Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kursus i statistik (2015-studieordning - udbydes sidste gang i E16 for 5. semester)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Claus Thorn Ekstrøm (7-676d757674716f4275777066306d7730666d)
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Kursusnummer: SODA15057U

Engelsk titel

Course in Statistics

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende indblik i den sundhedsvidenskabelige forskningsproces og sætte den studerende i stand til at forstå og vurdere en odontologisk tekst, hvor statistiske overvejelser indgår, samt give kendskab til statistisk variation i patientdata. Hovedindholdet i kurset er karakterisering af fordelinger, stikprøvebegrebet, normalfordelingens egenskaber, signifikanstankegangen, tests og sikkerhedsintervaller, sandsynligheder og binomialfordelinger.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at have et overblik over fundamentale statistiske begreber samt en forståelse af en række statistiske standardmodeller og -metoder for estimation og hypotesetestning, og hvorfor disse er nødvendige for odontologisk forskning, metodeudvikling og vurdering af best-practice.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden:

 • kunne redegøre for de statistiske begreber: model, parameterestimation, konfidensinterval, nulhypotese, test, p-værdi, signifikansniveau, type 1 fejl, type 2 fejl.
 • følge en biostatistisk tankegang
   

Færdigheder:

 • kunne beregne sandsynligheder og middelværdier for normalfordelingen
 • kunne beregne stikprøvestørrelser og deres usikkerhed
 • kunne udføre t-test under forskellige forudsætninger
 • kunne beregne parameterestimater og konfidensintervaller for en proportion 
 • kunne analysere antalstabeller vha. chi-i-anden test (goodness-of-fit-test)
 • kunne anvende lineære regressionsmodeller og kvantificere sammenhæng
 • håndtere de nøgleelementer, der indgår i fortolkning af en diagnostisk undersøgelse (refenceområde, sensitivitet, specificitet, etc.)
   

Kompetencer:

 • kunne formulere basale videnskabelige spørgsmål som statistiske hypoteser 
 • kunne fortolke resultater af statistiske analyser og drage relevante konklusioner 
 • fange andre statistiske forhold, herunder faldgruber, i dagligdagens kliniske problemer
 • kunne forholde sig kritisk til resultaterne af statistiske analyser, bl.a. ved at vurdere modelantagelser og begrænsninger
 • kritisk og med udbytte kunne læse odontologisk og medicinsk faglitteratur, hvori der indgår biostatistiske aspekter

Formelle krav

Kursus i introduktion
Kursus i førstehjælp
Kursus i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter
Kursus i medicinsk celle- og vævsbiologi
Kursus i excitable celler
Kursus i psykologi og adfærdsfag 1
Eksamen i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter
Eksamen i tændernes udvikling og struktur
Integreret eksamen i celle- og vævsbiologi inklusiv excitable celler

Bemærkninger

Kurset afsluttes med kursusattest

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 5. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden påbegyndelse af bachelorprojekt

Studienævn

Odontologisk Studienævn

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se Syllabus
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Dialogbaseret holdundervisning

Kapacitet

100 deltagere

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Medical Statistics at a Glance af Aviva Petrie og Caroline Sabin

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 16
Forberedelse 50
Total 66

Eksamen (Kursusattest)

Prøveform

Skriftlig aflevering
Besvare og have godkendt to obligatoriske opgaver.
Have fremmøde på mindst 80% af undervisningsgangene

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne :

Viden:

 • kunne redegøre for de statistiske begreber: model, parameterestimation, konfidensinterval, nulhypotese, test, p-værdi, signifikansniveau, type 1 fejl, type 2 fejl.
 • følge en biostatistisk tankegang
   

Færdigheder:

 • kunne beregne sandsynligheder og middelværdier for normalfordelingen
 • kunne beregne stikprøvestørrelser og deres usikkerhed
 • kunne udføre t-test under forskellige forudsætninger
 • kunne beregne parameterestimater og konfidensintervaller for en proportion 
 • kunne analysere antalstabeller vha. chi-i-anden test (goodness-of-fit-test)
 • kunne anvende lineære regressionsmodeller og kvantificere sammenhæng
 • håndtere de nøgleelementer, der indgår i fortolkning af en diagnostisk undersøgelse (refenceområde, sensitivitet, specificitet, etc.)
   

Kompetencer:

 • kunne formulere basale videnskabelige spørgsmål som statistiske hypoteser 
 • kunne fortolke resultater af statistiske analyser og drage relevante konklusioner 
 • fange andre statistiske forhold, herunder faldgruber, i dagligdagens kliniske problemer
 • kunne forholde sig kritisk til resultaterne af statistiske analyser, bl.a. ved at vurdere modelantagelser og begrænsninger
 • kritisk og med udbytte kunne læse odontologisk og medicinsk faglitteratur, hvori der indgår biostatistiske aspekter

Censurform

Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende