Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Bachelorprojekt, Medicin og Teknologi, 20 ECTS-point

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Bachelor
ECTS 20 ECTS
Kursusansvarlig
 • Tine Alkjær (8-77646f6e6d6468754376787167316e7831676e)
 • Institut for Neurovidenskab og Farmakologi
Kursusnummer: SCIA10009U

Engelsk titel

Bachelor's Thesis, Medicine and Technology, 20 ECTS-credits

Kursusindhold

Bachelorprojektets indhold skal aftales med vejleder. Projektet kan indeholde en kombination af eksperimentelt arbejde, feltarbejde, teoretiske studier, syntese, modellering og analyse.
Projektet kan udføres i samarbejde med en ekstern partner, som kan være en virksomhed eller en hospitalsafdeling.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Færdigheder:

 • sammenfatte og tolke teknisk information og beherske teknisk problemløsning gennem projektarbejde
 • arbejde med alle faser i et projekt, herunder udarbejdelse af forslag, løsning og dokumentation
 • formidle teknisk information, teori og resultater skriftligt, visuelt/grafisk og mundtligt
   

Kompetencer:

 • arbejde selvstændigt og være i stand til at strukturere et større arbejde, herunder overholde tidsplaner og at organisere og planlægge arbejdet
 • selvstændigt tilegne sig ny viden og desuden være i stand til at forholde sig kritisk til tilegnet viden samt udføre relevant og kritisk informationssøgning og på den baggrund finde de rette metoder, til at belyse den aktuelle problemstilling

Formelle krav

90 ECTS-point af bacheloruddannelsen skal være bestået.

Bemærkninger

Bachelorprojektet skal udarbejdes individuelt. To studerende kan dog indberette og aflevere ét projekt om et fælles emne, således at generelle, beskrivende afsnit som fx indledningen er fælles for projektet.

På KU, SUND skal du selv registrere projektet via en e-blanket, som du finder under blanketter på KUnet. Det er vigtigt, at dit projekt er registreret og godkendt, inden du går i gang. Kontakt eventuelt Studieservice Centret

Censorkorps: Censorkorpset for Lægeuddannelserne i Danmark og Censorkorpset for
ingeniøruddannelserne og de tekniske diplomuddannelser

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i teknisk videnskab, Medicin og Teknologi - obligatorisk

Studienævn

Studienævn for DTU Elektro

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Projektarbejde
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Vejledning
For en studerende er der afsat 40 vejledningstimer, inkl. læsning af opgave og eksamination.
For en gruppe på to studerende er der afsat 46 vejledningstimer inkl. læsning af opgave samt eksamination

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Projektarbejde 519
Vejledning 30
Eksamen 1
Total 550

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering
Mundtligt forsvar
Projektet skal udstyres med et resumé på engelsk på højst en normalside med maks. 2400 anslag. Resuméet skal sammenfatte problemstilling, anvendt metode, væsentlige resultater, evt. diskussion og konklusionen.
Projektarbejdet gennemføres under vejledning og skrives individuelt eller i grupper på maksimalt to personer

Karakteren gives på grundlag af en samlet vurdering af den mundtlige eksamination og det skriftlige projekt. Ved bedømmelsen vægtes det faglige indhold tungest. Formuleringsevne indgår med en mindre, men dog betydende vægt ved bedømmelsen, mens staveevne kun indgår med ringe vægt. Resuméet indgår i den samlede bedømmelse af bachelorprojektet

Eksamination:
For en studerende er der afsat 10 minutter til fremlæggelse og 20 minutter til eksamination. For to studerende er der afsat 20 minutter til fælles fremlæggelse og 20 minutter pr. studerende til individuel eksamination

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Færdigheder:

 • formidle teknisk information, teori og resultater skriftligt, visuelt/grafisk og mundtligt
   

Kompetencer:

 • selvstændigt tilegne sig ny viden og desuden være i stand til at forholde sig kritisk til tilegnet viden samt udføre relevant og kritisk informationssøgning og på den baggrund finde de rette metoder, til at belyse den aktuelle problemstilling.

Censurform

Ekstern censur

Eksamensperiode

Aftales med vejleder

Reeksamen

Syge- og reeksamen finder sted i samme eksamenstermin, dvs. senest i august (og februar). Projektet genindleveres med revideret projektrapport ud fra samme opgaveformulering

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende