Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Besætnings- og folkesundhed

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 2
Tidsplan offentliggøres på Absalon senest 14 dage før kursusstart
Uge 8 friholdes for undervisning.
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Jens Peter Nielsen (4-72787671487b7d766c36737d366c73)
 • Institut for Produktionsdyr og Heste
 • Institut for Veterinær Sygdomsbiologi
Kursusnummer: SVEB10408U

Engelsk titel

Herd Health and Public Health

Kursusindhold

Kurset indeholder fire overordnede emneområder:

• Kædebetragtninger vedrørende miljø- og fødevaresikkerhedsaspekter i relation til husdyrproduktion og folkesundhed herunder risikoanalyse, kvalitetsstyring, antibiotika resistens, globalisering, stald-, foder- og vand- hygiejne samt affaldshåndtering (1,5 ECTS)

• Produktions- og sundhedsstyring herunder basal besætningsanalyse, økonomi og repro-duktionsanalyse med særlig fokus på kvæg (herunder AMS og sundhedsindikatorer), fjerkræ og i mindre grad mink (2.0 ECTS) 

• Besætningsdyrlægekompetencer indenfor sygdomsætiologi, patogenese, diagnostik, -terapi, profylakse og hygiejniske aspekter i relation til svin (2.0 ECTS)

• Besætningsdyrlægekompetencer indenfor sygdomsætiologi, -patogenese, -diagnose, -terapi, – profylakse og miljøforhold i relation til fisk (2.0 ECTS)

Målbeskrivelse

Kursets formål er at give de studerende basale forudsætninger for at varetage funktionen som besætnings- og embedsdyrlæge. Basal produktions- og sundhedsstyring dækkes for produktionsdyrsarterne kvæg, svin, fisk, fjerkræ og mink. Besætningsdyrlægekompetencer indenfor sygdomsætiologi, -patogenese, -diagnose, -terapi og -profylakse vil blive dækket indenfor svin og fisk.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

 

Viden:

 • Beskrive de vigtigste metoder til og principper for sundhedsstyring hos kvæg, svin, fisk, fjerkræ, og mink
 • Beskrive relevant lovgivning og de vigtigste miljø- og fødevaresikkerhedsaspekter i relation til husdyrproduktion og folkesundhed.
 • Redegøre for de vigtigste enzootiske og eksotiske sygdomme hos svin og fisk

 

Færdigheder:

 • Anvende simple kvantitative og kvalitative metoder til analyse af besætningers produktion og sundhed
 • Tolke simple analyser af besætningsdata
 • Vurdere problemstillinger indenfor sygdomsætiologi, -patogenese, -diagnose, -terapi og –profylakse hos svin og fisk.

 

Kompetencer:

 • Forholde sig til de komplekse afvejninger af sundhed, velfærd og produktionsøkonomi i husdyrbesætninger
 • Forholde sig til dyrlægens rolle som embedsmand indenfor fødevaresikkerhed, miljøhygiejne dyrevelfærd og folkesundhed
 • Kunne anvise diagnostik, terapi og profylakse i relation til sygdomme hos svin og fisk
 • Der indsættes følgende tekst i kursusbeskrivelsen under ”Målbeskrivelser” / kompetencer: Kurset bidrager til It-kompetencer indenfor de fire kompetence kategorier 1) ’Hands on it’ – teknikker og funktioner, 2) It i faglig kontekst, 3) It-begrebskendskab og 4) Kritisk og kreativt brug af it.

Anbefalede faglige forudsætninger

SVEB13026U Infektionsmikrobiologi
SVEB13003U Basal statistik og epidemiologi
SVEB13006U Mikrobiel fødevaresikkerhed
SVEB13022U Speciel patologi og fjerkræsygdomme - teori
SVEB13023U Speciel patologi og fjerkræsygdomme - praksis

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i veterinærmedicin - obligatorisk for adgang til kandidatuddannelsen i veterinærmedicin.

Studienævn

Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Anders Miki Bojesen, Kurt Buchmann, Anders Dalsgaard, Ilka Christine Klaas, Liza Rosenbaum Nielsen

Varighed

1 blok

Skemagruppe

.
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen gennemføres primært som forelæsninger og teoretiske øvelser i hold af 180 studerende. Herved møder de studerende undervisere fra de involverede fagområder, og inspireres til teoretiske studier af det brede pensum. E-læring anvendes til at motivere og demonstrere principper i undervisningen. Syntese og praktisk anvendelse af de opnåede kompetencer sker på kandidatdelen bl.a. i kurset Praktisk besætningsrådgivning og kødkontrol.

Kapacitet

Veterinærstuderende har først prioritet.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Anbefalede lærebøger:

 • Buchmann, K. & Pedersen, K (2009) Fish Diseases. BioFolia, Frederiksberg, Denmark
 • D.J. Taylor (2006) Pig Diseases

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 56
Teoretiske øvelser 11
Forberedelse 128
Eksamen 3
E-læring 8
Total 206

Eksamen (Skriftlig eksamen)

Prøveform

Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Eksamen afholdes på Peter Bangsvej og består af multiple choice (MC) opgaver:
• Opgaver i produktions- og sundhedsstyring med særlig vægt på kvæg, svin, fisk og fjerkræ og i mindre grad mink
• Opgaver i samspil mellem miljøhygiejne, husdyrproduktion og folkesundhed
• Opgaver i sygdomme hos svin
• Opgaver i sygdomme hos fisk

Vægtning: Ved karaktergivning vægtes alle MC-opgaver lige. For at et opgavesæt er tilfredsstillende besvaret skal to krav være opfyldt: 1. Mindst 60% af opgaverne i det samlede opgavesæt skal være korrekt besvaret 2. Mindst 50% af opgaverne i hver af de 4 MC-kategorier skal være korrekt besvaret.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

På Peter Bangsvej vil der være mulighed for at medbringe USB-stik med noter.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne: 

Viden:
• Identificere de vigtigste metoder til og principper for sundhedsstyring hos kvæg, svin, fisk, fjerkræ, og mink
• Identificere relevant lovgivning og de vigtigste miljø- og fødevaresikkerhedsaspekter i relation til husdyrproduktion og folkesundhed
• Identificere for de vigtigste enzootiske og eksotiske sygdomme hos svin og fisk
 
Færdigheder:
• Anvende korrekte simple kvantitative og kvalitative  metoder til analyse af  produktion og sundhed på populationsniveau
• Tolke simple analyser af besætningsdata
• Vurdere problemstillinger indenfor sygdomsætiologi, -patogenese, -diagnose, -terapi og –profylakse hos svin og fisk
 
Kompetencer:
• Forholde sig til afvejninger af sundhed, velfærd og produktionsøkonomi i husdyrbesætninger
• Forholde sig til dyrlægens opgaver og ansvar indenfor fødevaresikkerhed, miljøhygiejne dyrevelfærd og folkesundhed
• Kunne anvise diagnostik, terapi og profylakse i relation til sygdomme hos svin og fisk

Censurform

Ingen ekstern censur
Ingen censur. En bedømmer.
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende