Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

By- og landskabsplanters botanik

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Marian Ørgaard (3-75776d4878746d7636737d366c73)
  • Institut for Plante- og Miljøvidenskab
Kursusnummer: NPLB15011U

Engelsk titel

Botany of Urban and Landscape Plants

Kursusindhold

By- og landskabsplanters botanik er vidensbaseret. Kurset undersøger og udforsker omfanget og rækkevidden af den botaniske viden om planter i by og landskab. Kurset giver en grundig gennemgang af park, by, have og landskabsplanternes morfologi og systematik. Der undervises i de større plantegruppers livscykler med hovedvægt på stængelplanterne. Endelig gives en indføring i nomenklatur (videnskabelige og danske plantenavne) for dyrkede planter. Hovedvægten er på familier og slægter, der anses for væsentlige for landskabsarkitekter. Der lægges vægt på at den studerende bliver fortrolig med botaniske arbejdsmetoder og terminologi.

Målbeskrivelse

 

 

Målgruppen er landskabsarkitektstuderende og andre studerende med interesse for prydplanter. Kursets primære formål er at give disse studerende de nødvendige botaniske forudsætninger for at forstå og udnytte plantematerialet i by, have og kulturlandskabet.

Efter gennemførelse af kurset forventes den studerende at kunne:

Viden:
Redegøre for generelle principper i de vigtigste livscykler i stængelplanterne.
Beskrive en given plante med korrekte morfologiske termer.
Identificere, klassificere og navngive et antal prydplanter.

Færdigheder:
Analysere udvalgte stængelplanter ud fra morfologi og habitus, og på baggrund af dette argumentere for en systematisk klassifikation

Kompetencer:
Anvende dansk botanisk litteratur.
Kende planter der indgår i beplantningsplaner for have og landskab.

 

 

Anbefalede faglige forudsætninger

Kompetencer svarende til Naturgrundlaget 2, Dyrs og planters diversitet, Botanik

Tilmelding

 

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur
Bacheloruddannelsen i naturressourcer

Studienævn

Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

B
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser, havevandringer, ekskursioner og gruppearbejde


Ved forelæsningerne gives en gennemgang af de systematiske karakterer for udvalgte familier og slægter. Der gøres brug af IT præsentationer. I øvelserne indøves, ved brug af levende plantemateriale, morfologi, systematik og plantekundskab ved hjælp af danske bestemmelsesværker og gennem udarbejdelse af teoretiske og praktiske øvelser.

Kapacitet

ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

 


Plantebestemmelsesværker fx

Jacobsen, N., Jensen, J. & Johnsen, B., 1999: Systematisk botanik. Samfundslitteratur
Mikkelsen, V. M., 1981: Morfologisk botanik. Samfundslitteratur
Gram, K. 1984. Træer og buske i vintertilstand
Stace, C. 1997.  New Flora of the British Isles
Bruns sortiments katalog 2013/14

 

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 32
Praktiske øvelser 48
Forberedelse 106
Ekskursioner 16
Eksamen 4
Total 206

Eksamen

Prøveform

Praktisk skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Beskrivelse af eksamen: Eksamen er en fire timers skriftlig eksamen. En del af eksamen (2½ time) er helt uden hjælpemidler. Den anden del (1½ time) er plantebestemmelse efter relevant flora (se nedenfor).

Vægtning: 100%

Hjælpemidler

Kun visse hjælpemidler tilladt

Relevante plantebestemmelsesværker

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 

 

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere

Reeksamen

Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende