Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kursus i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter, odontologi (2016-studieordning)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 5 ECTS
Kursusansvarlige
 • Hanne Cathrine Bisgaard (3-6c67664477797268326f7932686f)
  Cellens kemiske komponenter
 • Morten Bækgaard Thomsen (6-74697b6f7674477a7c756b35727c356b72)
  Hovedansvarlig
 • Biomedicinsk Institut
Kursusnummer: SODB16011U

Engelsk titel

Course in Basic Human Biology and the Chemical Components of the Cells, Dental Surgery

Kursusindhold

Kurset består af to fagdele: basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter. Det overordnede formål er at give et overblik og en grundlæggende forståelse for den menneskelige organismes kemiske og anatomiske opbygning samt de kemiske og fysiologiske grundprocesser. Kursets to fagdele har et selvstændigt indhold og forløb.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Basal humanbiologi:

Viden

 • Forstå og beskrive hovedtræk ved strukturen i hovedtyper af humane celler, væv og organer, samt ved disses indbyrdes anatomiske relationer  
 • Forstå og forklare de funktionelle hovedtræk ved de vigtigste typer af humane celler og væv, samt ved organismens vigtigste organsystemer
 • Forstå og forklare hovedprincipper ved regulering af organismens funktioner, derunder for sammenspillet mellem de forskellige organsystemer
   

Færdigheder

 • Analysere udvalgte, simple sygdomseksempler på baggrund af den grundlæggende viden om normalfunktionen, og forklare i hovedtræk mekanismer ved disses opståen.
 • Betjene et simpelt lysmikroskop
   

Kompetencer

 • Anvende den erhvervede viden som basis for en dybere forståelse af     organismens struktur, funktion og regulation gennem en fortsat læringsproces.
 • Være i stand til at foreslå målsætninger for et fortsat uddybende studiearbejde på de ovennævnte områder. 
 • Overføre og inddrage den erhvervede viden og færdigheder på nye konkrete problemstillinger vedrørende organsystemers funktion og samspil under normale og enklere, sygdomsrelaterede forhold.

 

Cellens kemiske komponenter:

Viden

 • Forstå og forklare kemiske og fysiske egenskaber af molekyler (inklusive biomolekyler og lægemidler) ud fra strukturformler (eller systematiske navne), blandt andet med hensyn til opløselighed, ladnings- og syre/base-forhold, stereokemi, molekylære vekselvirkninger og mulige kemiske reaktioner
 • Forstå grundprincipper i molekylers indbyrdes sammenspil i celler
   

Færdigheder

 • Analysere og redegøre for molekylers (inklusive biomolekylers og lægemidlers) struktur, organiske stofgrupper, nomenklatur, uorganiske og organiske forbindelser
 • Analysere og redegøre for syre/baseforhold, opløselighedsforhold, redox forhold, termodynamik, osmotiske forhold, organiske reaktionstyper, kinetik og spektrofotometri
 • Udføre simple energetiske og kinetiske beregninger for kemiske reaktioner (inklusive enzym- katalyserede reaktioner), syre/base-forhold af opløsninger, herunder biologiske buffersystemer samt molære forhold af molekyler i opløsning (inklusive lægemidler og biomolekyler)                   
   

  Kompetencer

 • Anvende den erhvervede viden som basis for en dybere forståelse af funktionen af cellens  kemiske komponenter i organismens organstruktur og - funktion, stofskifte og regulering af disse gennem en fortsat læringsproces
 • Anvende den erhvervede viden som basis for en dybere forståelse af molekylers (inklusive biomolekyler og lægemidler) biologiske funktion under normale og enklere, sygdomsrelaterede forhold gennem en fortsat læringsproces
 • Overføre og inddrage den erhvervede viden og færdigheder på nye konkrete molekylære problemstillinger vedrørende organsystemers funktion og samspil under normale og enklere, sygdomsrelaterede forhold

 

Bemærkninger

Kurset afsluttes ved kursusattest og evalueres desuden ved eksamen i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter (SODB16011E)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 1. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: Inden påbegyndelse af bachelorprojektet
Forbeholdt studerende på bacheloruddannelsen i odontologi.

Studienævn

Odontologisk Studienævn

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se Syllabus
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, studenteraktiverende holdundervisning, øvelsesundervisning og studiecafé.

Kapacitet

100 deltagere

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 44
Holdundervisning 53
Praktiske øvelser 6
Forberedelse 196
Total 299

Eksamen (Kursusattest)

Prøveform

Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering
Deltagelse i laboratorieøvelser i cellens kemiske komponenter samt aflevering af øvelsesrapporter.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • Forstå og forklare den teoretiske baggrund for bestemmelser af pH, CO2-partialtryk og [HCO3-] i blod
 • Forstå og forklare den teoretiske baggrund for spektrofotometrisk bestemmelse af totalprotein, kolesterol og alkalisk fosfatase-aktivitet i biologiske prøver
   

Færdigheder

 • Udføre analyser ifølge øvelsesvejledning og beregne på de opnåede målinger
 • Vurdere og formidle de opnåede resultater i skriftlige rapporter

Censurform

Ingen ekstern censur
Ingen censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende