Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kvalitative metoder

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 2
Niveau Kandidat
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
 • Adam Brian Evans (3-67686b46746b7e7934717b346a71)
AB-Bygningen, Nørre Allé 55, 2200 København N.
 • Institut for Idræt og Ernæring
Kursusnummer: NNEK15011U

Engelsk titel

Qualitative Methods

Kursusindhold

Fællestræk og forskelle indenfor kvalitative forskningsmetoder i idrætsforskningen. Herunder indblik i betydningen af og forbindelsen til overordnede videnskabsteoretiske paradigmer.

Tematiske præsentationer af og praktiske øvelser i

 • Kvalitative interviews
 • Kildekritik og visuel analyse
 • Observationsmetoder
 • Video observation
 • Narrative metoder
 • Praktikerforsknings metoder
 • Kvalitative indholds analyser

Fremlæggelser af studerendes projekter/øvelser fokuseret på en af den studerende formuleret problemstilling og fordybelse i en relevant udvalgt metode, herunder indsamling, analyse og fortolkning af empiri.

Målbeskrivelse

Viden 

 • Kendskab til kvalitative metoder og viden om og indblik i fællestræk og forskelle ved et kvalitative metoder
 • Forstå og på et videnskabeligt grundlag og reflektere over nøglebegreber indenfor den humanistiske idrætsforsknings metodelandskab

Færdigheder

 • Mestre forskellige kvalitative metoder, som det kvalitative interview, kildekritik og visuel analyse, observation, narrative metoder, praktikerforsknings metoder og videoobservation
 • Vurdere og være i stand til at forholde sig åbent og kritisk til forskellige teorier og metodernes anvendelse i forhold til skabelse og bearbejdning af empiri
 • Udvælge, fordybe sig i og forholde sig kritisk til hensigtsmæssigheden og brugen af en udvalgt metode i forhold til en relevant problemstilling og et selvstændigt formuleret projekt.

Kompetencer

 • Selvstændig at kunne igangsætte og gennemføre et mindre udviklingsprojekt med relevant problemstilling, hvor kvalitative metoder er relevant at anvende
 • Skabe empiri gennem forskellige kvalitative forskningstilgange

Anbefalede faglige forudsætninger

Bachelorgrad i Idræt eller tilsvarende.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab

Studienævn

Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17) , B og C
Skemagruppe A , B og C
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, gruppearbejder, øvelser, studenterpræsentationer og diskussioner.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 60
Forberedelse 120
Praktiske øvelser 96
Teoretiske øvelser 60
Eksamen 76
Total 412

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 45 min
Skriftlig aflevering, løbende under kurset
Mundtlig gruppeeksamen, som tager udgangspunkt i en 25-30 siders projektraport, der afleveres senest fredag kl. 12.00, i 8. blokuge.
Gruppeeksamen (3-5 studerende) 45 min inkl. votering.
Helhedsbedømmelse af skriftlig/mundtlig fremstilling.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Karakteren 12 gives, når den studerende igennem en skriftlig opgave udtømmende har demonstreret evne til

 • At bearbejde pensum på en reflekteret og selvstændig måde.
 • At vise overblik, fordybelse, selvstændighed og kompetence i forhold til at formulere en problemstilling og udvælge en relevant kvalitativ metode til indsamling af empiri og analyse, fortolkning og diskussion af materialet.
 • At kunne gøre rede for fællestræk og forskelle ved den udvalgte metode i forhold til andre kvalitative metoder.
 • At forholde sig åbent og kritisk til egen position i forhold til materialet.
 • At gøre den udvalgte metode til genstand for en selvstændig bearbejdning og kritisk stillingtagen evaluere og vurdere kvaliteter og eventuelle mangler ved opgaven.

Censurform

Ingen ekstern censur
2 interne bedømmere

Reeksamen

Samme som ordinær eksamen, Aflevering af ny projektrapport (kan udarbejdes individuelt eller mindre grupper hvis der er under 3 tilmeldte). Obligatoriske øvelserrapporter som er bestået til ordinær eksamen kan genbruges.
Er indstillingskravet ikke opfyldt skal kurset følges igen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende