Klinisk farmaci

Kursusindhold

 • Introduktionsseminar 1 x 45 min

 

 • Kliniske forelæsninger 8 x (2 x 45 min) 
 • Introduktion til praktik ophold 1 x 50 min
 • 1 uges praktikophold
 • Evalueringsseminar (klinisk del) 4 x 50 min

 

 • Farmakoterapi forelæsninger 7 x (2 x 45 min)
 • Farmakoterapi - intro til projektarbejde 2 x 50 minutter
 • Evalueringsseminar (farmakoterapidel) 4 x 50 minutter
Engelsk titel

Clinical pharmaci

Uddannelse

Kandidat i farmaci - valgfri

MSc in Pharmaceutical Sciences - elective

MSc in Medicinal Chemistry - elective

Kandidat i farmaceutisk videnskab - valgfri

Målbeskrivelse

Formålet med studieenheden er at give de studerende indsigt i patienters sygdomssituation, så de kan vurdere den medicinske behandling og herudfra give faglig vejledning til patienten, lægen og andre, der er involveret i patientens medicinske behandling Studieenhedens formål er endvidere at give de studerende tilstrækkelig klinisk baggrund til at kunne fungere i medicinalindustrien inden for de farmaceutiske og kliniske områder, samt at samarbejde med læger og sygeplejersker i den primære og sekundære sundhedstjeneste.

 

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Kunne anvende fagene patologi, fysiologi, farmakologi og farmaci i forbindelse med den praktiske anvendelse af lægemidler i patientbehandlingen

 

 • Kunne beskrive sygdomme, deres medicinske behandling, pleje af patienter, brugen af laboratoriedata og på baggrund heraf evaluere den medicinske behandling

 

Færdigheder

 • Kunne deltage i beslutninger angående patienters lægemiddelterapi og vurdere administrationsform og dosisregime.

 

 • Kunne rådgive patienter og sundhedspersonale om optimal anvendelse af lægemidler

 

 • Kunne udføre en medicingennemgang og evaluere den medicinske behandling

 

Kompetencer

 • Have opnået indsigt og forståelse for samarbejdet mellem kliniske specialer (f.ex intensiv terapi og klinisk mikrobiologi) og samarbejdet mellem de forskellige sundhedsprofessioner

 

 • Kunne diskutere lægemidlers formuleringsmæssige egenskaber og  de fysiologiske forholds indflydelse på lægemiddelstoffets afgiftshastighed, absorption og effekt.

 

 • Kunne diskutere formuleringsprincippet for et lægemiddel i relation til lægemidlets kliniske anvendelse.

•Introduktionsseminar 1 x (2 x 50 min)
•Kliniske forelæsninger 8 x (2 x 45min) sammen med FFKKB9011 (Klinisk Praktik)
•1 uges praktikophold
•Evalueringsseminar (klinisk del) 4 x 50 min
•Farmakoterapi forelæsninger 7 x (2 x 45 min)
•Farmakoterapi - intro til projektarbejde 2 x 4 timer
•Evalueringsseminar (farmakoterapidel) 2x 50 minutter

 • R. Walker & C. Edwards, Clinical Pharmacy and Therapeutics, 4rd ed. 2007, Churchill Livingstone, ISBN-13: 9780443102851
 • Behandlingsvejledninger fra IRF's og medicinske selskabers hjemmesider
 • Forelæsningsnoter: Lægges på kursushjemmesiden

Undervisningen er tilrettelagt under den forudsætning, at de studerende har opnået en viden svarende til indholdet i følgende studieenheder: Lægemiddelformulering, farmakologi (almen og organrelateret), og farmakoterapi.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering
Skriftlig aflevering
Kursusattest
For at opnår kursusattest skal den studerende udvise:
Tilfredsstillende deltagelse i seminarer (mindst 80%)
Tilfredsstillende gennemført klinikophold (fremmøde hele ugen)
Disse to kriterier skal være opfyldt for at rapporterne kan afleveres til bedømmelse.
Individuel skriftlig rapport over klinikopholdet samt individuel mundtlig fremlæggelse og efterfølgende diskussion af rapporten.
Grupperapport over et udvalgt lægemiddel til en udvalgt patient samt gruppevis mundtlig præsentation af rapporten med efterfølgende diskussion.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 

For at bestå kurset skal den studerende kunne:

Viden

 • Kunne anvende fagene patologi, fysiologi, farmakologi og farmaci i forbindelse med den praktiske anvendelse af lægemidler i patientbehandlingen

 

 • Kunne beskrive sygdomme, deres medicinske behandling, pleje af patienter, brugen af laboratoriedata og på baggrund heraf evaluere den medicinske behandling

 

Færdigheder

 • Kunne deltage i beslutninger angående patienters lægemiddelterapi og vurdere administrationsform og dosisregime.

 

 • Kunne rådgive patienter og sundhedspersonale om optimal anvendelse af lægemidler

 

 • Kunne udføre en medicingennemgang og evaluere den medicinske behandling

 

Kompetencer

 • Have opnået indsigt og forståelse for samarbejdet mellem kliniske specialer (f.ex intensiv terapi og klinisk mikrobiologi) og samarbejdet mellem de forskellige sundhedsprofessioner

 

 • Kunne diskutere lægemidlers formuleringsmæssige egenskaber og  de fysiologiske forholds indflydelse på lægemiddelstoffets afgiftshastighed, absorption og effekt.

 

 • Kunne diskutere formuleringsprincippet for et lægemiddel i relation til lægemidlets kliniske anvendelse.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 32
 • Forberedelse
 • 82
 • Praktiske øvelser
 • 42
 • Projektarbejde
 • 50
 • Total
 • 206