Information og kommunikation om lægemidler

Kursusindhold

Kursets indhold er lægemiddelorienteret og tilrettelagt med eksempler på farmaceutiske arbejdsopgaver. Indholdet omhandler teorier om og analyser af

 • planlagt kommunikation, herunder målgruppeanalyse
 • retorik
 • mundtlig kommunikation
 • segmentering
 • tekstanalyse
 • skriftlig formidling
 • markedsføring af lægemidler

 

De studerende trænes i mundtlig og skriftlig formidling samt i udarbejdelse af et formidlingsprodukt.

Engelsk titel

Information and Communication about Medicines

Uddannelse

Kandidat i farmaci - valgfri, MSc in Pharmaceutical Sciences - elective, MSc in Medicinal Chemistry - elective, Kandidat i farmaceutisk videnskab - valgfri

Målbeskrivelse

At forsyne de studerende med redskaber og færdigheder i tilrettelæggelse af faglig formidling inden for de farmaceutiske fagområder. Med redskaber menes her såvel væsentlige relevante begreber og modeller som skriftlige og mundtlige arbejdsmetoder og -teknikker.

 

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Kan redegøre for forskellige målgruppers informationsbehov indenfor lægemiddelområdet
 • Kan redegøre for basale retoriske principper i mundtlig og skriftlig faglig formidling
 • Kan redegøre for indholdet af basale kommunikationsteorier og -perspektiver

 

Færdigheder

 • Kan afdække forskellige målgruppers informationsbehov
 • Kan vurdere egne og andres mundtlige præsentation med hensyn til retorisk opbygning af præsentationen og kropslig fremtræden
 • Kan anvende kommunikationsteorier i en skriftlig opgave og i fremstilling af et mundtligt formidlingsprodukt
 • Kan vurdere en formidlingsopgave ud fra forskellige teoretiske perspektiver

 

Kompetencer

 • Kan anvende gennerelle kommunikationsfærdigheder til at formidle faglig viden indenfor lægemiddelområdet på en hensigtsmæssig måde 
 • Kan samarbejde med professionelle formidlere

•Forelæsninger: 28 timer
•Klassetimer: 32 timer

 • Fra Patos til Logos - videnskabsretorik for begyndere af Leif Becker Jensen. Roskilde Universitetsforlag, 2004
 • Artikler, noter og PowerPoint-præsentationer fra forelæsninger.
 • En samling af ressourcematerialer til brug for projektopgaven lægges på kursushjemmesiden.

Der kræves et helt basalt kendskab til lægemiddelområdet.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering
Kurset afvikles med kursusattest og den studerende bedømmes på grundlag af aktiv deltagelse forstået som:
1. Tilfredsstillende deltagelse i undervisningen. Herved forstås mundtlige fremlæggelser (taler og faglige præsentationer) samt aktiv deltagelse i en gruppes projektarbejde med projektopgaven.
2. Bidrag til skriftlig projektrapport og produkt, mundtlig præsentation af projektrapport og produkt samt mundtlig opponering af andre gruppers projektopgave.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå godkendelse af kursusdeltagelsen skal den studerende kunne:

Viden

 • Kan redegøre for forskellige målgruppers informationsbehov indenfor lægemiddelområdet
 • Kan redegøre for basale retoriske principper i mundtlig og skriftlig faglig formidling
 • Kan redegøre for indholdet af basale kommunikationsteorier og -perspektiver

 

Færdigheder

 • Kan afdække forskellige målgruppers informationsbehov
 • Kan anvende kommunikationsteorier i en skriftlig opgave og i fremstilling af et mundtligt formidlingsprodukt
 • Kan vurdere egne og andres mundtlige præsentation med hensyn til retorisk opbygning af præsentationen og kropslig fremtræden

 

Kompetencer

 • Kan anvende gennerelle kommunikationsfærdigheder til at formidle faglig viden indenfor lægemiddelområdet på en hensigtsmæssig måde
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse
 • 72
 • Kollokvier
 • 32
 • Projektarbejde
 • 74
 • Total
 • 206