Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kvalitet af råvarer

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Udenfor blokstruktur
Pris

Pris: 11.250,- kr.

Niveau Master
ECTS 6 ECTS
Kursusansvarlig
  • Christian Andreasen (3-6967744676726b7434717b346a71)
  • Institut for Plante- og Miljøvidenskab
  • Institut for Fødevarevidenskab
Kursusnummer: NNEM14003U

Engelsk titel

Quality of Primary Produce

Kursusindhold

Vegetabilske produkter:
Modulet omhandler kvalitetsparametre for vegetabilske produkter herunder bl.a. indholdsstoffer som f.eks. protein, kulhydrat, fedt, smagsstoffer, vitaminer, mineraler, deres sammensætning og næringsværdi og andre faktorer er farve, renhed, udseende, form, konsistens, holdbarhed. I modulet vil produktionsfaktorer, som har betydning for produktkvalitet indgå, herunder sortsvalg, gødskning, pesticidanvendelse, skader som følge af svampe og insektangreb, mekaniske skader, høst, rensning, transport af råvarer samt opbevaringsforhold. Fordele og ulemper ved dyrkning af gensplejsede afgrøder samt risikovurdering vil også blive behandlet.

Animalske produkter:
Undervisning omhandler produktionssystemer og hvordan ernæring, fodersammensætning, opstald-ningsforhold og andre produktionsfaktorer kan påvirke råvarekvaliteten. I modulet introduceres de metoder man har til at overvåge og kontrollere kvalitetetsparametre i en husdyrproduktion, ligesom kvalitetsanalyser behandles. Modulet indeholder også bioteknologiske metoders anvendelse samt etiske problemstillinger.

Målbeskrivelse

Viden:
- beskrive hvordan forskellige kvaliteter af råvarer fremkommer og hvordan råvarernes kvalitet indvirker på forarbejdningsprocesserne og på kvaliteten af det færdige fødevareprodukt.
- opsummere råvarehåndteringens indvirkning på kvalitet.
- udvise overblik over betydningen af overvågning og kontrol af råvareproduktionen.

Færdigheder:
- formidle viden skriftligt og mundtligt om problemstillinger, der vedrører fremstilling af råvarer til fødevareproduktion.
- forklare sammenhænge mellem produktionsmetoder og råvarekvalitet.

Kompetencer:
- bedømme produktionsprocesser for råvarer og analysere styrke og svagheder af betydning for kvaliteten.
- diskutere og vurdere betydningen af overvågning og kontrol af råvareproduktionen.
- anvende udvalgte parametre til analyse af råvarekvalitet.

Tilmelding

For information om tilmelding - klik her!

Uddannelse

Master i Fødevarekvalitet og -sikkerhed

Studienævn

Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

Afholdes næste gang 25. januar – 23. marts 2016. Kurset består dels af forelæsninger som finder sted på to samlinger og dels af udarbejdelse af en projektopgave.
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Der er 4 undervisningsdage med holdundervisning på Københavns Universitet (KU) og en dag på Danmark Tekniske Universitet (DTU). Undervisningen består af et intensivt forelæsningsprogram og eventuelt få praktiske og teoretisk øvelser. Derudover skriver de studerende en projektrapport vedr. et delvist selvvalgt emne. Projektrapporten kan udarbejdes af en gruppe på 2-3 studerende eller individuelt. Emnet skal godkendes af den kursusansvarlige underviser, som knytter en faglig vejleder til projektgruppen.

Kapacitet

30

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Bogen "Fødevarer og kvalitet- råvarer og forarbejdning" redigeret af Lise, Justesen, Ulla Uebel og Karin Østergaard, Nyt Teknisk Forlag.
Desuden vil litteratur, der indgår i pensum vil være tilgængelig via Absalon, eller blive udleveret.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 27
Teoretiske øvelser 2
Praktiske øvelser 2
Projektarbejde 100
Forberedelse 31
Vejledning 2
Eksamen 1
Total 165

Eksamen (sluteksamen)

Prøveform

Mundtlig prøve, 30 min
Beskrivelse af eksamen: Ved eksamen fremlægges kort dele af projektrapporten. Der kan eksamineres i hele projektrapporten samt det øvrige pensum
Vægtning: Mundtlig eksamen: 100%

Hjælpemidler

Kun visse hjælpemidler tilladt

Projektrapport

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Karakteren 12 gives til studerende, der fuldt ud tilfredsstiller de opstillede læringsmål

Censurform

Ingen ekstern censur

Reeksamen

Samme som ordinær eksamen. Projektrapport afleveres 2 uger før re-eksamen, hvis kravet ikke allerede er mødt.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende