Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Intervention og evaluering; introduktion til metode og teori

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Kandidat
ECTS 10 ECTS
Kursusansvarlig
  • Ulla Christensen (4-867d74795184867f753f7c863f757c)
  • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Kursusnummer: SFOK16003U

Engelsk titel

Intervention and evaluation; Introduction to methods and theory

Kursusindhold

Undervisningen vil præsentere forskellige planlægningstrin i udviklingen af interventioner med folkesundhedsrelevante mål. Kurset vil især have fokus på den komplekse intervention, og i løbet af kurset vil de forskellige trin i udviklingen og evalueringen af interventioner bliver gennemgået. Dette omfatter A) behovsanalyse, udvikling af programteori og implementering, og B) proces - og implementeringsevaluering samt effektevaluering. Kurset vil tillige give de studerende indsigt i de metoder og teorier, der knytter sig til de forskellige evalueringsformer, herunder den realistiske evaluering.
Kurset vil blive bygget op omkring en række forelæsninger med både interne og eksterne undervisere og med efterfølgende diskussion, øvelser og studenterfremlæggelse. Ved kursusstart vælger de studerende i grupper, hvilket folkesundhedsrelevant indsatsområde, der vil arbejde med gennem kurset.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at:

Have opnået følgende viden:
- kunne redegøre for de forskellige stadier i en interventionsudvikling, herunder kunne redegøre for den komplekse interventions karakteristika

- kunne redegøre for formålet med de forskellige evalueringstyper og de tilhørende teoretiske udgangspunkter 
- kunne reflektere over forskellige interventions - og evalueringsdesigns

Have opnået følgende færdigheder:
- kunne udvælge og opstille relevante interventionsformer og evalueringsdesigns i forhold til givne interventionsformer, herunder den komplekse intervention
- kunne begrunde og vurdere de valgte designs
- kunne diskutere alternative evalueringsformer

Have opnået følgende kompetencer:
- kritisk kunne vurdere såvel interventionsformer som tilhørende evalueringsdesigns af folkesundhedsrelevante indsatser samt selv kunne designe og beskrive gennemførelsen af en kompleks intervention med relevant evaluering

Anbefalede faglige forudsætninger

Kurset forudsætter kendskab til både kvantitative og kvalitative metoder og henvender sig til kandidatstuderende i Folkesundhedsvidenskab, samt til MPH-studerende, der har bestået samtlige fællesmoduler.

Formelle krav

Kurset forudsætter kendskab til både kvantitative og kvalitative metoder og henvender sig til kandidatstuderende i Folkesundhedsvidenskab, samt til MPH-studerende, der har bestået samtlige fællesmoduler.

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab

Studienævn

Studienævn for Folkesundhedsvidenskab

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skema i syllabus.
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger,Holdundervisning med studenteraktivitet

Kapacitet

Maks. 32 studerende

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Information om lærebog meldes ud før semesterstart. Derudover læses supplerende videnskabelige artikler og rapporter, der enten vil blive lagt i Absalon eller uddeles.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 30
Projektarbejde 48
Forberedelse 197
Total 275

Eksamen (Portfolio)

Prøveform

Portfolio
A.
3 hverdage før modul 4 fremsender de studerende i grupper på op til 4 personer en 2-siders synopsis i Absalon med et udkast til en behovsanalyse og en relevant programteori for et valgt indsatsområde. I modul 4 fremlægges den mundtlig præsentation af såvel behovsanalyse som den relevante programteori. Pr. gruppe afsættes 7 minutter til fremlæggelse og 7 minutter til kursusleders spørgsmål og spørgsmål fra medstuderende.

B.
I modul 6 præsenteres i samme grupper som i modul 4 en poster med udførlig beskrivelse af et interventionsdesign for det indsatsområde, der blev fremlagt i modul 4. Der skal fokuseres på den komplekse intervention med en udførlig beskrivelse af interventionens implementeringsplan.

C.
I modul 8 og 9 præsenterer hver gruppe et relevant design for såvel implementeringsevalueringen som effektevalueringen. De deltagende grupper kombineres i par, så alle studerende både fremlægger og opponerer.

D.
Efter modul 10 afleverer hver gruppe en mindre skriftlig redegørelse på max 5-7 sider for deres refleksioner over de valgte interventions- og evalueringsdesign, som de har arbejdet med i løbet af kurset.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

godkendt/ikke godkendt

Kriterier for bedømmelse

For at bestå kurset skal den studerende kunne:

Demonstrere viden ved at kunne redegøre for formålet med forskellige interventions – og evalueringstyper og de tilhørende teoretiske udgangspunkter samt kunne reflektere over forskellige interventions- og evalueringsdesigns

Demonstrere færdigheder ved at udvælge og opstille relevante interventions – og evalueringsdesigns, ved at begrunde og vurdere de valgte designs, og ved at diskutere alternative interventions- og evalueringsformer

Demonstrere kompetencer ved at kunne vurdere såvel interventionsformer for folkesundhedsrelevante mål - og evalueringer af folkesundhedsrelevante indsatser samt selv kunne designe og beskrive gennemførelsen af en intervention med relevant evaluering

Censurform

Ingen ekstern censur
portfolio eksamen

Eksamensperiode

Se eksamensplanen her: http:/​/​sund.ku.dk/​uddannelse/​vejledning-information/​eksamensplaner/​folkesundhedsvidenskab/​

Reeksamen

Se eksamensplanen her: http:/​/​sund.ku.dk/​uddannelse/​vejledning-information/​eksamensplaner/​folkesundhedsvidenskab/​

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende