Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Eksperimentelle jordbundsundersøgelser

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1
Tilrettelagt til BSc 3. eller 5. semester
og som kompetence opgradering for studerende på 1. semester på deres kandidatstudium.
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlige
  • Bjarne W. Strobel (4-737b887651817d767f3f7c863f757c)
  • Carsten Tilbæk Petersen (3-73807550807c757e3e7b853e747b)
  • Institut for Plante- og Miljøvidenskab
Kursusnummer: NPLB14022U

Engelsk titel

Experimental Soil Analysis

Kursusindhold

Kurset er bygget op omkring udførelse af en række eksperimentelle øvelser i laboratoriet (”hands on”) samt bearbejdning og rapportering af egne måleresultater. Dette kursus er eksperimentelt baseret hvor kurset "Jord, Vand og Planter" er mere teoretisk opbygget.

Det har som formål at træne grundlæggende jordfysisk og -kemisk karakterisering af jord og samtidig øge forståelsen af vigtige jordbundsegenskaber og -processer af betydning for jordkvalitet, planteproduktion og miljø.

Indholdet fordeler sig på to hovedområder: Jordbundsfysik og jordbundskemi. Under jordbundsfysik indgår følgende emner: Bestemmelse af kornstørrelsesfordeling samt jordklassificering. Karakterisering og regulering af jordstruktur. Bestemmelse af mekaniske egenskaber, pakningstilbøjelighed og jordstyrke. Karakterisering af luftskifte: Diffusivitet og permeabilitet. Vandretentionsegenskaber og porestørrelsesfordeling. Vand- og luftkapacitet, plantetilgængeligt vandmængde. Vandbevægelse i jord, vandinfiltration og afdræning. Hydraulisk ledningsevne. Stoftransport koblet til vandbevægelsen, hydrodynamisk stofspredning, udvaskning. Termiske egenskaber og varmetransport. Under jordbundskemi indgår følgende emner: Jordklassificering, bestemmelse af pH, carbonat og kalkningsbehov. Bestemmelse af organisk kulstof, organisk og uorganisk kvælstof. Fraktionering af jordens fosfatindhold. Bestemmelse af alkalinitet, ombyttelige kationer, kationbindingskapacitet (CEC), og basemætningsgrad. Ekstraktion af jern- og aluminium-oxider. Prøvetagning og konservering af jord i tør og fugtig tilstand.

Målbeskrivelse

Kurset målsætning er at træne grundlæggende fysisk og kemisk karakterisering af jord eksperimentelt og derigennem øge forståelsen af egenskaber og -processer af betydning for jordkvalitet, planteproduktion og miljø. Når kurset er færdigt forventes den studerende at have følgende:
 

Viden
Redegøre for grundlæggende love, principper, begreber og metoder inden for kursets emneområder.

Færdigheder
Arbejde eksperimentelt med jordbundsundersøgelser. 
Anvende og kombinere gennemgåede metoder og principper til at karakterisere jord som vækstmedium for planter og i relation til risikoen for forurening af jord- og vandmiljø i forbindelse med planteproduktion eller anden anvendelse af jorden.

Kompetencer
Identificere og analysere de væsentligste jordfysiske og –kemiske aspekter af begrebet jordkvalitet, fortolke resultater af analysen og drage relevante konklusioner.

Anbefalede faglige forudsætninger

Bestået kursus om jord, som f.eks. LPLB10306 Jord, Vand og Planter, eller tilsvarende soil science 7.5 ECTS kursus.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og   videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i naturressourcer
MSc Programme in Environmental Science

Studienævn

Studienævn for Naturressourcer og Miljø

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Anja Weibel
Birgitte B. Rasmussen

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Der gennemføres praktiske laboratorieøvelser i to dage om ugen, og derudover bearbejdning af resultater samt rapportering. Øvelserne gennemføres i små grupper. Forløbet er interaktivt, idet underviseren som regel indleder med at gennemgå den teoretiske baggrund samt praktiske forhold vedrørende øvelsens gennemførelse. Opnåede resultater diskuteres og perspektiveres i forhold til kursets målsætning. Træning i mundtlig fremstilling og diskussion af centrale problemstillinger er således en integreret del af øvelserne.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Øvelseskompendium

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Praktiske øvelser 84
Forberedelse 109
Seminar 12
Eksamen 1
Total 206

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 25 min
Mundtlig eksamen med 20 minutters forberedelse

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne opfylde kravene som formuleret i målbeskrivelsen

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere

Eksamensperiode

Blokuge 9

Reeksamen

Der kan ikke ses bort fra krav om gennemførte øvelser/ laboratorieøvelser, og studerende, der ikke opfylder kravet skal derfor følge kurset igen det kommende studieår

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende