Modul 1: Idræt i velfærdssamfundet

Kursusindhold

Det er formålet at indføre den studerende i samfundsvidenskabelig metode og teori, samt – at give den studerende en indføring i idrættens betydninger i forhold til velfærdssamfundet. Der vil være fokus på forståelsen af idrættens integrerende potentialer for forskellige målgrupper, det værende fx unge med anden etnisk baggrund eller fysisk inaktive borgere. Gennem forelæsninger og holdundervisning gøres de studerende bekendt med idrætsforeningernes demokratiske rolle i samfundet med henblik på at forstå idrættens betydning i forhold til civilsamfund, stat og marked.

Engelsk titel

Modul 1: Idræt i velfærdssamfundet

Uddannelse

Masteruddannelsen i idræt og velfærd

Målbeskrivelse

Viden:

 • Den studerende har viden om samfundsmæssige problemstillinger inden for ’Idræt og velfærd’
 • Den studerende har viden om samfundsvidenskabelige teorier med relevans for ’Idræt og velfærd’
 • Den studerende har viden om videnskabsteori og metode

 Færdighed:

 • Den studerende kan identificere og formulere problemstillinger i idrætsfeltet
 • Den studerende har analytiske og idrætssociologiske færdigheder, der kan anvendes til at give løsningsmuligheder for velfærdsproblemer i praksis

 Kompetencer:

 • Den studerende skal kunne beskrive, analysere og kritisk vurdere aktuelle samfundsmæssige problemstillinger med relevans for praksis (fx kommunalt; organisatorisk eller i foreningerne)

Forelæsninger, gruppearbejde og vejledning

Pris for modul 1 kr. 19.000,- (10 ECTS) som betales forud pr. semester.

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Skriftlig selvstændig hjemmeopgave, som skrives af 2-3 studerende, på maksimalt 10 sider for 2 personer og 15 sider for 3 personer, hvor litteraturen i faget skal inddrages.
Individuel mundtligt forsvar af 30 minutter for hver eksaminand.
Der gives én samlet karakter for den afleverede opgave og det mundtlige forsvar.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Kriteriebeskrivelse af karakteren 12:
Karakteren 12 gives, når den studerende igennem en skriftlig opgave udtømmende har demonstreret evne til:

 

 

 

 

 

 • At forstå og anvende litteraturen på en reflekterende og selvstændig måde.
 • At vise overblik, fordybelse og kompetence i forhold til at formulere relevante problemstillinger/​forskningsspørgsmål/​hypoteser
 • At indsamle og analysere data som kan svare på problemformuleringen
 • At gøre den udvalgte metode genstand for en selvstændig bearbejdning og kritisk stillingtagen
 • At evaluere og vurdere kvaliteter og eventuelle mangler ved opgaven

 

 

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 50
 • Forberedelse
 • 260
 • Teoretiske øvelser
 • 39
 • Vejledning
 • 3
 • Eksamen
 • 60
 • Total
 • 412