Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Organisk kemi I - fysisk-kemiske egenskaber

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS Se eksamensbeskrivelse
Kursusansvarlig
 • Lennart Bunch (4-736c697c477a7c756b35727c356b72)
 • Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi
Kursusnummer: SFABIL106U

Engelsk titel

Organic Chemistry I - physicochemical proporties

Kursusindhold

Ved forelæsningerne gennemgås fundamentale begreber i organisk kemi samt hvordan disse kan anvendes til at forudsige et molekyles stabilitet, reaktivitet, samt fysisk kemiske egenskaber. Alle begreber relateres i størst muligt omfang til aktive lægemiddelstoffer (API, Active Pharmaceutical Ingredients).

I klassetimerne arbejdes der med teoretiske opgaver til understøttelse af det forelæste teoretiske pensum.

Projektopgaven er placeret efter sidste forelæsning og har til formål at give den studerende mulighed for at arbejde med hele pensummet på en gang, med fokus på at analysere og beskrive et valgfrit lægemiddel fra en organisk kemisk vinkel. De studerende arbejder i grupper og afleverer én fælles rapport. 

Laboratorieøvelserne omfatter 10 øvelsesdage med praktiske øvelser, der samlet har til formål:

 1. At tilegne sig grundlæggende viden om at arbejde sikkert i et organisk kemisk laboratorium
 2. At støtte tilegnelsen af pensum i organisk kemi I ved selvudførelse af repræsentative forsøg
 3. At indøve grundlæggende eksperimentelle færdigheder i organisk kemi
 4. At tilegne sig grundlæggende indsigt i fysisk-kemiske egenskaber af organiske forbindelser.
 5. At anvende grundlæggende analysemetoder i organisk kemi
 6. At anvende databaser til søgning af information (Databaserne Reaxys, Scifinder, PubMed, PubChem, pro.medicin.dk, Den europæiske farmakope, samt drugbank.ca anvendes til søgning af information.
 7. At finde og anvende henvisninger til primærlitteraturen samt brug af referencestyringsprogrammer
 8. At udføre god journalføring over eksperimentelt arbejde

 

De studerende arbejder i grupper, og det tilstræbes at opnå gruppestrørrelser på 2-4 studerende. For hver af de praktiske øvelser udarbejdes der logbog og en afrapportering til aflevering/godkendelse.

Målbeskrivelse

Formål

Kurset har til formål at give den studerende en grundlæggende indsigt og forståelse for organisk kemi, herunder orbitaler, geometri, resonansformer, kemisk reaktivitet, syre-base egenskaber, elektrostatiske interaktioner, funktionelle grupper samt fysisk-kemiske egenskaber. Herudover betydningen af stereokemi, molekylære konformationer og deres betydning for biologisk aktivitet. Laboratorieøvelserne understøtter forståelsen af det teoretiske pensum.

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • At kunne beskrive geometrier, resonansformer, grundlæggende fysisk-kemiske egenskaber samt spektroskopiske karakteristika for organisk-kemisk molekyler og funktionelle grupper.
 • At kunne beskrive simple molekyler’s konformationer og deres relative energiniveauer

 

Færdigheder

 • At kunne analysere spektroskopiske data og derigennem identificere organisk-kemiske funktionelle grupper i multifunktionelt molekyle.
 • At kunne vurdere samspillet mellem de enkelte funktionelle grupper og derved bestemme fysisk-kemiske egenskaber af et multifunktionelt molekyle.
 • At kunne redegøre for hvordan et molekyle kan indgå i interaktion med andre molekyler.
 • At kunne arbejde sikkert og miljømæssigt korrekt i et organisk kemisk laboratorium.

 

Kompetencer

 • At kunne redegøre for hvordan ændring af en funktionel gruppe vil påvirke hele molekylets konformation, fysisk kemiske egenskaber samt spektroskopiske karakteristika.
 • At kunne diskutere hvordan et molekyle kan modificeres med henblik på at opnå nærmere definerede fysisk-kemiske egenskaber.

 

CITI certificering

Online-Web-learning (OWL, del af lærebog) anvendes på supplerende vis til illustration af grundprincipper i alle dele af kurset. Laboratorieøvelser samt projektopgave fordrer online informations- og litteratursøgning, brug af tekstbehandling, online grupperedigering, anvendelse af citeringsteknik og bibliografiværktøj. Herudover skal de studerende anvende IT til modellering og simulering ved øvelser og projektopgave og derved gøre sig erfaring med fordele og ulemper ved eksperimenter i den virtuelle vs. den fysiske verden.

Anbefalede faglige forudsætninger

Undervisningen er tilrettelagt under den forudsætning, at de studerende har opnået en viden svarende til indholdet på gymnasial kemi niveau B.

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i farmaci -obligatorisk kursus på første semester.

Studienævn

Studienævn for de Farmaceutiske Videnskaber

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Rasmus P. Clausen
Ulf Madsen

Varighed

1 semester

Skemagruppe

1. semester
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

20 forelæsninger
20 klassetimer
40 timers praktiske laboratorieøvelser (gruppearbejde)
24 timer projektarbejde (gruppearbejde)

Kapacitet

240 deltagere.
Forbeholdt farmacistuderende ved KU.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

 • J. McMurry: Organic Chemistry with Biological Application. 3rd int. ed. Hybrid (with OWL), Brooks/Cole.
 • Supplerende noter/reviews/artikler. Øvelsesvejledning for laboratorie del.
 • Power Point slides

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 20
Øvelser 40
Projektarbejde 20
Holdundervisning 20
Eksamen 3
Eksamensforberedelse 12
Forberedelse 89
Vejledning 3
Total 207

Eksamen 1 (SFABIL106U - eksperimentelle øvelser)

Prøveform

Løbende bedømmelse
Kursusattest
Kursusattest opnås ved at gennemføre laboratorieøvelser tilfredsstillende og at få godkendt rapporter.
Der er mødepligt til alle kursets aktiviteter. I tilfælde af sygdom kontaktes relevant underviser pr mail.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

 

Viden

 • Referere de grundlæggende regler om at arbejde sikkert i et organisk kemisk laboratorium
 • Beskrive fysisk-kemiske egenskaber af organiske forbindelser.

 

Færdigheder

 • Anvende grundlæggende eksperimentelle færdigheder i organisk kemi
 • Beherske grundlæggende analysemetoder i organisk kemi
 • Anvende databaser til søgning af information
 • Anvende henvisninger til primærlitteraturen samt bruge referencestyringsprogrammer
 • Beherske god journalføring over eksperimentelt arbejde

 

Kvalifikation

 • Omsætte teoretisk viden om organisk kemi 1 til selvudførelse af repræsentative forsøg

 

Censurform

Ingen ekstern censur

Eksamen 2 (SFABIL206E - skriftlig aflevering)

Prøveform

Løbende bedømmelse
Kursusattest.
De studerende skal i grupper aflevere en rapport på 5-8 sider. Rapporten skal afleveres senest sidste undervisningsdag. Opgaveformulering udleveres ca 3-4 uger før. Der kan læses mere om retningslinjer for rapportens indhold på kursushjemmesiden.
Der er mødepligt til alle kursets aktiviteter. I tilfælde af sygdom kontaktes relevant underviser pr mail.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

 

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

 

Viden

 • At kunne beskrive geometrier, resonansformer, grundlæggende fysisk-kemiske egenskaber samt spektroskopiske karakteristika for organisk-kemisk molekyler og funktionelle grupper.
 • At kunne beskrive simple molekyler’s konformationer og deres relative energiniveauer
 • At kunne arbejde sikkert og miljømæssigt korrekt i et organisk kemisk laboratorium.

 

Færdigheder

 • At kunne analysere spektroskopiske data og derigennem identificere organisk-kemiske molekyler og funktionelle grupper.
 • At kunne vurdere samspillet mellem de enkelte funktionelle grupper og derved bestemme fysisk-kemiske egenskaber af et multifunktionelt molekyle.
 • At kunne redegøre for hvordan et molekyle kan indgå i interaktion med andre molekyler.

 

Kompetencer

 • At kunne redegøre for hvordan ændring af en funktionel gruppe vil påvirke hele molekylets konformation, fysisk kemiske egenskaber samt spektroskopiske karakteristika.

 

Censurform

Ingen ekstern censur

Eksamen 3 (SFABIL106E - skriftlig prøve)

Prøveform

Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Eksamenssættet udgør 5-7 uafhængige opgaver, hvor fokus er lagt på forståelsesmæssige problemstillinger. Alle delspørgsmål vil være uafhængige.

Hjælpemidler

Alle skriftlige hjælpemidler tilladt

Der henvises til PC-eksamens hjemmeside link hvor standardopsætningen ved PC-eksamener under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet fremgår. 

Desuden er det tilladt at medbringe et USB stik, lommeregner samt molekylebyggesæt ved denne eksamen.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

 

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

 

Viden

 • At kunne beskrive geometrier, resonansformer, grundlæggende fysisk-kemiske egenskaber samt spektroskopiske karakteristika for organisk-kemiske molekyler og funktionelle grupper.
 • At kunne beskrive simple molekyler’s konformationer og deres relative energiniveauer

 

Færdigheder

 • At kunne analysere spektroskopiske data og derigennem identificere organisk-kemiske funktionelle grupper.
 • At kunne vurdere samspillet mellem de enkelte funktionelle grupper og derved bestemme fysisk-kemiske egenskaber af et multifunktionelt molekyle.
 • At kunne redegøre for hvordan et molekyle kan indgå i interaktion med andre molekyler.

 

Kompetencer

 • At kunne redegøre for hvordan ændring af en funktionel gruppe vil påvirke hele molekylets konformation, fysisk kemiske egenskab samt spektroskopiske karakteristika.
 • At kunne diskutere hvordan et molekyle kan interagere med et andet molekyle.

Censurform

Ingen ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende