Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kursus i klinisk fællesundervisning 1

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Kandidat
ECTS 2,5 ECTS
Kursusansvarlige
 • Esben Boeskov Øzhayat (4-6a67747f45787a736933707a336970)
  Kursusleder og ansv. for klinisk fællesundervisning
 • Lars Bjørndal (4-7166676f45787a736933707a336970)
  Ansvarlig for smertepatienten
 • Kim Ekstrand (3-6f696f4477797268326f7932686f)
  Ansvarlig for patientvisitation
 • Palle Holmstrup (3-74656c4477797268326f7932686f)
  Ansvarlig for tand-, mund- og kæbekirurgi i hospitalsregi
Kursussekretær: Susanne Witthøft, suw@sund.ku.dk
 • Odontologisk Institut
Kursusnummer: SODK15034U

Engelsk titel

Course in Comprehensive Dentistry 1

Kursusindhold

Kurset omfatter fire delelementer:

Klinisk fællesundervisning
Kurset skal sætte den studerende i stand til at varetage behandling af voksne patienter med et varieret og tværfagligt odontologisk sygdomsbillede. Kurset bygger på den viden og de færdigheder og holdninger, som den studerende har opnået i løbet af uddannelsen. Den studerende skal kunne anvende de tidligere opnåede kompetencer, svarende til det niveau, der kræves på de enkelte fagområder, i den integrerede patientbehandling. En væsentlig del af undervisningen er: Jornaloptagelse, diagnostik, behandlingsplanlægning, behandling, prognose og risikovurdering. Herudover indgår undervisning i teamtandpleje og arbejdsstillinger (ergonomi).

Patientvisitation
Undervisningen skal sætte den studerende i stand til at gennemføre undersøgelse, diagnostik og overordnet behandlingsplanlægning under hensyntagen til patientens ønsker og behov, sundhedstilstand og sociale situation. Herunder er der nødbehandling af patienter med akutte tilstande

Smertepatienten
Undervisningen skal give den studerende en tværfaglig uddybelse i teoretisk og praktisk varetagelse af smertepatienter. Kurset tilsigter at kombinere generelle og fagspecifikke smerteproblemstillinger, således at den studerende skal kunne planlægge en tværfaglig smerte-journal, herunder kunne optage en fyldestgørende smerteanamnese. Der er fokus på at træne og bearbejde færdigheder i nonverbal og verbal smertekommunikation, og den studerende skal kunne skelne mellem et kronisk og akut smertebillede. Det væsentligste indhold i kursus omfatter smertediagnostik, behandling og lindring, smertekommunikation, patienttyper, orale smertetilstande, neuropatiske smerter og smertejournal.

Tand-, mund- og kæbekirurgi i hospitalsregi
Undervisningen har til formål at den studerende får en oplevelse af at være en del af en større helhed som grundlag for egen selvforståelse og faglige identitet som kommende tandlæge og medicinalperson, der er en del af den samlede odontologiske faglighed. Det væsentligste indhold i kurset er: dental fokussanering, behandling af patienter med kræftlidelser i hoved-hals regionen, læbe- ganespaltebehandling, maksillofacial traumatologi, større kæbekirurgiske operationer, intensiv- og almindelig pleje af nyopererede patienter.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Klinisk fællesundervisning (KF)

Viden

 • redegøre for sekvensen i totalbehandling på voksne patienter med komplekse odontologiske problemstillinger
 • vurdere de odontologiske implikationer af almensygdomme og medicinindtag på de enkelte fagområders behandlinger
 • sammenligne, vurdere og argumentere for forskellige restorative behandlingsvalg på tand- og patientniveau
 • redegøre for mulige behandlinger af patienter med slid
 • redegøre for gerodontologiske implikationer på de enkelte fagområders behandlinger
 • udvise kendskab til principperne for teamtandpleje
   

Færdighed

 • optage anamnese, herunder at indhente og vurdere relevante oplysninger fra patienten samt indhente og vurdere relevante og supplerende undersøgelser (radiologisk, mikrobiologisk etc.) samt lægelige oplysninger
 • foretage klinisk undersøgelse og journalføre relevante fund
 • stille de korrekte diagnoser indenfor det orale fagområde
 • udarbejde en rationel behandlingsplan inklusive behandlings-sekvens og argumentere for denne samt diskutere relevante behandlingsalternativer. Behandlingsplanen skal udarbejdes under hensyntagen til patientens orale sundhed og ønsker
 • foretage en prognosevurdering på patient-og behandlingsniveau
 • journalisere fund, behandlingsplan, prognose og øvrig relevant information
 • udføre behandlinger på et niveau, svarende til kravene, der stilles på de enkelte fagområder
 • fremhæve teoretiske diskussionselementer ud fra kasuistikker
 • fremlægge, vurdere og diskutere resultatet af egne udførte behandlinger samt eventuel behandling udført af andre
 • vurdere egne begrænsninger og vurdere eventuelle behov for henvisning
 • informere patienten om diagnoser, behandlingsmuligheder og prognose samt fordele og ulemper ved behandlingen i et for patienten forståeligt sprog
 • udarbejde kasuistikker over egne, behandlede patienter indeholdende de væsentligste odontologiske problemstillinger
   

Kompetence

 • foretage behandling på voksne patienter med komplekse odontologiske problemstillinger på et niveau, svarende til kravene, der stilles på de enkelte fagområder
 • indgå som professionel i en diskussion af alle aspekter af patientbehandlingen ved den komplekse patient agere som professionel overfor patienter og kolleger
   

Patientvisitation

Færdighed

 • Gennemføre en systematisk diagnostisk undersøgelse på et overordnet niveau under hensyntagen til forskellige diagnostiske fremgangsmåder hos patienter med forskellige behandlingsbehov/ønsker
 • Vurdere resultatet af patientundersøgelsen og kunne foreslå behandlingsplaner, som tager hensyn til patientens ønsker og behov samtidig med at behandlingen opfylder de krav, der stilles til god odontologisk praksis
 • Anvende fagspecifik terminologi i klinikken og i journalføring og kunne kommunikere med andre fagpersoner med anvendelse af sådanne fagspecifikke termer
 • Foretage nødvendig diagnostik og behandling af patienter, der kommer til akut behandling
   

Kompetence

 • Overføre teoretisk viden om sygdomme i tænder og mundhule til diagnostisk praksis
  Overføre viden om almensygdommes og mundhulens forhold til diagnostisk og behandlingsmæssig praksis
  Overføre teoretisk viden om sygdommes forløb og behandlingsmuligheder til patientorienteret individuelle behandlingsforslag, hvor diagnostik og behandling sættes i en situationel sammenhæng

Smertepatienten

Færdighed

 • identificere en neuropatiske smerte med særlig relation til endodontiske og oralkirurgiske behandlinger
 • anvende og demonstrere en strategisk verbal og nonverbal kommunikation i konfrontation med en smertepatient
 • planlægge og optage en tværfaglig smertejournal
 • tolke forskellige patienters smerteoplevelse, hos f.eks. børn, den nervøse/angstfulde patient, den ældre/demente patient, patienten med særlig kulturel eller social baggrund
 • identificere angstfulde versus smertefulde patientreaktioner
 • sammensætte en tværfaglig smerteanamnese
 • justere sin anamnestiske kommunikation i forhold til patienters forskellige smerteopfattelser og -oplevelse
 • sammensætte hensigtsmæssige odontologiske smertelindringsbehandlinger
 • omstrukturere den odontologiske smerteanamnese ud fra differentialdiagnostiske overvejelser

 

Kompetence

 • reflektere over etiske aspekter ved varetagelsen af smertepatienter
 • kvalitetsvurdere egne iagttagelser og resultater af en smerteanamnese
 • afgøre behovet for henvisning til anden faglig kompetence

 

Tand-, mund- og kæbekirurgi i hospitalsregi

Viden

 • redegøre for hvilket behandlingstilbud, som den hospitalsbaserede tand-, mund- og kæbekirurgi (TMK) udgør
 • demonstrere kendskab til at diagnostikken af mange tilstande, som behandles med maksillofacial kirurgi ligger i primærsektoren
 • demonstrere kendskab til de almindeligste patientkategorier og diagnoser, hvis behandling varetages i TMK hospitalsregi
 • demonstrere kendskab til de almindeligste operationer, som udføres på fx patienter med vækstbetinget kæbedeformitet, fraktur i kæbe- og ansigtsskelettet og infektioner
   

Færdighed

 • foretage korrekt kirurgisk håndvask til ”steril” operation og iklæde sig hue, maske, operationskittel og handsker samt assistere ved større kirurgiske indgreb i universel anæstesi
   

Kompetence

 • udvise forståelse for at indgå i en helhed sammen med en række lægefaglige specialer

Formelle krav

Kursus i oral rehabilitering 2
Kursus i oral kirurgi 1
Kursus i oral patologi og medicin 1
Eksamen i farmakologi
Eksamen i parodontologi
Eksamen i cariologi, plastiske restaureringer og udvidet endodonti

Bemærkninger

Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres desuden ved eksamen i odontologisk klinik (SODK15041E)

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 3. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden deltagelse i kursus i klinisk fællesundervisning 2

Studienævn

Odontologisk Studienævn

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se Syllabus
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Kliniske øvelser, dialogbaseret holdundervisning, forelæsninger, tests samt assistere ved operationer

Kapacitet

80 deltagere

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Se Absalon

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 24
Holdundervisning 10
Praktiske øvelser 192
Forberedelse 132
Total 358

Eksamen (Kursusattest)

Prøveform

Kursusdeltagelse
Deltagelse i kliniske øvelser, tests og i ekstramurale undervisningsaktiviteter

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • fremlægge, vurdere og diskutere komplekse odontologiske problemstillinger hos både i øvrigt raske og patienter og patienter med almensygdomme.
 • redegøre for principperne for teamtandpleje
   

Færdighed

 • optage anamnese, herunder at indhente og vurdere relevante oplysninger fra patienten samt indhente og vurdere relevante og supplerende undersøgelser (radiologisk, mikrobiologisk etc.) samt lægelige oplysninger
 • foretage klinisk undersøgelse og journalføre relevante fund
 • stille de korrekte diagnoser indenfor det orale fagområde
 • udarbejde en rationel behandlingsplan inklusive behandlings-sekvens og argumentere for denne samt diskutere relevante behandlingsalternativer. Behandlingsplanen skal udarbejdes under hensyntagen til patientens orale sundhed og ønsker
 • foretage en prognosevurdering
 • udføre behandlinger på et niveau, svarende til kravene, der stilles på de enkelte fagområder
 • fremlægge, vurdere og diskutere resultatet af egne udførte behandlinger samt eventuel behandling udført af andre
 • informere patienten om diagnoser, behandlingsmuligheder og prognose samt fordele og ulemper ved behandlingen i et for patienten forståeligt sprog
 • udarbejde kasuistikker over egne, behandlede patienter indeholdende de væsentligste odontologiske problemstillinger
   

Kompetence

 • vurdere egne begrænsninger og vurdere eventuelle behov for henvisning

Censurform

Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende