Gerontologi - om ældrebefolkningens hverdagsliv og helbred

Kursusindhold

Andelen af ældre i befolkningen vil stige støt i de kommende år, og der er i disse år en rivende udvikling i aldringsforskningen. Formålet med kurset er at give de studerende viden om ældrebefolkningens liv og helbred, herunder særlige helbredsmæssige udfordringer for den ældre del af befolkningen, aldringsprocessen fysisk såvel som kognitivt og teorier herom, sociale faktorer af betydning for aldring, sundhedsadfærd, behandling af syge ældre, ældrepleje i Danmark, samt ældres egne oplevelser af og ønsker omkring livet som gammel. Endelig er det et formål at give de studerende viden om hvilke store aldrings- og livsforløbskohorter, der eksisterer i Danmark og udvalgte steder i Europa.

Engelsk titel

Gerontology - health and everyday life in old age

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab
Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for den demografiske udvikling.
 • Redegøre for normale fysiske og kognitive aspekter af aldringsprocessen, de hyppigste sygdomme blandt ældre samt skrøbelighedsbegrebet, og hvordan dette håndteres i det danske sundhedsvæsen.
 • Redegøre for hvordan sociale relationer og socioøkonomiske faktorer påvirker ældre, herunder hvordan disse faktorer påvirker aldringsprocessen over et livsforløbsperspektiv.
 • Redegøre for betydningen af fysisk aktivitet og ernæring for ældres helbred og velbefindende, herunder barriererne blandt ældre for opfyldelse af anbefalinger vedr. fysisk aktivitet og ernæring.
 • Redegøre for organiseringen og indhold af ældreplejen i Danmark, herunder samarbejde med sundhedsvæsen, brugerinvolvering, og hverdagsrehabilitering.
 • Reflektere over organiseringen af ældreplejen i Danmarks betydning for ældres hverdagsliv og livskvalitet.
 • Beskrive ældres egne ønsker til og oplevelser af livet som gammel.

 

Færdigheder

 • Anvende viden om den demografiske udvikling og ældrebefolkningens helbredstilstand fysisk og kognitivt i udvælgelsen af en gerontologisk problemstilling til kursusopgave.
 • Analysere og diskutere betydningen af sociale faktorer samt sundhedsadfærd for ældre menneskers hverdagsliv og helbred.
 • Analysere og diskutere organisering og indhold af ældreplejen i Danmark samt betydningen for ældres hverdag og livskvalitet.
 • Vurdere behandlingen af ældre i sundhedsvæsnet i Danmark samt betydningen for ældres hverdag og livskvalitet.
 • Anvende viden om eksisterende aldrings- og livsforløbskohorter til at udtænke mindre gerontologiske forskningsprojekter.
 • Udforme en kursusopgave med en klar problemformulering indenfor gerontologi, litteraturgennemgang, diskussion og konklusion, herunder forslag til et mindre gerontologisk forskningsprojekt på eksisterende aldrings- eller livsforløbskohorter, der kunne belyse problemstillingen yderligere.

 

Kompetencer

 • Selvstændigt planlægge og udføre litteraturstudier indenfor det gerontologiske område.
 • Indgå professionelt i projektsamarbejde, forskningsmæssigt eller praksisnært, hvor viden om gerontologi har betydning.

Forelæsninger og studenteraktiverende undervisning

Der vil blive lagt litteratur i Absalon.

Den studerende vil selv skulle finde (evt. supplerende) litteratur.

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Kursusopgave udarbejdet sideløbende med undervisning i kurset.
Kursusopgaven kan udarbejdes alene eller i grupper af 2-3 personer.
Onfang: 15, 24 eller 30 normalsider ekskl. referenceliste og eventuelle figurer og tabeller.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer.
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakter 12 skal den studerende kunne:

Viden:

 • Redegøre for den demografiske udvikling.
 • Redegøre for normale fysiske og kognitive aspekter af aldringsprocessen, de hyppigste sygdomme blandt ældre samt skrøbelighedsbegrebet, og hvordan dette håndteres i det danske sundhedsvæsen.
 • Redegøre for hvordan sociale relationer og socioøkonomiske faktorer påvirker ældre, herunder hvordan disse faktorer påvirker aldringsprocessen over et livsforløbsperspektiv.
 • Redegøre for betydningen af fysisk aktivitet og ernæring for ældres helbred og velbefindende, herunder barriererne blandt ældre for opfyldelse af anbefalinger vedr. fysisk aktivitet og ernæring.
 • Redegøre for organiseringen og indhold af ældreplejen i Danmark, herunder samarbejde med sundhedsvæsen, brugerinvolvering, og hverdagsrehabilitering.
 • Reflektere over organiseringen af ældreplejen i Danmarks betydning for ældres hverdagsliv og livskvalitet.
 • Beskrive ældres egne ønsker til og oplevelser af livet som gammel.

 

Færdigheder:

 • Anvende viden om den demografiske udvikling og ældrebefolkningens helbredstilstand fysisk og kognitivt i udvælgelsen af en gerontologisk problemstilling til kursusopgave.
 • Analysere og diskutere betydningen af sociale faktorer samt sundhedsadfærd for ældre menneskers hverdagsliv og helbred.
 • Analysere og diskutere organisering og indhold af ældreplejen i Danmark samt betydningen for ældres hverdag og livskvalitet.
 • Vurdere behandlingen af ældre i sundhedsvæsnet i Danmark samt betydningen for ældres hverdag og livskvalitet.
 • Anvende viden om eksisterende aldrings- og livsforløbskohorter til at udtænke mindre gerontologiske forskningsprojekter.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 30
 • Forberedelse
 • 215
 • Holdundervisning
 • 30
 • Total
 • 275