Modul 2: Idræt og sundhed

Kursusindhold

 • Sundhedsbegreber
 • Idræt og fysisk aktivitet som et led i sundhedsfremme og forebyggelse
 • Humanfysiologi
 • Træningsteori
 • Epidemiologiske undersøgelser om fysisk aktivitet, sundhedsfremme og forebyggelse
 • Interventionsstudier med idræt og fysisk aktivitet
 • Praktiske øvelser relateret til træning og sundhed
Engelsk titel

Modul 2: Sport, Exercise and Health

Uddannelse

Masteruddannelsen i idræt og velfærd

Målbeskrivelse

Det er målet, at deltagerne på kurset opnår følgende viden, færdigheder og kompetencer:

 Viden:

 • generel viden om sundhedsbegreber med særligt henblik på idræt og fysisk aktivitet
 • grundlæggende viden om humanfysiologi
 • viden om kroppens tilpasning til forskellige former for idræt og træning samt den sundhedsmæssige betydning heraf
 • viden om principper for testning af fysisk kapacitet
 • viden om generel humanfysiologisk forskningsmetode til undersøgelse af sundhedsmæssige problemstillinger
 • specifik viden om centrale videnskabelige studier vedrørende fysisk aktivitet, sundhedsfremme og forebyggelse indenfor et selvvalgt område
   

Færdigheder:

 • at kunne anvende relevante informationssøgningssystemer, fx Pubmed
 • at kunne udarbejde en skriftlig fremstilling af en sundhedsrelateret problemstilling ud fra et humanfysiologisk perspektiv
   

 Kompetencer:

 • at kunne foretage en velorganiseret, velovervejet og balanceret undersøgelse af en relevant sundhedsmæssig problemstilling på baggrund af idrætsfaglig og humanfysiologisk viden
 • at kunne analysere, vurdere og diskutere udvalgte forskningsresultater og kildemateriale på området
 • at kunne vurdere evidensgraden af anvendte studier
 • at kunne vurdere mulige løsninger på sundhedsmæssige problemstillinger - relateret til fysisk inaktivitet - reflekterende og kritisk
 • at kunne indgå meningsfuldt i tværfagligt arbejde

Forelæsninger, diskussionstimer og øvelser.
Der vil indgå engelsksproget litteratur

Pris for modul 2 (15 ECTS) er kr. 27.500,- , som betales forud pr. semester.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Skriftlig synopsis på max 6 normalsider (2400 anslag) eksklusive figurer, tabeller, bilag og litteraturliste.
Synopsen udarbejdes individuelt eller parvist efterfulgt af individuel mundtlig eksamen.
Ved eksamen indleder den studerende med en 10 minutters fremlæggelse, der udspringer i synopsens centrale problemstilling. Dette efterfølges af spørgsmål og diskussion.
Den samlede eksamenstid er 30 minutter.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Kriteriebeskrivelse af karakteren 12
Karakteren 12 (fremragende), der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål med ingen eller få væsentlige mangler:

 • Både i den skriftlige opgave og ved det mundtlige forsvar viser eksaminanden, at hun/han ud fra et humanfysiologisk perspektiv selvstændigt har foretaget en velorganiseret, velbegrundet og balanceret undersøgelse af en relevant sundhedsrelateret problemstilling.
 • Eksaminanden demonstrerer i sin opgave evne til skriftligt at præsentere, analysere og konkludere på en given problemstilling, så opgaven fremstår som en meningsfuld helhed.
 • Eksaminanden kan perspektivere og diskutere problemstillingen i forhold til kursets basislitteratur og udvalgte videnskabelige artikler.
 • Eksaminanden demonstrerer indgående viden om kursets centrale emner og kan med stort overblik sætte dem ind i et anvendelsesperspektiv.

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 45
 • Forberedelse
 • 367
 • Total
 • 412