Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Samfundsfarmaci - metode og formidling

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Susanne Kaae (12-7f817f6d7a7a713a776d6d714c7f817a703a77813a7077)
  Kursusteam endvidere: Lotte Stig Nørgaard, Helle Wallach Kildemoes
 • Institut for Farmaci
Kursusnummer: SFABIF111U

Engelsk titel

Social Pharmacy - Method and Dissemination

Kursusindhold

Formålet med kurset er at forberede studerende som aktive sundhedsprofessionelle til at bidrage til hensigtsmæssig lægemiddelbrug i samfundet. Dette indfries ved at gøre studerende i stand til at udføre undersøgelser på såvel individ- som gruppeplan, hvad angår brug af lægemidler i samfundet. Herigennem opnår studerende dybere forståelse for problematikker indenfor feltet (herunder baggrunde for samt konsekvenser af identificerede problemstillinger).

Kurset fokuserer derfor på lægemiddelforbrugsundersøgelser, herunder at kunne opgøre og forklare identificerede tendenser i udvikling i brug af lægemidler. Der undervises endvidere i spørgeskema- og interviewmetodik med henblik på, at de studerende selv skal udføre en selvstændig, teoretisk samt metodisk velargumenteret undersøgelse, af problemstillinger angående brug af lægemidler i samfundet. Der arbejdes her med et specifikt patientperspektiv i undersøgelsen. Undervisningen indbefatter forskningsprocessens faser, operationalisering af teori, god håndværksmetodik, sampling, analyse samt afrapportering af resultater (videnskabelig formidling). Der arbejdes således indenfor tre centrale temaer i løbet af kurset:

- God metodebrug

- Lægemiddelforbrug

- Videnskabelig formidling

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • beherske opbygningen af lægemiddelforbrugsdatabasen Medstat
 • redegøre for faktorer af betydning for udvikling i lægemiddelforbrug på samfundsplan
 • redegøre for forskningsprocessens faser
 • beskrive væsentlige aspekter omkring udførelse af spørgeskema- og interviewundersøgelser
 • referere normer for formidling af videnskabelig litteratur

 

Færdigheder

 • udtrække data om lægemiddelforbrug fra centrale offentlige registre (eksempelvis Lægemiddelstatistikregistret) gennem brug af IT som værktøj
 • strukturere data og redegøre for mønstre i lægemiddelforbrug (eksempelvis gennem brug af Excel) gennem brug af IT som værktøj
 • applicere viden om faktorer af betydning for lægemiddelforbrug til at forklare mønste af udviklinger i forbrug på gruppeniveau
 • begrunde valg af teori, metode, samplings- samt analysestrategi i undersøgelser indenfor optimal brug af lægemidler på individplan
 • udarbejde simple statistiske analyser (kompetencer opnået gennem Videnskabsteori og samfundsfarmaci samt tidligere kurser) af patienters anvendelse af lægemidler på individniveau ved at anvende IT som værktøj
 • opsætte en videnskabelig artikel mht. passende inddeling af specifikke afsnit samt hensigtsmæssig sammenhæng mellem disse

 

Kompetencer

 • udføre lægemiddelforbrugsanalyser
 • udføre valide undersøgelser på individniveau omkring patienters brug af lægemidler
 • formidle resultater fra egen undersøgelse i henhold til typiske krav for videnskabelig litteratur
 • diskutere optimal lægemiddelanvendelse i samfundet herunder baggrunde for, konsekvenser af samt løsninger hertil, på baggrund af viden opnået gennem egen udførte undersøgelse.

Formelle krav

Ingen.

Bemærkninger

Kurset indgår som del af IT-certificeringen af bacheloruddannelsen i farmaci.

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Farmaci - obligatorisk kursus på fjerde semester.

Studienævn

Studienævn for de Farmaceutiske Videnskaber

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Semesterstruktur
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningsformerne vil være en blanding af introducerende forelæsninger til de 3 beskrevne centrale temaer for kurset, klassetimer hvor de studerende i grupper af 6-7 arbejder mere indgående med emnet samt slutteligt afleverer en opgave. Der modtages konstruktivt feed-back fra en vejleder på opgaverne. De tre afleveringsopgaver i løbet af kurset hænger sammen. Gruppen bestemmer selv hvilken sygdomsgruppe samt det overordnede samfundsfarmaceutiske tema, som de tre opgaver skal omhandle. Opgave 1 og 2 betragtes som baggrunds- samt metodeafsnit til opgave 3, der har form af en videnskabelig artikel. Her afrapporteres resultaterne fra en spørgeskema- eller interviewundersøgelse, som de studerende har udført i løbet af kurset. De studerende skal bidrage ligeligt til opgaverne og redegør for dette gennem en detaljeret logbog, der afleveres med opgaven.

Kapacitet

210

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Forskning om og med mennesker. Launsø, Olsen, Rieper. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 6. udgave, 2014.

Herudover supplerende tekster, artikler mv. gennem kursushjemmesiden. 

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 12
Forberedelse 12
Holdundervisning 18
Forberedelse 18
Vejledning 4
Projektarbejde 120
Eksamen 22
Total 206

Eksamen (SFABIF111E - Skriftlig prøve)

Prøveform

Skriftlig prøve, 6 timer med opsyn.
Ved eksamen får den studerende udleveret et halvfærdigt manuskript til en videnskabelig artikel, de skal færdiggøre. De studerende får 48 timer inden selve eksamen udleveret læse-materiale af relevans for færdiggørelsen af eksamensartiklen på Absalon. Ved eksamen skal den studerende færdiggøre en videnskabelig artikel og svare på spørgsmål, der relaterer sig til centrale problemstillinger indenfor brug af lægemidler i samfundet, god teori- og metodeforståelse, indsigt i forskningsprocessens faser og indbyrdes sammenhænge, lægemiddelforbrug og faktorer, der indvirker herpå samt videnskabelig forskningsformidling. Omfanget af artiklen er specificeret og skal overholdes.

Hjælpemidler

Alle skriftlige hjælpemidler tilladt

Der henvises til PC-eksamens hjemmeside link hvor standardopsætningen ved PC-eksamener under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet fremgår. 

USB-stik er tilladt.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Færdigheder

 • strukturere data og redegøre for mønstre i lægemiddelforbrug (eksempelvis gennem brug af Excel) gennem brug af IT som værktøj
 • applicere viden om faktorer af betydning for lægemiddelforbrug til at forklare mønste af udviklinger i forbrug på gruppeniveau
 • begrunde valg af teori, metode, samplings- samt analysestrategi i undersøgelser indenfor optimal brug af lægemidler på individplan
 • anvende IT som værktøj og udarbejde simple statistiske analyser af patienter omhandlende anvendelsen af lægemidler på individniveau
 • opsætte en videnskabelig artikel mht. inddeling af specifikke afsnit samt hensigtsmæssig sammenhæng mellem disse

 

Kompetencer

 • formidle resultater fra egen undersøgelse i henhold til typiske krav for videnskabelig litteratur
 • diskutere optimal lægemiddelanvendelse i samfundet herunder baggrunde for, konsekvenser af samt løsninger hertil

 

 

Censurform

Ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende