Spørgeskemakonstruktion

Kursusindhold

---

Engelsk titel

Questionnaire Construction

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Forstå, at spørgeskemaer udvikles og vurderes i forhold til konkrete problemstillinger;
 • Forstå hvad der menes med konceptualisering og variabelliste;
 • Kende principper for item-konstruktion;
 • Kende metoder til belysning af indholds-, begrebs- og kriterievaliditet samt reliabilitet;
 • Kende metoder til måling af helbredsstatus;
 • Redegøre for argumenter for valg mellem standardspørgeskemaer versus specifikke spørgeskemaer samt for udvikling af egne versus brug af andres spørgeskemaer;
 • Kende basale forhold vedrørende skalakonstruktion og skalavalidering.

 

Færdigheder

 • Kunne udarbejde en problemformulering;
 • Kunne identificere nøglevariable;
 • Kunne gennemføre konceptualisering for en nøglevariabel og udarbejde variabelliste;
 • Kunne udarbejde et basalt spørgeskema;
 • Kunne gennemføre præ- og pilotundersøgelser;
 • Kunne teste spørgeskemaer i kognitive interviews;
 • Kunne gennemføre spørgeskemaundersøgelser;
 • Kunne tilrettelægge undersøgelser af validitet og reliabilitet;
 • Kunne foretage indledende databehandling og –kontrol af resultater fra spørgeskema.

 

Kompetencer

 • Ved anvendelse af viden fra spørgeskemaundersøgelser at kunne vurdere spørgeskemaers kvalitet ud fra en gennemgang af deres udviklingsproces, validering, anvendelse og resultater i forhold til givne problemstillinger;
 • I forhold til tilrettelæggelse af egne spørgeskemaundersøgelser at kunne afveje fordele og ulemper ved at udvikle et spørgeskema selv eller vælge et standardspørgeskema;
 • Kunne indgå kvalificeret i udvikling og indledende validering af et spørgeskema til videnskabelig anvendelse.

 

Forelæsninger og holdtimer

ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Aflevering af kursusopgave, som udarbejdes individuelt eller i grupper.
Omfang:
1 studerende = maks. 10 normalsider
2 studerende = maks. 15 normalsider
3 studerende = maks. 20 normalsider
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen Bestået skal den studerende med udgangspunkt i pensum kunne:

Færdigheder

 • Udarbejde en problemformulering;
 • Identificere nøglevariable;
 • Kunne gennemføre konceptualisering for en nøglevariabel og udarbejde variabelliste;
 • Udarbejde et basalt spørgeskema;
 • Gennemføre præ- og pilotundersøgelser;
 • Teste spørgeskemaer i kognitive interviews;
 • Argumentere for, hvordan metoder til belysning af indholds-, begrebs- og kriterievaliditet samt reliabilitet ville kunne anvendes i det videre arbejde med eget skema;
 • Gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse;
 • Foretage indledende databehandling og –kontrol af resultater fra spørgeskema.

 

Kompetencer

 • Vurdere - ud fra egne erfaringer på kurset - det udviklede spørgeskemas kvalitet i forhold til givne videnskabelige problemstillinger ud fra en gennemgang af udviklingsprocessen, præ- og pilotundersøgelser, kognitive interviews, den (sparsomme) gennemførte validering samt de indledende resultater.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 10
 • Holdundervisning
 • 21
 • Projektarbejde
 • 80
 • Forberedelse
 • 27
 • Total
 • 138