Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Husdyrernæring

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1
Niveau Bachelor
ECTS 4,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Connie Frank Matthiesen (3-6670774376787167316e7831676e)
  Hovedansvarlig
 • Institut for Produktionsdyr og Heste
Kursusnummer: SVEB13005U

Engelsk titel

Animal Nutrition

Kursusindhold

Kurset indeholder en introduktion til de basale begreber indenfor fagområdet husdyrernæring og fodring efterfulgt af mere specifik undervisning om herbivore (drøvtyggere og heste); omnivore (grise, fjerkræ) og carnivore (hund, kat og mink).

Kvantitativ beskrivelse af de forskellige dyrearters fordøjelse og omsætning af energi- og næringsstoffer til forskellige livsytringer (f.eks. vedligehold, vækst, reproduktion, laktation og fysisk aktivitet). Principper for bestemmelse af energi- og næringsstofbehov samt normer for produktions- og familiedyr kombineret med et grundlæggende kendskab til egnede fodermidler og foderblandinger til disse dyr.

Beskrivelse af fodermidlernes kemiske sammensætning, energi- og proteinværdi, karakteristiske egenskaber og risiko for indhold af uønskede eller ernæringsskadelige stoffer. Gennemgang af typiske bearbejdningsmetoder af fodermidler og deres betydning for næringsstoftilgængeligheden. Introduktion af vitaminer og mineraler, deres omsætning i kroppen samt symptomer på mangel og overdosering.  

Vurdering af foderplaner også i relation til ernæringens betydning som årsag til sygdom samt brug af diæter i forbindelse med forskellige lidelser særligt indenfor produktionsdyr.

Mink bruges som prototype for basale ernæringskrav hos hund og kat.

Målbeskrivelse

Kurset skal give et basalt kendskab til de grundlæggende principper vedrørende fastlæggelse af næringsbehov og fodring af raske og syge dyr for de vigtigste husdyrarter i Danmark. 

Viden:

 • beskrive grundlæggende principper vedrørende fastlæggelse af næringsbehov og fodring af raske og syge dyr.

 • udpege væsentlige faktorer af betydning for den kvantitative energi- og næringsstofomsætning.

 • nævne karakteristiske ernæringsmæssige egenskaber ved typisk anvendte fodermidler.

 • identificere egnede fodermidler til produktions- og familiedyr.

 

Færdigheder:

 • anvende ernæringsmæssige og fodringsmæssige principper, begreber og metoder til vurdering af standardfoderplaner, diæter og sammenhæng mellem ernæring og risiko for sygdom.

 • vurdere et foders anvendelighed til produktions- og familiedyr.

 • analysere forhold vedrørende sygdomsforebyggende ernæring.

 

Kompetencer:

 • samarbejde med andre rådgivere om ernæring af produktions- og familiedyr.

 • anvende et fagsprog med henblik på at diskutere ernæring med klienter, rådgivere og andre fagfolk

Anbefalede faglige forudsætninger

SVEBxx Veterinær anatomi og fysiologi del 1
SVEBxxxx Veterinær anatomi og fysiologi del 2
SVEBxxxx Veterinær anatomi og fysiologi - integreret eksamen
SVEB13000U Cytologi og almen histologi
SVEB11001U Veterinær genetik
SVEB13013U Veterinær kemi og biokemi
SVEB13003U Basal statistik og epidemiologi

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i veterinærmedicin - obligatorisk

Studienævn

Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

Tidsplan offentliggøres på Absalon senest 14 dage før kursusstart
Organisationen af forelæsninger og øvelser foregår i samarbejde med andre fag i blokken
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningsformen er en kombination af forelæsninger, case-baserede teoretiske øvelser samt en ekskursion.

Kapacitet

Ingen begrænsning. Forbeholdt veterinærstuderende.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Anbefalet litteratur:

P. McDonald: Animal Nutrition. Samfundslitteratur. Som udgangspunkt vil det altid være nyeste udgave der udgør undervisningsmaterialet til kurset.

Fodermiddel- og normtabeller uploades på Absalon og indgår i lærebogsmaterialet.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 40
Teoretiske øvelser 20
Forberedelse 56
Eksamen 4
Ekskursioner 4
Total 124

Eksamen (2 timers skriftlig eksamen)

Prøveform

Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Skriftlig eksamen med opsyn på Peter Bangsvej. Den skriftlige prøve består af 1-2 case-baserede opgaver samt et antal multiple choice spørgsmål.

Bedømmelsen er en samlet vurdering af besvarelsen af opgaver og multiple choice spørgsmålene.

Hjælpemidler

Kun visse hjælpemidler tilladt

Fodermiddel- og normtabeller, udvalgte formler, lommeregner og excel

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende på tilstrækkeligt niveau kunne:

Viden:

 • kende og kunne anvende korrekte fagtermer inden for husdyrernæring
 • forstå samspillet mellem ernæring, fysiologi og mave-tarmkanalens opbygning hos de enkelte dyrearter
 • kende et fodermiddels egnethed til forskellige dyrearter
 • kende metoder til fastlæggelse af dyrs energi og næringsstofbehov samt udnyttelse af fodermidler

 

Færdigheder:

 • beregne dyrs behov for energi og næringsstoffer ved hjælp af relevante normtabeller.
 • beregne indholdet af energi og næringsstoffer i en given diæt ud fra oplysninger om diætens råvaresammensætning og ved hjælp af relevante fodermiddeltabeller

 

Kompetencer:

 • vurdere diætens egnethed til et givet produktions- eller familiedyr, herunder vurdere om diæten overholder de gængse normer for den pågældende dyreart ved en given livsytring.
 • vurdere diætens mulige konsekvenser for dyrets sundhed baseret på basale ernæringsfysiologiske mekanismer.

 

Censurform

Ingen ekstern censur
Ingen censur. En bedømmer.
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende