Menneskets fysiologi

Kursusindhold

Kurset omhandler menneskets basale fysiologi. Følgende delelementer inddrages; Hjernen og centralnervesystemets anatomi og funktion, endokrinologi, kredsløbets opbygning og dets regulering, respirationsfysiologi, nyrefysiologi med fokus på elektrolyt- og væskebalance, mave-tarmkanalens funktion og regulering, perifere organer (muskler, fedt og lever) og deres metabolisme samt regulering af organismens integrerede stofskifte. Ovennævnte områder vil i kurset blive belyst via teoretiske tilgangsvinkler forelæsninger/gruppearbejder/fremlæggelser.

Engelsk titel

Human Physiology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring - obligatorisk

Målbeskrivelse

 

Viden
Den studerende vil opnå viden om og skal kunne redegøre for de fysiologiske principper og mekanismer indenfor mennesket fysiologi, med fokus på de områder som er angivet nedenfor.


Nervesystemet: Kendskab til kroppens nervesystemer. Kan beskrive hjernes opbygning og har kendskab til de centrale områder i hjernen. Kan beskrive det somatiske og autonome nervesystems anatomiske opbygning og funktioner.  Forstå nervecellers signalering og de principper, som ligger til grund herfor, herunder membranpotentialer samt synaptisk transmission.

Endokrinologi: Kan beskrive det endokrine system og dets centrale kirtler. Kan beskrive hormon – receptor forhold og redegøre for hormoners transport i blodet. Kan redegøre for de vigtigste hormoner og deres betydning for organismen – herunder stofskifte, væskebalance og vækst.

Kredsløbet: Har kendskab til hjertets mekaniske og elektriske funktion. Kan analysere årsagssammenhænge i forhold regulering af blodtryk, vaskulær resistens og hjertets minutvolumen, herunder betydningen af det autonome nervesystem. Kan forklare hvordan ilt transporteres fra lungerne til blodet og optages i væv og hvordan blodgennemstrømning til forskellige væv reguleres.

Respiration: Kan beskrive gasudveksling fra atmosfære via alveolerne til arterieblod, CO2 og O2transport i blodet, diffusion mellem blod og mitochondrier. Kan forklare betydningen af centrale og perifere kemoreceptorer for åndedrætsregulering og kan analysere hvilke faktorer der påvirker respirationen og hvordan respiration kan påvirke syre-base balancen.

Nyrefysiologi: Kan beskrive nyrernes funktion og overordnede virkemekanismer. Kan redegøre for regulering af nyrefunktion og nyrernes betydning for vand og salt balance.

Mave-tarmkanal: Kan beskrive den anatomiske opbygning. Kan redegøre for betydningen af mave-tarmkanalen for kroppens fordøjelse af næringstoffer og absorption af fødens forskellige komponenter.  Kan forklare endokrine og neurale reguleringsmekanismer for disse processer.

Perifere organer og det integrerede stofskifte: Kan beskrive opbygning af skeletmuskulatur og glat muskelvæv, fedtvæv (herunder brunt fedt) samt leveren. Kan forklare og redegøre for disse vævs specielle metabolisme og deres regulering.  Kan redegøre for disse organers bidrag til organismens samlede stofskifte før, under og efter et måltid.

 

Færdigheder

Den studerende vil kunne udføre relevante fysiologiske beregninger og kan forholde sig til størrelsesordnerne på fysiologiske parametre, og have teoretisk kendskab til simple fysiologisk eksperimenter. Den studerende vil kunne forklare og diskutere mekanismerne bag fysiologiske principper og ændringer i forbindelse med ændrede ydrer påvirkninger


Kompetencer
Den studerende vil opbygge kompetencer ifht. at kunne forstå, analysere og diskuterer fysiologiske forhold. Der vil desuden blive lagt vægt på evnen til kort og præcist at besvare humanfysiologiske spørgsmål.

Overordnet indsigt i forsøg til belysning af simple problemstillinger indenfor basalfysiologien.

Forelæsninger, gruppetimer, mundtlige fremlæggelser.

Annonceres ved kursusstart.

Cellebiologi eller tilsvarende kursus.
Biokemi eller tilsvarende kursus.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Skriftlig stedprøve.

Kurset er udtaget til ITX-eksamen på Peter Bangs Vej.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Det er kun tilladt at medbringe lommeregner.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 forventes det at eksaminanden:

 • Demonstrerer at vedkommende har en detaljeret fysiologisk viden og er i stand til at forklare og analysere problemstillinger indenfor fagets kerneområder
 • Kan strukturere sin besvarelse i forhold til det stillede spørgsmål og forklare de relevante fysiologiske forhold af betydning for regulering af sådanne forhold indenfor fagets delområder. Herunder også forklarer årsagssammenhænge mellem fagets delområder.
 • Kan beskrive relevante mekanismer på celleniveau og forholde sig til hvilken betydning dette har for fysiologiske forandringer på organniveau.
 • Kan i det omfang det er relevant inddrage viden opnået via eksperimentelle forsøg, og forholde sig til fysiologiske størrelsesforhold og kan foretage beregninger af fysiologiske størrelser ud fra eksperimentelle data.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse
 • 101
 • Eksamensforberedelse
 • 40
 • Eksamen
 • 3
 • Teoretiske øvelser
 • 20
 • Total
 • 206