Selvvalgt projektmodul - Anvendt idrætsanalyse

Kursusindhold

Kursets formål er at give de studerende mulighed for, at anvende teoriretninger og metoder i den humanistiske og samfundsvidenskabelige idrætsforskning til at analysere et givent problem defineret i samarbejde med en ekstern partner. De studerende skal tage udgangspunkt i en idrætslig problemstilling og arbejde innovativt og løsningsorienteret med analysen af denne. De studerende skal udvikle en forståelse for anvendelsen af teori- og metodevalg i forhold til løsningen af den specifikke problemstilling. Kurset sigter mod, at de studerende kan udvikle kompetencer i problemorienteret projektarbejde og forholde sig kritisk og refleksivt til processen og produktet. De studerende skal endvidere mestre litteratursøgningsprocessen, således at de kan knytte an til den eksisterende internationale viden/evidens på området for deres projekt.

Kurset baseres på projektgrupper der alle får tilknyttet en vejleder. Grupperne vil have nogle få fælles forelæsninger samt fællesmøder der baseres på studenterpræsentationer og diskussioner i plenum, men ellers arbejder grupperne selvstændigt i samarbejde med deres vejleder.

De selvvalgte idrætsfaglige projektarbejder skal være problemorienterede med fokus på, at løse opgaver i tæt samspil med en ekstern organisation (privat, frivillig eller offentlig) eller en relevant samfundsmæssig problematik, med henblik på at lave en anvendt idrætsanalyse. Projektarbejdet er deltagerstyret og drives af den enkelte studerende og dennes medstuderendes engagement, ansvar og medejerskab.

Engelsk titel

Applied Sport analysis

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab

Målbeskrivelse

Viden:

 • Har viden om projekt design og -løsning, formidling og administration af samme
 • Har viden om innovative kulturanalytiske processer
 • Har viden om evidensbasering og litteratursøgningssystemer

 

Færdigheder:

 • Færdigheder i design, udførelse og rapportskrivning i en problemorienteret analyse, udviklet i samarbejde (eventuelt) med en ekstern partner eller et relevant samfundsrelateret emne
 • Har færdigheder i at udføre litteratursøgning

 

Kompetencer:

 • Kompetencer i at anvende idrætsanalyse i løsningen af og udviklingen af de eksterne partnere/problemområder
 • Kompetencer i, at udvælge og anvende relevante humanistiske og samfundsvidenskabelige teorier og metoder i praksis

Forelæsninger, projektarbejde i grupper under vejledning og studenterfremlæggelser med formidlingsdimensioner.

En stor del af undervisningen foregår i projektgrupper hvor hver gruppe skal bestå af mindst 4 personer og max 6 personer.

Obligatorisk kursus på kandidatuddannelsen i Humanistisk-Samfundsvidenskabelig Idrætsvidenskab.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Skriftlig aflevering, løbende gennem kursus
Mundtlig prøve (30 min i alt) på baggrund af skriftlig rapport (25-35 sider) som udarbejdes løbende gennem kursus. Mundtlig prøve og skriftlig aflevering bedømmes samlet.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
censur med to interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Karakteren 12 gives, når den studerende igennem en skriftlig opgave har udtømmende demonstreret evne til

 • At, bearbejde den valgte problemformulering på en reflekteret og selvstændig måde.
 • At, begrunde valg af teori- og metodetilgang i forhold til den valgte problemstilling.
 • At, gøre den udvalgte problemstilling til genstand for en selvstændig bearbejdning og kritisk stillingtagen.
 • At,  styre et projekt, gennemføre og skrive et projekt samt eventuelt at formidle projektet til den eksterne partner

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Projektarbejde
 • 150
 • Eksamen
 • 4
 • Eksamensforberedelse
 • 40
 • Forberedelse
 • 150
 • Teoretiske øvelser
 • 40
 • Total
 • 412