Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Masterprojekt, Public Health

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår og Forår
Pris

45.000 DKK

Niveau Master
ECTS 30 ECTS
Kursusansvarlige
 • Mette Nordahl Svendsen (4-7e7684875184867f753f7c863f757c)
 • Ingelise Andersen (4-7a7f727f5184867f753f7c863f757c)
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Kursusnummer: SPUM15003U

Engelsk titel

Master's Thesis, Public Health

Kursusindhold

Afhandlingsarbejde

Målbeskrivelse

Masterafhandlingen skal demonstrere, at den studerende kan håndtere sammensatte problemstillinger, som kræver integration af empiri, teori og metode i folkesundhedsvidenskab. Gennem arbejdet med masterafhandlingen skal den studerende erhverve sig færdigheder i selvstændig tilrettelæggelse og gennemførelse af folkesundhedsvidenskabeligt projekt, herunder indsamling, praktisk håndtering, analyse og tolkning af data samt formidling af afhandlingsresultater.

Efter endt arbejde med afhandlingen forventes den studerende at:

Viden

 • kunne formulere og behandle en afgrænset og klar folkesundhedsvidenskabelig problemstilling

 • have kendskab til teorier og metoder, der knytter sig til en folkesundhedsvidenskabelig problemstilling

   

  Færdigheder

 • planlægge og udføre en struktureret og fokuseret litteratursøgning med fremdragelse af relevant litteratur
 • udvælge, forklare og diskutere relevant teori
 • udvælge, forklare og anvende en for problemstillingen relevant videnskabelig metode
 • planlægge og gennemføre en selvstændig analyse med udgangspunkt i problemstillingen og forholde sig kritisk til sine resultater
 • i fald der inddrages foreliggende empirisk materiale: udvise kritisk stillingtagen til dette materiales design, metodevalg, kvalitet og evt. forskningsetiske overvejelser
 • i fald der inddrages eget indsamlet empirisk materiale: begrunde design, metodevalg, diskutere det indsamlede materiales kvalitet, herunder anføre evt. forskningsetiske overvejelser

Kompetencer

 • konkludere, kritisk diskutere og perspektivere den viden, der er fremkommet i afhandlingen i relation til anvendelse, aktualitet, teori- eller metodeudvikling
 • dokumentere evnen til både skriftlig og mundtlig akademisk fremstilling

Tilmelding

eller http://mph.ku.dk/optagelsen/ for nye studerende

Uddannelse

Master of Public Health

Studienævn

Studienævn for Master i Public Health

Kursustype

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

Varighed

1-2 semestre

Skemagruppe

Afhandlingsarbejde
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Vejledning

Kapacitet

Ingen begræsning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forberedelse 824
Eksamen 1
Total 825

Eksamen (SPUM15003E)

Prøveform

Skriftlig aflevering
Mundtligt forsvar, 60 minutter
Projektet bør have et omfang af 45-50 normale tekstsider à ca. 2.400 anslag (inklusive mellemrum), hvortil kan lægges bilag i begrænset omfang. Hvis to studerende skriver en fælles masterafhandling, må omfanget øges med max 50 %.
En MPH-afhandling kan bestå af flere sammenhængende arbejder, f.eks.:
· en publiceret videnskabelig artikel med en ramme (se nedenfor)
· et sundhedsoplysende materiale og en tilhørende evalueringsrapport
· en litteraturgennemgang af et område og en tilhørende forskningsprotokol for et nyt projekt.
Det er et krav, at sammenhængen mellem de forskellige materialer fremgår klart. Der skal være en ramme på ca. 20 sider, som giver bedre mulighed end artikelmanuskriptets ordknappe stil for at give en nuanceret fremstilling af baggrund, relevant litteratur, metodeovervejelser, resultater og diskussion. Rammen udgør afhandlingens hoveddel, mens øvrige dele er bilag.

Hvis to studerende udarbejder en afhandling sammen, er begge ansvarlige for den samlede afhandling. Masterafhandlingen skal indeholde et instruktivt resumé på både dansk og engelsk, dette indgår i den samlede bedømmelse.
Det mundtlige forsvar tager udgangspunkt i afhandlingen.

Der gives samlet karakter for afhandling og mundtlig eksamen. Det er en forudsætning for at bestå, at projektet i sig selv er bestået. Projektet tæller dobbelt i forhold til den mundtlige prøve.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende vise:

 

Viden

 • kunne formulere og behandle en afgrænset og klar folkesundhedsvidenskabelig problemstilling

 • have kendskab til teorier og metoder, der knytter sig til en folkesundhedsvidenskabelig problemstilling

Færdigheder

 • planlægge og udføre en struktureret og fokuseret litteratursøgning med fremdragelse af relevant litteratur
 • udvælge, forklare og diskutere relevant teori
 • udvælge, forklare og anvende en for problemstillingen relevant videnskabelig metode
 • planlægge og gennemføre en selvstændig analyse med udgangspunkt i problemstillingen og forholde sig kritisk til sine resultater
 • i fald der inddrages foreliggende empirisk materiale: udvise kritisk stillingtagen til dette materiales design, metodevalg, kvalitet og evt. forskningsetiske overvejelser
 • i fald der inddrages eget indsamlet empirisk materiale: begrunde design, metodevalg, diskutere det indsamlede materiales kvalitet, herunder anføre evt. forskningsetiske overvejelser

 

Kompetencer

 • konkludere, kritisk diskutere og perspektivere den viden, der er fremkommet i afhandlingen i relation til anvendelse, aktualitet, teori- eller metodeudvikling
 • dokumentere evnen til både skriftlig og mundtlig akademisk fremstilling

Censurform

Ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende