Bachelorprojekt, folkesundhedsvidenskab

Kursusindhold

På studiets 6. semester skal den studerende udarbejde et bachelorprojekt. Bachelorprojektet skal demonstrere den studerendes evne til på kvalificeret vis at formulere, analysere og bearbejde problemstillinger inden for et relevant, afgrænset sundhedsvidenskabeligt emne.

Læs mere om bachelorprojekt og se katalog på FSV uddannelsessiden på KUnet:
https://intranet.ku.dk/folkesundhedsvidenskab_ba/uddannelsens-forloeb/bachelorprojekt/Sider/default.aspx

Engelsk titel

Bachelor Thesis, Public Health

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for en afgrænset og klar folkesundhedsvidenskabelig problemstilling;
 • gennemføre en struktureret og fokuseret litteratursøgning med fremdragelse af relevant litteratur;
 • redegøre for valg af metode i relation til den valgte problemstilling;
 • redegøre for relevant teori og viden om det valgte genstandsområde;
 • gennemføre en logisk sammenhængende og velunderbygget argumentation fra problemformulering over analyse til konklusion;
 • dokumentere evnen til både skriftlig og mundtlig akademisk fremstilling.

 

Færdigheder

 • behandle en afgrænset og klar folkesundhedsvidenskabelig problemstilling;
 • dokumentere en struktureret og fokuseret litteratursøgning med fremdragelse af relevant litteratur;
 • argumentere for valg af metode i relation til den valgte problemstilling;
 • diskutere relevant teori og viden om det valgte genstandsområde;
 • analysere og fortolke empirisk datamateriale;
 • kritisk diskutere teori og materiale;
 • konkludere og perspektivere;
 • præsentere en logisk sammenhængende og velunderbygget argumentation fra problemformulering over analyse til konklusion;
 • dokumentere evnen til både skriftlig og mundtlig akademisk fremstilling.

 

Kompetencen vil være selvstændig formulering af projekt, gennemførelse af projekt, udarbejdelse af rapport med problemfelt, baggrund, metode, resultater, diskussion og folkesundhedsvidenskabelige perspektiver. Hertil kommer fremlæggelse af rapporten og diskussion af resultater og konsekvenser.

Der lægges ud over det faglige indhold også vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne.

Projektarbejdet gennemføres under vejledning og skrives individuelt eller i grupper på maksimalt tre personer.Projektet skal være udfærdiget i overensstemmelse med den godkendte synopsis og have følgende omfangfor 1-3 studerende i omfang målt i normalsider á 2400 tegn:

1 studerende = 25 sider. 30 sider for projekt baseret på kvalitativ metode
2 studerende = 40 sider. 45 sider for projekt baseret på kvalitativ metode
3 studerende = 50 sider. 55 sider for projekt baseret på kvalitativ metode

Vejledning:
1 studerende= 40 vejledningstimer
2 studerende = 46 vejledningstimer
3 studerende = 52 vejledningstimer

Den studerende finder selv relevant litterartur og vil ved eksamen kunne blive eksamineret i de fag bachelorprojektet knytter sig til.

Bachelorprojektet bygger på gennemførelse af den øvrige undervisning på bacheloruddannelsen, dog undtaget valgfag eller erhvervsorienteret praktikophold

90 ECTS-point af bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab skal være bestået.

ECTS
20 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 30 minutter
Mundtlig prøve, 30 minutter
Skriftlig projektopgave med efterfølgende mundtlig prøve.

Såvel projektopgaven som den mundtlige prøve kan foregå individuelt
eller i gruppe (højst tre personer).

Karakteren gives på grundlag af en samlet vurdering af den mundtlige eksamination
og den skriftlige bacheloropgave. Det faglige indhold af projektopgaven skal vægtes tungest.

Projektet skal udstyres med et resumé på engelsk på højst
en normalside
med maks. 2400 anslag. Resuméet skal sammenfatte problemstilling, anvendt metode, væsentlige resultater, evt. diskussion og konklusionen. Resuméet indgår i den samlede bedømmelse.

Se endvidere Retningslinjer for bacheloruddannelsen:

http:/​​/​​sund.ku.dk/​​uddannelse/​​vejledning-information/​​studieordninger/​​folkesundhedsvidenskab/​​
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 forventes den studerende at kunne:


Viden

 • redegøre for en afgrænset og klar folkesundhedsvidenskabelig problemstilling;
 • gennemføre en struktureret og fokuseret litteratursøgning med fremdragelse af
  relevant litteratur;
 • redegøre for valg af metode i relation til den valgte problemstilling;
 • redegøre for relevant teori og viden om det valgte genstandsområde;
 • gennemføre en logisk sammenhængende og velunderbygget argumentation fra problemformulering over analyse til konklusion;
 • dokumentere evnen til både skriftlig og mundtlig akademisk fremstilling.

 

Færdigheder

 • behandle en afgrænset og klar folkesundhedsvidenskabelig problemstilling;
 • dokumentere en struktureret og fokuseret litteratursøgning med fremdragelse af relevant litteratur;
 • argumentere for valg af metode i relation til den valgte problemstilling;
 • diskutere relevant teori og viden om det valgte genstandsområde;
 • analysere og fortolke empirisk datamateriale;
 • kritisk diskutere teori og materiale;
 • konkludere og perspektivere;
 • gennemføre en logisk sammenhængende og velunderbygget argumentation fra problemformulering over analyse til konklusion;
 • dokumentere evnen til både skriftlig og mundtlig akademisk fremstilling;
 • mestre selvstændig formulering af projekt, gennemførelse af projekt, udarbejdelse af rapport med problemfelt, baggrund, metode, resultater, diskussion og folkesundhedsvidenskabelige perspektiver;
 • Hertil kommer fremlæggelse af rapporten og diskussion af resultater og konsekvenser.

Der lægges ud over det faglige indhold også vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne.

 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 503
 • Seminar
 • 6
 • Eksamen
 • 1
 • Vejledning
 • 40
 • Total
 • 550