Sundhedsvæsenets organisation og ledelse

Kursusindhold

Sundhedsvæsenet har de sidste 20 år været præget af en lang række forandringsinitiativer med udgangspunkt i problematiseringer af økonomistyring, produktivitet, kvalitet og service. Forandringsambitionerne har bl.a. taget form af nye organisationsstrukturer, incitamentsystemer, ledelseskoncepter og informationsteknologier. Det har dog ofte vist sig vanskeligt at realisere visionerne knyttet til de nye koncepter og teknologier. Formålet med kurset er at skærpe deltagernes forståelse af forandringsprocesser i – og på tværs af – sundhedsvæsenets fagprofessionelle organisationer. Med udgangspunkt i konkrete eksempler vil vi se på vilkårene for styring, herunder på betydningen af arbejdets organisering og de forskellige hensyn og interesser, som er på spil i forbindelse med indførelse af nye styringsredskaber. Der vil især være fokus på implementeringen af aktuelle redskaber til kvalitetsudvikling og patientsikkerhed. Samtidig rummer kurset en introduktion til en række teoretiske perspektiver på organisationer, styringsredskaber, implementeringsprocesser og forandringsledelse.

Engelsk titel

Organisation of the health and social services

Uddannelse

Master of Public Health

Målbeskrivelse

Det overordnede formål med kurset er at styrke deltagernes viden om og forståelse af forandringsprocesser i sundhedsvæsenet.

Kompetence-læringsmål:

 • Kunne bringe viden om forandringsprocesser og forandringsledelse til anvendelse i sundhedsvæsenet, f.eks. i rollen som leder, projektleder, projektmedarbejder, konsulent eller fuldmægtig.
 • Indgå i projekter eller beslutningsprocesser, hvor viden om organisatoriske forandringer er afgørende.
 • Identificere potentielle muligheder og problemstillinger i forbindelse med indførelse af nye ideer og teknologier i organisationen.
 • Deltage i udarbejdelsen af implementeringsstrategier i forbindelse med indførelse af nye ideer og teknologier i organisationen.
 • Analysere implementeringen af igangsatte forandringstiltag (eks. som led i en formativ eller summativ evaluering).

 

Viden-læringsmål:

 • Redegøre for centrale teoretiske perspektiver på styringsredskaber i organisationer.
 • Redegøre for de centrale elementer i 'Normalization Process Theory'.
 • Redegøre for de generelle vilkår for (forandrings)ledelse i sundhedsvæsenet.
 • Reflektere over hvordan specifikke styringsredskaber relaterer til specifikke organisationer og specifikke professionelle praksisser.

 

Færdighedslærings-mål:

 • Læse, forstå, præsentere og diskutere empiriske og teoretiske tekster om forandringsprocesser og forandringsledelse i sundhedsvæsenet.
 • Relatere kursets teorier og begreber til aktuelle cases fra sundhedsvæsenet.

Forelæsninger, gruppearbejde og mundtlige oplæg

Kan tages, når man har gennemført Fællesmodul 3 (Organisation, ledelse og økonomi) på MPH eller har tilsvarende forudsætninger.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Hver studerende gennemfører 2 mundtlige oplæg (individuelt eller i gruppe), hvor udvalgte tekster fra kurset præsenteres og diskuteres.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

 

Kurset bestås via aktiv deltagelse i form af:
1. Fremmøde (min. 80%)
2. Et afsluttende mundtligt oplæg om en case, som man har arbejdet med under kursusforløbet.

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende i tilstrækkelig grad kunne

Viden:

 • Redegøre for centrale teoretiske perspektiver på styringsredskaber i organisationer.

 • Redegøre for de centrale elementer i implementeringsteorien Normalization Process Theory

 • Reflektere over hvordan organisatorisk kontekst påvirker konkrete forandringsprocesser.

Færdigheder:

 • Deltage aktivt i diskussionerne om de tekster og cases der præsenteres på kurset.
 • Præsentere og diskutere en udvalgt case i relation til kursets overordnede temaer.

 • Vurdere og diskutere hvilke relevante teorier der kan belyse casen.

Kompetencer:

 • Tage ansvar for processen med at udvælge, afgrænse og analysere en relevant case.

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 40
 • Forberedelse
 • 150
 • Eksamensforberedelse
 • 20
 • Total
 • 210