Eksamen i oral mikrobiologi

Engelsk titel

Exam in Oral Microbiology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 4. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden deltagelse i kursus i basal endodonti

Eksamen knytter sig til kursus i oral mikrobiologi (SODA15043U)

ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 3 timer med opsyn.
---
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 12 skal den studerende kunne:

Viden

  • redegøre de generelle og evt. supplerende infektionshygiejniske procedurer til afbrydelse af smitte-spredning på tandklinikken
  • redegøre for smittebærere og smitteveje for relevante mikroorganismer
  • redegøre for håndhygiejne
  • redegøre for anvendelse af personlige værnemidler og kliniktøj samt vaccination og uheldshåndtering
  • redegøre for metoder til sterilisation, desinfektion og rengøring samt kontrol af disse
  • redegøre for sterilisations- og desinfektionsmetoders anvendelse og begrænsninger
  • redegøre for krav til vandkvalitet i dentale units, problemer herved og løsningsmuligheder
  • redegøre for samspillet mellem mikroorganismer og vært ved udvikling af infektionssygdomme
  • redegøre for bakteriers, virus og gærsvampes opbygning, strukturer, funktioner, genetik, replikation, vækst og død
  • redegøre for immunsystemets opbygning, celler, antigener og antistoffer, cytokiner og komplementsystemet
  • redegøre for uspecifik og specifik immunitet, effektormekanismer, slimhindeimmunitet, allergi og vaccination
  • redegøre for patogenese ved infektionssygdomme
  • redegøre for samspillet mellem mikroorganismer og vært ved sunde forhold i mundhulen samt ved udvikling af caries og parodontale sygdomme
  • redegøre for økologiske forhold i mundhulen
  • redegøre for biofilmdannelse på tandoverflader
  • redegøre for dental biofilm/plaques struktur og bestanddele
  • redegøre for karakteristik af de dominerende bakteriearter i mundhulen
  • redegøre for mikrofloraens sammensætning på glatte slimhinder, tungeryg og tandoverflader ved sunde forhold
  • redegøre for ændringer i mikrofloraens sammensætning i dentale biofilm i relation til udvikling af henholdsvis caries og gingivitis/marginal parodontitis
  • redegøre for bakterielle virulensfaktorer for henholdsvis caries og gingivitis/marginal parodontitis
  • redegøre for plaquehypoteser
  • redegøre for principper for effekter og bivirkninger ved antimikrobielle midler samt for betydningen af menneskets normalflora og konsekvenser af forskydninger i denne, herunder i mave-tarm systemet
  • redegøre for principper for antimikrobielle midlers virkning og anvendelse
  • redegøre for antibiotikas virkningsmekanismer og resistensmekanismer
  • redegøre for stofgrupper med virkning på bakterier, gærsvampe og virus
  • redegøre for antibiotikas toksiske, allergiske og biologiske bivirkninger
  • redegøre for udvikling og overførsel af antibiotikaresistens
  • redegøre for kolonisationsresistens, ændring af normalfloraen og opportunistiske infektioner, herunder i mave-tarm systemet
  • redegøre for endocarditisprofylakse
  • redegøre for de sygdomsfremkaldende mikroorganismer og sygdomsudviklingen ved de vigtigste infektionssygdomme i mundhulen og dens omgivelser, i luftvejene og spredt via blod og/eller lymfe til relevante organsystemer.
  • redegøre for sygdomme, mikroorganismer, smittekilde, smitteveje og patogenese for de vigtigste infektionssygdomme i mundhulen og dens omgivelser, i luftvejene og spredt via blod og/eller lymfe til relevante organsystemer

 

Færdighed

  • vurdere smitterisikoen ved forskellige arbejdsopgaver på tandklinikken, vurdere metoderne til afbrydelse af smittevejene og beslutte anvendelsen af relevante infektionshygiejniske procedurer
  • anvende generel mikrobiologisk viden i forståelsen af udvikling af infektionssygdomme
  • anvende generel og oral mikrobiologisk viden i forståelsen af den økologiske balance ved sunde forhold og af mikrobielt induceret sygdomsudvikling i mundhulen, samt forebyggelse og behandling af disse sygdomme
  • vurdere mulige effekter ved anvendelse af antibiotika overfor toksiske, allergiske og biologiske bivirkninger i mundhulen og resten af kroppen samt i det omgivende samfund
  • anvende generel mikrobiologisk viden i forståelsen af udvikling af generelle infektionssygdomme og deres mulige sammenhæng med sygdomme i mundhulen

 

Kompetencer

  • udarbejde retningslinjer for og instruere personale i tilrettelæggelse af infektionshygiejniske procedurer på tandklinikken, der forhindrer smitteoverførsel mellem patienter, personale og andre med tilknytning til klinikken
  • anvende grundlæggende viden om mikroorganismers betydning og patogenetiske mekanismer bag sygdomsudvikling som grundlag for forståelse af mikrobiel sundhed og sygdomsudvikling
  • overføre mikrobiologisk teori og forståelse af mikrobielt induceret sygdomsudvikling til anvendelse inden for fagene parodontologi, cariologi, endodonti, oral medicin og tand-, mund- og kæbekirurgi som grundlag for diagnostik, forebyggelse og behandling af mikrobielt betingede orale sygdomme
  • anvende antibiotika rationelt såvel profylaktisk som terapeutisk ved odontologiske behandlinger
  • besidde viden om udvalgte generelle infektionssygdomme og om mulige sammenhænge mellem disse og mikrobielt inducerede sygdomme i mundhulen samt kunne kommunikere professionelt med øvrigt sundhedsfagligt personale om dette
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 3
  • Total
  • 3