Sundhedssociologi

Kursusindhold

Regeringens folkesundhedsprogram problematiserer befolkningens sundhedstilstand og ønsker at individet selv tager ansvar for sundhed og sygdom, det værende med hensyn til kost, motion, rygning eller alkohol.
Kurset vil, ud fra en sociologisk vinkel, give den studerende redskaber til kritisk at reflektere over sundhedspolitikkens betydning på individ- og samfundsniveau.
Kurset introducerer til sociologiske tænkere som Bourdieu, Beck og Foucault, samt anvender de sociologiske teorier i relation til temaer om sundhed/forebyggelse og sundhedsfremme, evidens, livsstil, risiko og idræt/sport.
Det er hensigten at inddrage forskningsartikler og derved opøve de studerende i kritisk artikellæsning. Kurset kræver derfor aktiv studenterdeltagelse i form af oplæg og diskussion.

Engelsk titel

Health Scociology

Uddannelse

Kandidatuddannelse i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab

Målbeskrivelse

Viden:

 • Har sundhedssociologisk viden om forebyggelse og sundhedsfremme, evidens, livsstil, risiko relateret til idræt/sport/fysisk aktivitet
 • Har viden om centrale sociologiske teorier knyttet til sundhedstemaet
 • Har viden om kvantitative og kvalitative metoders anvendelse indenfor sundhedssociologien

Færdigheder:

 • Kan anvende forskningsbaserede sundhedssociologiske metoder og teorier og viden til kritisk at analysere og vurdere sundhedssociologiske problemstillinger
 • Kan læse og vurdere forskningslitteratur

Kompetence:

 • Kan analysere og reflektere kritisk over forskningsundersøgelser indenfor sundhedstemaet



   

Forelæsninger, gruppeøvelser og studenterfremlæggelser

Oplyses før kursusstart på Absalon

Bestået de obligatoriske moduler på kandidatuddannelsen i Humanistisk-Samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab eller tilsvarende kurser.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 7 dage
Skriftlig og individuel centralstillet 7 dages hjemmeopgave.
Max 8 sider.
Opgaven udleveres kl. 9.00 og afleveres kl. 9.00
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal for at opnå karakteren 12 med udgangspunkt i pensumlitteraturen kunne:

 • Opnå et sociologisk kendskab til temaer som sundhed, sundhedsfremme og forebyggelse, risiko og livsstil.
 • Anvende centrale sociologiske begreber og teorier indenfor sundhedstemaet.
 • Selvstændig og kritisk kunne reflektere over muligheder og begrænsninger i forskellige teoretiske tilgange.
 • Den studerende skal efter kurset være i stand til at læse forskningsartikler med henblik på at kunne argumentere for styrker og svagheder i forskningslitteraturen, set ud fra et sociologisk perspektiv.
 • Reflektere over samspil mellem samfund og sundhedsmæssige problemområder
   

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Praktiske øvelser
 • 21
 • Forberedelse
 • 117
 • Eksamen
 • 40
 • Total
 • 206