Kvalitet af råvarer

Kursusindhold

Vegetabilske produkter:
Modulet omhandler kvalitetsparametre for vegetabilske produkter herunder bl.a. indholdsstoffer som f.eks. protein, kulhydrat, fedt, smagsstoffer, vitaminer, mineraler, deres sammensætning og næringsværdi og andre faktorer er farve, renhed, udseende, form, konsistens, holdbarhed. I modulet vil produktionsfaktorer, som har betydning for produktkvalitet indgå, herunder sortsvalg, gødskning, pesticidanvendelse, skader som følge af svampe og insektangreb, mekaniske skader, høst, rensning, transport af råvarer samt opbevaringsforhold. Fordele og ulemper ved dyrkning af gensplejsede afgrøder samt risikovurdering vil også blive behandlet.

Animalske produkter:
Undervisning omhandler produktionssystemer og hvordan ernæring, fodersammensætning, opstald-ningsforhold og andre produktionsfaktorer kan påvirke råvarekvaliteten. I modulet introduceres de metoder man har til at overvåge og kontrollere kvalitetetsparametre i en husdyrproduktion, ligesom kvalitetsanalyser behandles. Modulet indeholder også bioteknologiske metoders anvendelse samt etiske problemstillinger.

Engelsk titel

Quality of Primary Produce

Uddannelse

Master i Fødevarekvalitet og -sikkerhed

Målbeskrivelse

Viden:
- beskrive hvordan forskellige kvaliteter af råvarer fremkommer og hvordan råvarernes kvalitet indvirker på forarbejdningsprocesserne og på kvaliteten af det færdige fødevareprodukt.
- opsummere råvarehåndteringens indvirkning på kvalitet.
- udvise overblik over betydningen af overvågning og kontrol af råvareproduktionen.

Færdigheder:
- formidle viden skriftligt og mundtligt om problemstillinger, der vedrører fremstilling af råvarer til fødevareproduktion.
- forklare sammenhænge mellem produktionsmetoder og råvarekvalitet.

Kompetencer:
- bedømme produktionsprocesser for råvarer og analysere styrke og svagheder af betydning for kvaliteten.
- diskutere og vurdere betydningen af overvågning og kontrol af råvareproduktionen.
- anvende udvalgte parametre til analyse af råvarekvalitet.

Der er 4 undervisningsdage med holdundervisning på Københavns Universitet (KU) og en dag på Danmark Tekniske Universitet (DTU). Undervisningen består af et intensivt forelæsningsprogram og eventuelt få praktiske og teoretisk øvelser. Derudover skriver de studerende en projektrapport vedr. et delvist selvvalgt emne. Projektrapporten kan udarbejdes af en gruppe på 2-3 studerende eller individuelt. Emnet skal godkendes af den kursusansvarlige underviser, som knytter en faglig vejleder til projektgruppen.

Bogen "Fødevarer og kvalitet- råvarer og forarbejdning" redigeret af Lise, Justesen, Ulla Uebel og Karin Østergaard, Nyt Teknisk Forlag.
Desuden vil litteratur, der indgår i pensum vil være tilgængelig via Absalon, eller blive udleveret.

ECTS
6 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Beskrivelse af eksamen: Ved eksamen fremlægges kort dele af projektrapporten. Der kan eksamineres i hele projektrapporten samt det øvrige pensum
Vægtning: Mundtlig eksamen: 100%
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Projektrapport

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Karakteren 12 gives til studerende, der fuldt ud tilfredsstiller de opstillede læringsmål

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 27
 • Teoretiske øvelser
 • 2
 • Praktiske øvelser
 • 2
 • Projektarbejde
 • 100
 • Forberedelse
 • 31
 • Vejledning
 • 2
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 165