Mikrobiologisk og kemisk fødevaresikkerhed

Kursusindhold

Der vil på kurset være to samlinger på Frederiksberg Campus. I den første samling (tre dage) undervises i fødevarebårne patogene bakterier og vira med fokus på at opnå en detaljeret biologisk indsigt i disse organismer. Med baggrund i biologien forklares forekomst, spredning og transmission af de patogene bakterier i fødekæden fra jord til bord. Ved gennemgang af cases vil det blive illustreret, hvordan forarbejdning, opbevaring (producent/detaille/forbruger) influerer på den mikribiologiske flora, og hvordan nye nicher for patogene baktereier opstår, når produktionsforhold ændres. Den nyeste viden omkring hvilke virulensfaktorer de patogene bakterer anvender til at fremkalde sygdom hos forbrugeren vil blive præsenteret.
I anden samling (to dage) vil vi dikutere de udfordringer globaliseringen medfører for fødevaresikkerheden. Her ligger den kemiske del af kurset også og vil behandle, kemisk forurening af fødevarer, toksikologiske testmetoder, lovgivning, vedr. tilsætnings-stoffer og restkoncentrationer; riskoanalyse og –håndtering.
Der vil blive taget udgangspunkt i den Europæiske Fødevaresikkerhedsorganisation EFSA’s aktiviteter med enkelte udsyn til bl.a. forholdene i USA som udmøntet af FDA. Der vil efter anden samling blive lejlighed til at deltage i en e-lærings aktivitet på nettet med fokus på den kemiske del af kurset.

Engelsk titel

Microbial and Chemical Food Safety

Uddannelse

Masteruddannelsen i fødevarekvalitet og -sikkerhed - obligatorisk

Målbeskrivelse

Formålet med kurset er at give de studerende en grundig indsigt i fødevare-bårne patogene bakeriers biologi samt indsigt i kemisk forurening af fødevarer med henblik på at kunne forstå og opstille principper for forebyggelse og kontrol af mikrobiologisk og kemisk forårsagede trusler mod fødevaresikkerheden.

Viden
• Udvise overblik over biologiske karakteristika for betydningsfulde fødevarebårne patogene bakterier og vira
• Beskrive de mekanismer fødevarebårne bakterier anvender til at forårsage sygdom
• Udvise overblik over hvilke grupper af stoffer der er af generel betydning for vores kemiske fødevaresikkerhed
• Beskrive de generelle mekanismer bag optag, fordeling, metabolisme og udskillelse samt en række vigtige virkningsmekanismer
• Reflektere over hvilke udfordringer globaliseringen vil have for den kemiske og mikrobiologisk føevaresikkerhed

Færdigheder
• Forklare over hvordan fødevarer forurenes med patogene bakterier eller potentielt giftige kemiske stoffer i et ”fra jord til bord” perspektiv
• Analysere konkrete tilfælde af fødevarebåren sygdom af mikrobiologisk eller kemisk oprindelse med henblik på at opstille kriterier der kan forbedre fødevaresikkerheden

Kompetencer
• Evaluere tiltag der kan influere på den mikrobiologiske og kemiske fødevaresikkerhed.

Forelæsninger, diskussioner og cases i forbindelse med to samlinger på Frederiksberg Campus. E-læring som opfølgning på face-to-face undervisning i kemi. Uden for samlingerne er der selvstudium af udleveret skriftligt materiale og lærebog (kemisk del) samt projektarbejde inden for kursets overordnede problemstillinger. Afslutningsvis afleveres en projektbeskrivelse.

Der udleveres kompendium indeholdende relevant skriftligt materiale inden for kursets fagområde.

ECTS
9 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende under kurset
Bedømmelse af projektrapport.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Helhedsvurdering, hvor det af projektrapporten skal fremgå at den studerende på tilfredsstillendevis har opnået ovenstående viden, færdigheder og kompetancer.

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 40
 • Teoretiske øvelser
 • 15
 • Projektarbejde
 • 100
 • Forberedelse
 • 92,5
 • Eksamen
 • 0
 • Total
 • 247,5