Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Mikrobielle interaktioner

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 4
Niveau Bachelor
Kandidat
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • John Elmerdahl Olsen (3-6c67714275777066306d7730666d)
Lektor Line Elnif Thomsen overtager kursuslederskab. John Elmerdah Olsen stadig tilknyttet kursus som underviser
  • Institut for Veterinær Sygdomsbiologi
  • Institut for Plante- og Miljøvidenskab
Kursusnummer: SBIB10140U

Engelsk titel

Microbial Interactions

Kursusindhold

I forbindelse med kurset vil de studerende få kendskab til egenskaber hos mikroorganismer som ligger til grund for deres evne til at interagere med og eventuelt bekæmpe andre mikroorganismer, f.eks. fremstilling af signalstoffer, toxiner og antimikrobielle stoffer, der er af interesse for bioteknologien. Tilsvarende vil de studerende blive bekendte med egenskaber, der gør mikroorganismer i stand til at optræde som patogener overfor planter eller dyr/mennesker. De studerende vil få kendskab til generelle principper for komplekse regulatoriske systemer, der regulerer metabolitproduktion og patogenesitetsfaktorer i bakterier.

Under de patogene mikroorganismer vil repræsentative organismer blive behandlet med fokus på de overordnede principper, som betinger deres udnyttelse af individuelle nicher i værtsdyret eller planten. Ved interaktioner med enten planter eller dyr vil disse værters svar på kontakt med mikrobielle patogener endvidere blive belyst. Der vil især blive fokuseret på initiering af det inflammatoriske respons hos pattedyr.

Målbeskrivelse

 

Kursus giver en basal forståelse for, hvorledes mikroorganismer og svampe interagere med hinanden og med dyr og planter, de metoder, der anvendes til at studere disse, samt betydningen af interaktionerne i forhold til mikroorganismernes biologi og sygdom hos dyr og planter.

Når kursus er færdigt, forventes den studerende at kunne:

Viden:
• Beskrive de molekylære mekanismer som ligger til grund for bakterier og mikrosvampe interaktioner med hinanden og med andre organismer.
• Beskrive hvorledes ovenstående har betydning for mikroorganismernes økologi og for udvikling af sygdom hos dyr og mennesker.
• Beskrive de molekylære mekanismer der er involveret i dyr og planters reaktioner på interaktioner med mikroorganismer.

Færdigheder:
• Forklare de biologiske omstændigheder, der betinger ovenstående interaktioner, herunder hvilke strukturelle og genetiske komponenter der indgår, disses sammensætning og hvorledes ekspression og syntese principielt kan regulere i forskellige organismer.
• Vurdere hvorledes den tilegnede viden kan indgå i bekæmpelse af skadevoldere og mikrobielle smitstoffer.
• Reflektere over de etiske aspekter ved brug af bioteknologi til bekæmpelse af skadevoldere og mikrobielle smitstoffer.

Kompetencer:
• Udforme en selvstændige besvarelse under brug af fagets metoder på spørgsmål formuleret inden for kursusemnerne.
• Diskutere og formidle centrale problemstillingers videnskabelige og samfundsmæssige betydning til fagfæller og ikke specialister.

 

Anbefalede faglige forudsætninger

Kundskaber inden for mikrobiologi. Kursus indeholder mange elementer af mikrobiel genetik, og det kræves, at studerende har basal kendskab til genetik.

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi

Studienævn

Studienævn for Biomolekylær videnskab og Teknologi

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Ole Nybroe, David B. Collinge, Hanne Ingmer, Henrik Christensen, John Elmerdahl Olsen, Mari-Anne Newman

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen vil bestå af forelæsninger, studenter præsentationer samt en blanding af case-studier, e.learningsaktiviteter og kollokvier. Studenterpræsentationer baseres på gruppearbejde, hvor primær litteratur indgår i udformningen af præsentationerne.

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Kursus anvender Brock Biology of Microorganism 14th edition som lærebog. Desuden udleveres artikler i form at pdf filer til brug i undervisningen.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 32
Kollokvier 48
Forberedelse 102
Eksamen 24
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering, 24 timer
Eksamen består af en række spørgsmål til en elller flere udleverede videnskabelige artikler. Den studerende har 24 timer til besvarelse af opgaven.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Ved bedømmelse lægges vægt på den studerende opfyldelse af kursets målbeskrivelse, herunder evnen til at applicere viden på tværs af kursets temaer og forståelse af de til kurset hørende metoder.

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere

Eksamensperiode

Sidste uge i blok 4.

Reeksamen

Mellemugen før blok 1.

Krav til indstilling til eksamen kan opfyldes forud for afholdelse af reeksamen:

1)Såfremt den studerende er fraværende, gives en selvstændig fremlæggelseopgave inden for kursustiden. En ny artikel udleveres og skal præsenteres i en power-point med tilhørende kommentar. Skal godkendes af en kursuslærer.

2) Såfremt en studerende ikke opfylder dette krav på grund af 80 %'s kriteriet, vil der blive givet mulighed for flere forsøg. Multiple choice opgaverne skal være bestået 4 dage før eksamen.

3) Såfremt den studerende ikke kan overholde tidsfristen gives yderligere tid, men ingen feedback på besvarelsen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende