Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kandidatspeciale

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår og Efterår
Niveau Kandidat
ECTS 30 ECTS
Kursusansvarlig
 • Susan Weng Larsen (12-7779776572327065767769724477797268326f7932686f)
Vejleder og dermed kursusansvarlig kan være videnskabeligt personale på adjunkt-, lektor- eller professor-niveau ansat på SUND i overensstemmelse med fakultetets gældende retningslinjer for vejledning og gældende retningslinjer for specialer på tværs. På kandidatuddannelsen i medicinalkemi, hvor der foreligger en tværfakultær uddannelsesaftale, kan vejleder også være videnskabeligt personale ansat på Kemisk Institut, SCIENCE.
 • Institut for Farmaci
 • Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi
Kursusnummer: SSPECIALEU

Engelsk titel

Master's thesis

Kursusindhold

Kandidatspecialet er en farmaceutisk relevant forskningsopgave, der normalt omfatter både en teoretisk del og en eksperimentel del. Under arbejdet med specialet er den studerende tilknyttet en vejleder, som typisk er ansat ved en af de to udbydende institutter, og som sammen med den studerende og den eventuelle eksterne vejleder træffer nærmere aftale om tilrettelæggelsen og udførelsen af specialet. Kandidatspecialets teoretiske aspekter og resultater beskrives i en rapport. Emnet skal afgrænses således, at det samlede arbejde kan gennemføres inden for den fastsatte tidsramme.

Den studerende og vejleder udarbejder en specialekontrakt og en plan for vejledning under specialet i overensstemmelse med de gældende regler på SUND. Undervejs i specialet holder de(n) studerende - normalt på arbejdsstedet - en mundtlig fremlæggelse af ca. 1/2 times varighed om arbejdets status. Denne fremlæggelse overværes af specialevejlederen og den eventuelle eksterne vejleder. Specialevejlederens deltagelse kan dog undlades i de tilfælde, hvor det af økonomiske, praktiske og/eller geografiske grunde er umuligt for vejlederen at være til stede.

Omfanget af kandidatspecialet skal aftales med specialevejleder under hensyntagen til bestemmelser i den relevante studieordning. Bemærk at efter 1. september 2014 accepteres kun ECTS-omfang af kandidatspecialer, der er delelige med 7,5.

Målbeskrivelse

Kandidatspecialet har til formål at demonstrere og dokumentere den studerendes færdigheder i selvstændigt at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med en farmaceutisk relevant forskningsopgave samt at skrive en kandidatspecialerapport. Desuden er det formålet at den studerende skriftligt og mundligt kan formidle sit projekt i fagligt klare termer.

Specialerapporten over det udførte arbejde samt den efterfølgende mundtlige prøve skal dokumentere, at den studerende

 • kan planlægge og udføre en forskningsopgave
 • kan redgøre for det valgte emnes relevans
 • kan opstille en videnskabelig problemformulering/hypotese
 • kan opstille et relevant formål
 • kan anvende relevant videnskabelig teori, metoder og empiri i forbindelse med udførelsen af forskningsopgaven og begrunde valg heraf
 • kan beskrive det udførte forskningsarbejde samt de opnåede resultater og konklusioner på en klar og let forståelig måde.
 • kan foretage en kritisk analyse med en afbalanceret diskussion af teori, metode i forhold til den valgte empiri
 • kan tage kritisk stilling til anvendt litteratur
 • mundtligt kan fremlægge og diskutere den gennemførte forskningsopgave.

Bemærkninger

ECTS-omfanget skal fastsættes i overensstemmelse med rammerne beskrevet i den relevante studieordning og skal være deleligt med 7,5.

Studienævnet har fastsat regler og retningslinjer for
- specialeaftale med en vejleder. Relevant såfremt specialet gennemføres ved et af de to udbydende institutter
- specialekontrakt
- vejledning under specialet
- specialerapporten
- specialeeksamen
Disse regler og retningslinjer og den tilknyttede vejledning fremgår af den enkelte uddannelses websider under KUnet.

Uddannelse

Kandidat i farmaci - obligatorisk, Kandidat i farmaceutisk videnskab - obligatorisk, MSc in Pharmaceutical Sciences - compulsory, MSc in Medicinal Chemistry - compulsory

Studienævn

Studienævn for de Farmaceutiske Videnskaber

Varighed

Varigheden afhænger af specialets ECTS-omfang, som er fastsat i studieordningen, og aftales mellem de(n) studerende og vejleder. Der accepteres kun ECTS-omfang, der er delelige med 7,5. (1 ECTS-point svarer til en studenterbelastning på 27,5 timer).

Skemagruppe

Specialet planlægges i samarbejde med vejleder.
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Projekt

Kapacitet

02

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Projektarbejde 825
Total 825

Eksamen (Kandidatspeciale)

Prøveform

Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve
Skriftlig rapport og mundtlig prøve med efterfølgende diskussion

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen af projektrapporten og kan maksimalt trække én karakter ned. Projektrapporten skal indeholde et resumé på engelsk, og dette vil indgå i den samlede bedømmelse af projektrapporten. Dersom 2 studerende har arbejdet sammen om specialet, skal de studerende i rapporten redegøre for den enkeltes bidrag, således at vejleder og censor er i stand til at konstatere og vurdere den enkelte studerendes indsats.

Karakterbeskrivelse

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af målet med kandidatspecialet, med ingen eller få uvæsentlige mangler.
Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af målet med kandidatspecialet, med en del mangler.
Karakteren 02 gives for den tilstækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af målet med kandidatspecialet.

Censurform

Ekstern censur
Er specialet udført i en virksomhed uden for fakultetet, må den eksterne vejleder ikke tillige fungere som censor.
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende