Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kvalitative analysestrategier

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Master
Kandidat
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Morten Skovdal (9-75367b73777e6c6974487b7d766c36737d366c73)
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Kursusnummer: SSUK12020U

Engelsk titel

Qualitative methodologies

Kursusindhold

Undervisningsforløbet vil bringe deltagerne gennem hele forskningsprocessen: fra etablering af en problemformulering, valg af kvalitative forsknings tilgange (fx. den etnografiske, det fænomenologiske, det narrative), dataindsamling og analyse til afrapportering. Kurset er struktureret under følgende temaer:

 • Videnskabsteori
 • Kvalitative tilgange og analysestrategier til forskning
 • Teoretiske rammer
 • Data indsamlings metoder
 • Tematisk analyse
 • Afrapportering af kvalitative studier
 • Kvalitet i kvalitativ forskning


Gennem forelæsninger introduceres nogle centrale metodologiske og videnskabsteoretiske spørgsmål, som kursusdeltagerne løbende vil få mulighed for at relatere til deres egne projektplaner. Der afsættes tid til begrænset feltarbejde med henblik på gennemførelse af et mindre studie til brug i eksamensopgaven.

Målbeskrivelse

Dette specialmodul har til formål at ruste deltagerne til at planlægge, gennemføre og afrapportere et kvalitativt forskningsprojekt, der for eksempel kan danne grundlag for deres masterafhandling. Vi tager udgangspunkt i deltagernes ideer til konkrete projekter, og kurset sigter mod at gøre deltagerne i stand til at beskrive et projekt med sammenhæng mellem formål, teori og metode. Derudover vil kurset skærpe deltagernes evne til at behandle og analysere kvalitative data samt til at foretage kritiske vurderinger af kvalitative studier. De helt konkrekte læringsmål for kurset er følgende:

Videnslæringsmål

 • Redegøre for de almindeligst forekommende tilgange og analysestrategier til kvalitativ forskning
 • Begrunde valg af forskellige dataindsamlingsmetoder
 • Beherske centrale elementer og begreber inden for kvalitetssikring af kvalitativ forskning
 • Reflektere over sammenhængen mellem forskningstilgang, analyseteori, metode og vidensproduktion

 

Færdighedslæringsmål

 • Udtænke en klar problemstilling og forskningsspørgsmål der kan undersøges kvalitativt.
 • Udforme en analysestrategi der er egnet til det givne forskningsspørgsmål
 • Anvende forskellige kvalitative dataindsamlingsmetoder
 • Udføre en tematisk analyse af kvalitativ data med henblik på fortolke undersøgelsesresultaterne
 • Afrapportere kvalitative forskningsresultater
 • Reflektere over og vurdere den viden der er opnået med de anvendte metoder i forhold til relevante kvalitetskrav og den valgte forskningstilgang

 

Kompetencelæringsmål

 • Selvstændigt planlægge et kvalitativt studie
 • Kritisk vurdere kvalitativt og sundhedsvidenskablig forskning
 • Indgå professionelt i et kvalitativt forskningsmiljø

Formelle krav

Kan tages, når man har gennemført Fællesmodul 1b (Kvalitative metoder) på MPH eller har tilsvarende forudsætninger.

Uddannelse

Sundhedsfaglig Kandidatuddannelse - Valgfag

It og Sundhed - Valgfag

Studienævn

Studienævn for den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse

Kursustype

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

Varighed

10 uger (uge 15-24)

Skemagruppe

Onsdage
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser, gruppearbejde, fælles diskussioner og personlig feedback

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Grundbog:

Vallgårda, S., & Koch, L. (Eds.). (2011). Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab. Munksgaard: København

Skovdal, M & Cornish, F (2015) Qualitative research for development: a guide for practitioners. Practical Action Publishing, Rugby, UK

En læseplan samt litteratur vil være tilgængelig på Absalon.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 40
Forberedelse 150
Eksamensforberedelse 20
Total 210

Eksamen (SSUK12020E)

Prøveform

Skriftlig aflevering
Den skriftlig opgave er på 15 sider og tager afsæt i et selvvalgt pilotprojekt.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Opgaven skal beskrive forskningsprocessen i forbindelse med arbejdet med det valgte mini-projekt, herunder formål, forskningstilgangen, datagenerering, analysestrategi samt metodiske refleksioner over processen.

For at opnå karakteren 12 skal kursisten, med udgangspunkt i pensumlitteraturen, kunne:

Videnslæringsmål

 • Beskrive og etablere sammenhæng mellem problemstilling og valgte studietilgang(e)
 • Redegøre for den valgte kvalitative studietilgang(e)
 • Redegøre for anvendelsen af to kvalitative forskningsmetoder i dataindsamlingen
 • Reflektere over og vurdere den viden, der er opnået med de anvendte metoder i forhold til relevante kvalitetskrav

 

Færdighedslæringsmål

 • Udtænke en klar problemstilling og forskningsspørgsmål der kan undersøges kvalitativt
 • Transskribere interviews
 • At beskrive processen hvori du kondenserede det empiriske materiale og kom frem til nogle hovedresultater
 • Genkende og diskutere etiske problemstillinger i projektarbejdet

 

Kompetencelæringsmål

 • Anvende forskellige kvalitative dataindsamlingsmetoder
 • Udføre en tematisk analyse af kvalitativ data med henblik på fortolke undersøgelsesresultaterne
 • Afrapportere kvalitative forskningsresultater

Censurform

Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende