerende kan:

Viden
- redegøre for den specifikke faglige viden, som er nødvendig for, at den studerende kan gennemføre forløbet. Det være sig viden, som den studerende har med sig fra sine forudgående studier, såvel som viden, den studerende som erhverver sig under forløbet
- beskrive og forstå strukturer og kultur i en virksomhed/organisation på en sådan måde, at den studerende kan forklare sin egen placering og specifikke funktion i den samlede organisation

Færdigheder
- anvende faglig viden og relevante metoder i en konkret faglig sammenhæng
- samarbejde og kommunikere effektivt med både fagfæller og folk fra andre fagområder

Kompetencer
- demonstrere forståelse af, hvorledes den nyerhvervede viden og de nye færdigheder bidrager til den personlige og professionelle udvikling
- reflektere over, hvad han/hun har lært i forbindelse med aktiveringen af den faglige viden, som vedkommende havde med sig ved starten af forløbet - reflektere over egen rolle og funktion i organisationen, samt over hvilken konkret læring der er sket i løbet af opholdet

 

Formelle krav

Den studerende skal opfylde de krav der er beskrevet i studieordningen vedr. fordeling på differentieringen. Erhvervsprojektet skal være inden for det område, der ligger indenfor vejelderens fagområde.

Bemærkninger

Ved faggrupperne på instituttet kan der gennemføres et erhvervsprojekt, såfremt en underviser ved den respektive faggruppe vil være vejleder og såfremt denne og den kursusansvarlige finder det fagligt i orden.

Tilmelding

Veterinært erhvervsprojekt kan ikke tilmeldes via STADS af den studerende, da projektet kun kan indgå i uddannelsen i forbindelse med alternativ afvikling af differentiering.

Frist for ansøgning til IVS er den 1. juni.

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i veterinærmedicin

Studienævn

Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab

Varighed

1 blok
Aktiviteten kan gennemføres fuldtids i én blok eller halvtids over to blokke. Den kursusansvarlige fra det mest relevante institut er vejleder. Den studerende skal deltage aktivt i en midtvejs-status.

Skemagruppe

Individuelt projekt som tidsmæssigt fastlægges med vejleder
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Den konkrete form aftales med den faglige vejleder, som er den kursusansvarlige. Vejledning kan ske i form af personlige møder og/eller som skriftlig udveksling mellem vejleder og studerende. Midtvejs i projektperioden gennemføres en midtvejsstatus.

Kapacitet

Ved faggrupperne på instituttet kan der gennemføres et erhvervsprojekt, såfremt en underviser ved den respektive faggruppe vil være vejleder og såfremt denne og den kursusansvarlige finder det fagligt i orden.

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forberedelse 206
Projektarbejde 200
Vejledning 6
Total 412

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering
Vægtning: Projektrapporten vægter 100 %.
I den afsluttende projektraport skal den studerende dokumentere, at han/hun kan reflektere over anvendelsen af sin faglighed i en erhvervsmæssig sammenhæng, og at han/hun kan reflektere over sin læring i forløbet.
Rapporten skal afleveres med udgangen af den blok, opholdet har fundet sted. Det anbefales derfor, at den studerende løbende arbejder på projektrapporten under opholdet. Omfanget af rapporten er ca. 15-20 sider.
Rapporten skal bestå tre dele samt et abstract:

Del 1 omfatter de konkrete rammer for den studerendes erhvervsprojekt: En beskrivelse af virksomheden/​organisationen, dens formål (hvem betjener den, hvad producerer den, hvad er andre mål), dens organisering (hvem træffer beslutninger, ledelsesstruktur, arbejdsfordeling) og fysiske rammer, samt en beskrivelse af de konkrete arbejdsopgaver eller aktiviteter, den studerende har været beskæftiget med i forløbet.

Del 2 er den faglige del, hvori den studerende med udgangspunkt i beskrivelsen af de konkrete aktiviteter og arbejdsopgaver diskuterer, hvilke dele af det vidensgrundlag og det metodekendskab, den studerende har haft med sig, der er blevet bragt i spil i forløbet. Den skal også indeholde nogle overvejelser om den konkrete viden og de specifikke metoder, den studerende har erhvervet under forløbet.
Endelig indeholder

Del 3 den studerendes personlige læringsrefleksioner: Hvad har han/hun lært (både faglig indsigt og generelle kompetencer), og hvordan er denne læring foregået (i hvilke situationer og sammenhænge), og på hvilke måder ser han hun forløbet som et bidrag til sin egen udvikling professionelt og personligt.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende på tilstrækkeligt niveau kunne:

Viden
- redegøre for den specifikke faglige viden, som er nødvendig for, at den studerende kan gennemføre forløbet. Det være sig viden, som den studerende har med sig fra sine forudgående studier, såvel som viden, den studerende som erhverver sig under forløbet
- beskrive og forstå strukturer og kultur i en virksomhed/organisation på en sådan måde, at den studerende kan forklare sin egen placering og specifikke funktion i den samlede organisation

Færdigheder
- anvende faglig viden og relevante metoder i en konkret faglig sammenhæng
- samarbejde og kommunikere effektivt med både fagfæller og folk fra andre fagområder

Kompetencer
- demonstrere forståelse af, hvorledes den nyerhvervede viden og de nye færdigheder bidrager til den personlige og professionelle udvikling
- reflektere over, hvad han/hun har lært i forbindelse med aktiveringen af den faglige viden, som vedkommende havde med sig ved starten af forløbet - reflektere over egen rolle og funktion i organisationen, samt over hvilken konkret læring der er sket i løbet af opholdet

Censurform

Ingen ekstern censur
Ingen censur. Intern bedømmer.
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende