Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Statistiske metoder

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 10 ECTS
Kursusansvarlige
 • Frank Eriksson (4-778376835184867f753f7c863f757c)
  Kursusleder
 • Julie Lyng Forman (4-7b8677805184867f753f7c863f757c)
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Kursusnummer: SITA08002U

Engelsk titel

Statistical Methods

Kursusindhold

Faget giver en introduktion til statistisk metode omfattende datatyper, deskriptiv statistik og sandsynlighedsfordelinger samt den statistiske teori omfattende estimation, konfidensintervaller og signifikanstest (p-værdier). Herudover gennemgås udvalgte standard analyser for kvantiative, kategoriske og binære data, inklusiv t-test, variansanalyse, simple og multipel lineær regression, chi2-test og logistisk regression (se den aktuelle kursusplan for en fuldstændig oversigt i Absalon).

Ud fra konkrete datasæt undervises i planlægning, udførelse, fortolkning og præsentation af statistiske analyser. Hertil gives en grundig indføring i brug af det statistiske software R.

 

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for de almindeligst forekommende datatyper: kontinuerte, diskrete, kategoriske og binære data samt uafhængige vs parrede data.

 • Beherske centrale begreber inden for sandsynlighedsregning: sandsynlighed, odds, fordeling af kategoriske og kvantiative data, middelværdi, standard afvigelse, varians, fraktiler.

 • Redegøre for centrale begreber i statistisk teori: population, sample, model, parameter, normalfordeling, standard error, konfidensinterval, signifikanstest, p-værdi.

 • Forklare diverse standardanalyser. Herunder redegøre for resultater af disse samt deres forudsætninger (i.e. modelantagelserne).

 • Reflektere over statistikkens betydning på det sundhedsvidenskabelige område. Herunder beskrive den statistiske usikkerheds betydning for sundhedsvidenskabelige undersøgelser.

Færdigheder

 • Gennemføre konkrete standard dataanalyser ved brug af det statistiske software R.

 • Begrunde valg af statistisk metode til analyse af en konkret problemstilling knyttet til et specifikt datasæt. Herunder vurdere om analysens forudsætninger (modelantagelserne) er opfyldt.

 • Fortolke resultaterne af en statistisk standardanalyse der i princippet kunne være udført med et hvilket som helst statistisk software.

 • Præsentere resultaterne af statistiske standardanalyser klart og lødigt. Herunder bedømme den statistiske usikkerheds betydning for analysens konklusioner.

 • Udforme statistiske rapporter med en klar problemformulering, metodegennemgang, resultatpræsentation, diskussion og konklusion.

 • Læse og bedømme statistiske oplysninger i rapporter, videnskabelige artikler og medier.

Kompetencer

 • Overføre basal statistisk teori, metode og ræsonnement til anvendelse indenfor det sundhedsvidenskabelige område fx på videregående kurser i epidemiologi, billedanalyse og bioinformatik.

 • Selvstændigt planlægge og udføre statistiske analyser .

 • Indgå professionelt i sundhedsfagligt projektsamarbejde hvor statistiske oplysninger har betydning enten som produkt af eller som beslutningsgrundlag for det overordnede projekt.

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i it og sundhed - obligatorisk

Studienævn

Studienævn for Sundhed og informatik

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se Syllabus
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger og holdtimer med computerøvelser samt rapportopgaver.

Kapacitet

60 deltagere

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 44
Holdundervisning 44
Forberedelse 186
Eksamen 1
Total 275

Eksamen

Prøveform

Kursusdeltagelse
Mundtlig prøve, 30 minutter
Prøven tager udgangspunkt i de godkendte rapportopgaver udarbejdet i grupper i løbet af kurset. Den mundtlige prøve er uden forberedelse.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Alle hjælpemidler - dog ikke apparater, der muliggør ekstern kommunikation.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 til eksamen skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for de almindeligst forekommende datatyper: kontinuerte, diskrete, kategoriske og binære data samt uafhængige vs parrede data.

 • Beherske centrale begreber inden for sandsynlighedsregning: sandsynlighed, odds, fordeling af kategoriske og kvantiative data, middelværdi, standard afvigelse, varians, fraktiler.

 • Redegøre for centrale begreber i statistisk teori: model, parameter, normalfordeling, standard error, konfidensinterval, signifikanstest, p-værdi. Herunder reflektere over den statistiske usikkerheds betydning for sundhedsvidenskabelige undersøgelser.

 • Forklare diverse standardanalyser. Herunder redegøre for resultater af disse samt deres forudsætninger (i.e. modelantagelserne).

 • Reflektere over statistikkens betydning på det sundhedsvidenskabelige område. Herunder beskrive den statistiske usikkerheds betydning for sundhedsvidenskabelige undersøgelser.

 

Færdigheder

 • Begrunde valg af statistisk metode til analyse af en konkret problemstilling knyttet til et specifikt datasæt. Herunder vurdere om analysens forudsætninger (modelantagelserne) er opfyldt.

 • Fortolke resultaterne af en statistisk standardanalyse der i princippet kunne være udført med et hvilket som helst kommercielt statistisk software.

 • Præsentere resultaterne af statistiske standardanalyser klart og lødigt. Herunder bedømme den statistiske usikkerheds betydning for analysens konklusioner.

 • Udforme statistiske rapporter med en klar problemformulering, metodegennemgang, resultatpræsentation, diskussion og konklusion

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende