Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Miljøfaktorer, arbejdsmiljø og helbred

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
Bachelor tilvalg
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Lisbeth E. Knudsen (4-6f6c686e4376787167316e7831676e)
Kursussekretær: Jeanette Ipsen, jeanette.ipsen@sund.ku.dk
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Kursusnummer: SFOA09022U

Engelsk titel

Environmental and Occupational Health

Kursusindhold

Faget omfatter en introduktion til miljø- og arbejdsmiljøfaktorer og eksponeringsomstændigheder, som medfører helbredsproblemer, risiko for helbredsproblemer eller gener samt midler og strategier, der anvendes til forebyggelse og regulering heraf.

Undervisningen bygges op med oversigtsforelæsninger suppleret med problem/case-baserede diskussioner af de mest relevante miljømæssige eksponeringsveje og/eller helbredsudfald, de væsentligste risikogrupper samt risiko- og farevurdering. De første moduler sigter mod at bibringe den grundlæggende forståelse af toksikologiske principper og testmetoder af toksikologiske effekter. De resterende moduler har til hensigt at beskrive problemstillinger inden for miljø- og arbejdsmiljømedicinske temaer, som er relevante for danske forhold.

 

Målbeskrivelse

Målet er, at den studerende tilegner sig en indsigt i centrale problemstillinger, begreber og teorier inden for hovedtemaerne:

 • toksikologi;
 • betydningen af miljø- og arbejdsmiljøfaktorer for helbredet baseret på relevant epidemiologisk, toksikologisk og eksponeringsmæssig viden;
 • vurdering af risiko af miljø- og arbejdsmiljø-eksponeringer.
 • håndtering af miljørisici.

 

Viden

De studerende skal opnå indsigt i miljøtoksikologiske og miljøepidemiologiske metoder og deres anvendelse og forholde sig kritisk til de data, som præsenteres. Eksponeringer via  eksponeringsveje som vand, jord, luft og kost gennemgås, og der gives en øvelse i at gennemføre risikovurdering ud fra relevante data fra dyreforsøg og epidemiologi.

Færdigheder

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 • anvende de vigtigste toksikokinetiske begreber og toksikologiske virkningsmekanisme;
 • anvende dosis-respons sammenhænge og faktorer, herunder forskelle i sårbarhed, der bidrager til samspillet mellem eksponering og helbredseffekt;
 • fremskaffe og anvende information om miljø- og arbejdsmiljøbetingede helbredseffekter og helbredsproblemer;
 • anvende resultater af toksikologiske testmetoder;
 • inddrage fysiske, biologiske og kemiske eksponeringer i miljø- og arbejdsmiljøet, som er forbundet med risiko for helbredsproblemer;
 • anvende risikovurderingskonceptet på konkrete problemstillinger og forholde sig kritisk til størrelsen af risici.

 

Kompetencer

Efter endt kursus kan de studerende gennemføre og vurdere konkrete risikovurderinger og håndteringer inden for miljø og arbejdsmiljø.

Anbefalede faglige forudsætninger

Kendskab til kemi og biologi på gymnasialt c-niveau forventes af meritstuderende.

Formelle krav

Indskrevet som bachelor

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Studienævn

Studienævn for Folkesundhedsvidenskab

Underviser

Lisbeth E. Knudsen
Peter Møller
Steffen Loft
Line Mathiesen
Kirsten Nabe Nielsen
Martin Rousgaard
Pernille Høgh Danielsen
Thit Aarøe Mørck

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se Syllabus
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger og holdundervisning.

Kapacitet

70 deltagere

For meritstuderende:

Der er kun begrænset plads til meritstuderende. Dette afhænger af antallet af optagne studerende på FSV-uddannelsen.

For at søge om plads som meritstuderende skal særligt ansøgningsskema benyttes: http:/​/​sund.ku.dk/​uddannelse/​andre-uddannelsestilbud/​meritstuderende/​. Ansøgningsfrist er 1. juni.

Man kan som meritstuderende ikke forvente svar på sin ansøgning før ultimo juni – primo august.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Lærebog i miljø og arbejdsmedicin samt kompendium

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 22
Holdundervisning 36
Forberedelse 110
Eksamen 40
Total 208

Eksamen (Eksamen i miljøfaktorer, arbejdsmiljø og helbred)

Prøveform

Skriftlig aflevering, 7 dage
Den skriftlige opgave udarbejdes efter kursets afslutning.
Omfang:
1 studerende: maks. 15 normalsider
2 studerende: maks. 20 normalsider
3 studerende: maks. 25 normalsider

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 forventes den studerende at kunne:

Viden

Den studerende skal demonstrere indsigt i toksikologiske og
epidemiologiske metoder og  begreber, Bradford Hill kriterier, NOAEL, risikovurdering og risikohåndtering i forhold til personer og befolkningers udsættelse for en række miljøfaktorer.

Færdigheder

Den studerende skal gennemsøge litteraturbaser for relevante
referencer til besvarelse af opgaven og svare på de stillede spørgsmål
med referencer til oversigts og original litteratur.

Kompetencer

Den studerende skal efter bestået eksamen kunne gennemføre argumenterede og dokumenterede risikovurderinger af specifikke
udsættelser for miljøfremmede påvirkninger

For at opnå karakteren 12 skal den studerende med udgangspunkt i pensumlitteraturen kunne:

 • anvende de vigtigste toksikokinetiske begreber og toksikologiske virkningsmekanisme;
 • anvende dosis-respons sammenhænge og faktorer, herunder
  forskelle i sårbarhed, der bidrager til samspillet mellem eksponering
  og helbredseffekt;
 • fremskaffe og anvende information om miljø- og
  arbejdsmiljøbetingede helbredseffekter og helbredsproblemer;
 • anvende resultater af toksikologiske testmetoder;
 • inddrage fysiske, biologiske og kemiske eksponeringer i miljø- og arbejdsmiljøet, som er forbundet med risiko for helbredsproblemer;
 • anvende risikovurderingskonceptet på konkrete problemstillinger og forholde sig kritisk til størrelsen af risici

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.

Eksamensperiode

Se eksamensplanen på FSV uddannelsessiden på KUnet: https:/​/​intranet.ku.dk/​folkesundhedsvidenskab_ba/​Eksamen/​Eksamensplaner
/Sider/default.aspx

Reeksamen

Se eksamensplanen på FSV uddannelsessiden på KUnet: https:/​/​intranet.ku.dk/​folkesundhedsvidenskab_ba/​Eksamen/​Eksamensplaner
/Sider/default.aspx

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende