Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Statistik

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Kandidat
ECTS 10 ECTS
Kursusansvarlig
 • Jørgen Holm Petersen (3-7a78805083857e743e7b853e747b)
Kursussekretær: Susanne Hannecke-Jensen, shj@sund.ku.dk
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Kursusnummer: SFOA09001U

Engelsk titel

Statistics

Kursusindhold

Undervisningen i statistik på kandidatniveau skal ses i sammenhæng med den undervisning, der tidligere er givet på bachelorniveau på bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab, idet de to kurser reelt skal betragtes som et indholdsmæssigt sammenhængende (men tidsmæssigt afbrudt) forløb. De to kurser giver tilsammen en introduktion til elementære statistiske metoder, omfattende deskriptive metoder, statistiske modeller, vurdering af usikkerhed ved statistisk estimation samt statistisk afprøvning af hypoteser. Fokus i kandidatkurset er på enkle metoder til analyse af tælledata, måledata og overlevelsesdata med henblik på anvendelser i folkesundhedsvidenskab.

Kurset omfatter et udvalg af emnerne: likelihood teori, (mathed) case-control-data, generelle lineære modeller, poisson-regression, overlevelsesanalyser, DAG, kausale modeller og skalavalidering. Andre emner kan blive behandlet.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne

Viden

 • læse og vurdere forskning inden for folkesundhedsvidenskab, hvor undersøgelserne er gennemført med en af de gennemgåede metoder.

 

Færdigheder

 • formulere et folkesundhedsvidenskabeligt spørgsmål som et statistisk problem;
 • opstille relevante statistiske modeller;
 • fortolke forskellige statistiske modellers resultater og forholde dem til hinanden.

 

Kompetencer

 • gennemføre de relevante statistiske analyser til at belyse en formuleret problemstilling;
 • estimere modellernes parametre, foretage relevante statistiske tests.

Anbefalede faglige forudsætninger

Introduktion til Statistik på bachelordelen (eller lignende)
Epidemiologi på bachelor- og kandidatdelen (eller lignende)

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Studienævn

Studienævn for Folkesundhedsvidenskab

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se Syllabus
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger og øvelsestimer.

Kapacitet

70 deltagere

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 28
Teoretiske øvelser 42
Projektarbejde 80
Forberedelse 124
Eksamen 1
Total 275

Eksamen (Eksamen i statistik)

Prøveform

Skriftlig aflevering, 14 dage
Mundtligt forsvar
Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis, som udarbejdes over 14 dage efter kursets afslutning. Synopsis udarbejdes individuelt eller i grupper på op til tre studerende. Omfang af synopsis:
10 normalsider

Eksaminationen skal foregå individuelt.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende med udgangspunkt i pensum kunne:

Viden

 • redegøre for og anvende centrale begreber inden for sandsynlighedsregning og statistik;
 • karakterisere stikprøvens funktion i forhold til estimation af en parameter og usikkerheden på parameterestimatet;
 • diskutere de statistiske modellers forudsætninger, fortolkning og anvendelighed under forskellige omstændigheder.

 

Færdighed

 • formulere et folkesundhedsvidenskabeligt spørgsmål som et statistisk problem;
 • belyse de oprindeligt formulerede folkesundhedsvidenskabelige hypoteser ved hjælp af statistiske analyser;
 • inddrage overvejelser omkring statistiske fejl og disses konsekvenser i forskellige sammenhænge;
 • oversætte resultater fra statistike analyser til lægmandsssprog.

 

Kompetence

 • gøre rede for og gennemføre de statistiske analyser;
 • sammenholde forskellige modellers resultater til en samlet sammenhængende konklusion.

Censurform

Ekstern censur

Eksamensperiode

Se eksamensplanen for FSV uddannelsessiden på KUnet: https:/​/​intranet.ku.dk/​folkesundhedsvidenskab_ka/​Eksamen/​Eksamensplaner/​Sider/​default.aspx

Reeksamen

Se eksamensplanen for FSV uddannelsessiden på KUnet: https:/​/​intranet.ku.dk/​folkesundhedsvidenskab_ka/​Eksamen/​Eksamensplaner/​Sider/​default.aspx

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende