Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kursus i psykologi og adfærdsfag 2 - 2015-studieordning, udbydes sidste gang i E16

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 2,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Gert Martin Hald (5-70716a756d497c7e776d37747e376d74)
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Kursusnummer: SODA15035U

Engelsk titel

Course in Psychology and Behavioral Sciences 2

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende de nødvendige forudsætninger for at indplacere den menneskelige psyke og adfærd i en helhedspræget, aktuel empirisk og teoretisk nuanceret sammenhæng med studiets øvrige tekniske og somatiske fag. Den studerende skal således tilegne sig et så tilstrækkeligt kendskab til psykologiens metoder, begreber og teorier til, at de kan medinddrage psykologiske begreber og psykologisk viden i sit senere professionelle virke som tandlæge. Hovedindholdet er sundhedspsykologiske emner med særlig relevans for tandlægegerningen samt basal kommunikationsteori. Samtidig skal den studerende tilegne sig en basal indsigt i sundhedspsykologiens relevans for og brugbarhed i forhold til sit senere professionelle virke som tandlæge.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • analysere rationalet for den biopsykosociale model
 • redegøre for de faktorer der indgår i definitioner på sygdom og sundhed
 • redegøre for forholdet mellem psyke- og soma samt begrebet 'psykosomatik'.
 • redegøre for begreberne sundheds- og sygdomsadfærd og hvilke faktorer der påvirker disse
 • redegøre for de kognitive og socialkognitive modeller for sundhedsadfærd
 • redegøre for begrebet sygdomsperception samt modeller for sygdomsperception
 • redegøre for basal kommunikationsteori
 • forklare begreberne 'compliance' og 'adherence', samt hvad patientcentreret kommunikation og behandling er.


Færdighed

 • redegøre for og diskutere ovenstående emners relevans for og brugbarhed i forhold til det professionelle virke som tandlæge.

Formelle krav

Kursus i psykologi og adfærdsfag 1
Kursus i introduktion
Kursus i basal humabiologi og cellens kemiske komponenter
Kursus i førstehjælp
Kursus i medicinsk celle- og vævsbiologi
Kursus i excitable celler
Eksamen i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter
Integreret eksamen i medicinsk celle- og vævsbiologi inklusive excitable celler
Eksamen i tændernes udvikling og struktur

Bemærkninger

Kurset afsluttes med kursusattest

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 3. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: Inden påbegyndelse af kursus i psykologi og adfærdsfag 3 på 4. semester (SODA15049U)

Studienævn

Odontologisk Studienævn

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se Syllabus
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Dialogbaseret holdundervisning og gruppeopgave samt mundtligt oplæg.

Kapacitet

100 deltagere

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 2
Holdundervisning 12
Forberedelse 55
Total 69

Eksamen (Kursusattest)

Prøveform

Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering
Skriftlig aflevering er i form af en gruppeprøve som tager udgangspunkt i de emner undervisningen dækker. Opgaveemner fordeles tilfældigt.
Opgaven kan besvares i grupper af maks 3 studerende. Omfanget af opgaven er for 1 studerende 3 sider, for 2 studerende 4 sider og for 3 studerende 5 sider, hvor 1 side = 2400 anslag.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for tandlægefagligt relevante emner inden for perception, kognition og indlæring, motivation og emotioner, menneskets udvikling, personlighed, intelligens og socialpsykologi
   

Færdighed

 • redegøre for ovenstående områders relevans for og sammenhæng med den anvendelsesorienterede del af tandlægefaget dvs. det tandlægefaglige praktiske arbejde

Censurform

Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende