Idræt, børn og unge i et pædagogisk perspektiv

Kursusindhold

Viden om børn og unges læreprocesser og læringsmuligheder i idræt, samt fordybelse i anvendelse af videoobservation og analyse af forskellige idræts- og bevægelsessituationer som basis for læring gennem et mindre kvalitativt forskningsarbejde og studie af nyere læringsteorier. Indføring i teorier om børn og unge og generel pædagogisk teori baseret på fænomenologi og social konstruktivisme og specifik teori om kropslig læring.  Kendskab til projekter om børn og unges deltagelse i idræt ud fra en pædagogisk synsvinkel. Metodologier i pædagogisk forskning. Feltarbejde bl.a. med anvendelse af videoobservation. Fremlæggelse af uddrag af empirisk materiale til fælles analyse og diskussion af problemfelter og anvendelse af teori.

Engelsk titel

Movement, children and young people with an educational perspective

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab

Målbeskrivelse

Viden

 • Indsigt i og viden om børn og unges deltagelse i idræt ud fra en pædagogisk synsvinkel.
 • Forståelse af hvordan video kan benyttes som forskningsmetode og som redskab for udvikling af reflekteret praksis.
 • Kendskab til børn og unge som kategorier og til nyere læringsteorier inden for en social konstruktivistisk og fænomenologisk tilgang til læring.
 • Kendskab til udvalgte kvalitative metodologier.
 • Indsigt i etiske forskningsproblematikker og forståelse for egen rolle i forbindelse med feltarbejde med børn eller unge.

 Færdigheder

 • Anvendelse af video som observationsredskab i et kvalitativt forskningsarbejde.
 • Gennem empirisk arbejde at kunne identificere og kritisk analysere børn og unges engagement, deltagelse, meningsskabelse, læreprocesser og læringsmuligheder i selvvalgte idrætslige kontekster.
 • At kunne kombinere viden og empiriske data og formidle i en akademisk form (skriftligt og med inddragelse af audio/visuelt materiale).

 Kompetencer

 • Anvendelse af metodologisk og forskningsetisk viden og færdigheder i forbindelse med videoobservation og kvalitative analyser i et feltarbejde.
 • Bearbejdelse af valgte problemstillinger fra egne empiriske data og kunne relatere disse til diskussioner om børn, unge, idræt og læring generelt i samfundet.
 • At kunne anvende teorier om børn, unge og kropslig læring i forbindelse med en kvalitativ analyse af empiriske data fra et specifikt idrætsfelt med børn eller unge som deltagere.

Forelæsninger, kollokvier, gruppeopgaver, feltarbejde, studenterfremlæggelser og plenumdiskussioner.

Oplyses på Absalon før kursusstart.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende under kurset
Skriftlig hjemmeopgave med selvvalgt problemstilling. Max 15 sider.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Karakteren 12 gives når den studerende demonstrerer evne til:

 • Kvalificeret og selvstændigt at forberede og indsamle videodata i et idrætspædagogisk felt.
 • Med overblik at rejse en eller flere relevante problemstillinger på baggrund af data.
 • På overbevisende måde at analysere og tolke data og at kunne gøre rede for anvendt metodologi og metode inkl. en kritisk stillingtagen til disses styrker og svagheder.
 • På højt niveau at demonstrere grundig viden om teorier om enten børn eller unge og kropslig læring, kunne inddrage relevant teori i analyse og formå at skabe syntese mellem empiri og anvendte teorier.
 •  Med stort overblik og grundig indsigt i pensum at begrunde og tage kritisk stilling til styrker og svagheder ved den anvendte teori.
 • At udtrykke sig skriftligt i en akademisk reflekteret, kritisk, men også kreativ form.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Kollokvier
 • 28
 • Forberedelse
 • 100
 • Eksamen
 • 64
 • Total
 • 206