Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Biologisk videnskabsteori (VtBio)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 3
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Claus Emmeche (8-65676f6f67656a67426b7066306d7730666d)
 • Institut for Naturfagenes Didaktik
Kursusnummer: NNDB12001U

Engelsk titel

Theory of Science for Biologists (VtBio)

Kursusindhold

Biologisk videnskabsteori har som formål

 • at være det sted i bachelorstudiet, hvor den studerende får tid og redskaber til at reflektere over biologien som fag og som videnskab; og således bidrage til at styrke den studerendes interesse, nysgerrighed og forståelse af biologi som fag og forskning
 • give den studerende indsigt i videnskabsteoretiske kernebegreber, herunder de som har etisk og politisk relevans for forholdet mellem biologi og samfund; og tilbyde begrebslige redskaber som kan stimulere den kritiske sans og evnen til at stille interessante spørgsmål
 • give den studerende et indblik i aspekter af biologiens historie og særegne karakter såvel som dens samfundsmæssige relevans, for derved at sætte den studerende i stand til at anskue faget i større sammenhæng.

Se nærmere på kursets hjemmeside: www.nbi.dk/~natphil/FVT/BioVT/. I tvivlssager er det til enhver tid kursusbeskrivelsen, der er gældende. 

Målbeskrivelse

Viden:

Biologisk videnskabsteori er en "viden om viden", nemlig om biologisk viden og dermed om de særlige kontekster, som biologien som fag og som videnskab befinder sig i. Denne meta-viden opnås ved at tilegne sig og lære at anvende videnskabsteoretiske begreber som beskriver biologien (1) som forskningspraksis, herunder dens genstandsfelt med flere niveauer af kompleksitet, dens discipliner, dens placering i videnskaben (som nabo til fysik og kemi på den ene side og humaniora, sundheds- og samfundsvidenskab på den anden) og i samfundet generelt, og dens videnskabsfilosofiske problemer, som fx forholdet mellem teori, empiri og paradigme; (2) biologiens historiske udvikling; (3) biologien i sin sociale betydning og hvordan strømninger i samfundet virker tilbage på biologien; (4) de bioetiske og forskningsetiske problemer. 

Denne viden er ikke blot teoretisk, men en konkret anledning til at reflektere over sin faglige identitet som biologistuderende.

 

Færdigheder:

Kurset bidrager til træning af følgende almene kognitive færdigheder:

 • Kritisk tænkning, såvel i internt-videnskabeligt som i et eksternt-historisk og samfundsvidenskabeligt perspektiv.
 • Mod til at stille spørgsmål, som skønt de kan synes naive viser sig dybere og sværere at besvare end hvad vores umiddelbare fordomme lader ane.
 • Evne til at identificere et argument, og skelne det fra en mening, holdning eller opfattelse; og evne til at skelne en mening fra dens begrundelse (herunder evidens, kohærens, relevans og plausibilitet).
 • Træning i læsning af videnskabelige originaltekster (selvom dette fortjente et selvstændigt kursus)
 • Træning i at fremstille et tema eller en problematik på en struktureret måde og sætte det til debat for medstuderende.
 • Bidrag til større historisk og kontekstuel bevidsthed.
 • Bidrag til at se nye aspekter af biologien som fag.

 

Kompetencer:

Kurset bidrager til tilegnelse af en videnskabsteoretisk kompetence, hvis indhold er at den studerende skal kunne

 • Kende til og kunne skelne mellem de vigtigste videnskabsteoretiske positioner fra det 20. århundrede og op til den aktuelle debat i dag.
 • Kunne belyse vigtige videnskabsteoretiske opfattelser med eksempelmateriale fra historiske eller aktuelle kontroverser i de biologiske videnskaber.
 • Trække forbindelseslinier mellem biologiske teorier og dominerende strømninger indenfor filosofi, samfund og religion.
 • Redegøre for forskellige opfattelser af det særegne ved biologien som naturvidenskab med en mangfoldighed af discipliner med såvel rødder i naturhistorie som eksperimentel naturvidenskab; omhandlende processer på flere organisationsniveauer; og grænsende op til såvel andre naturvidenskaber som til de humane videnskaber.
 • Analysere biologiske teorier, discipliner, paradigmer, kontroverser o.a. videnskabsrelaterede hændelser ved hjælp af videnskabsteoretiske begreber og indfaldsvinkler.
 • Skelne mellem forskellige aspekter af videnskabeligt arbejde, fx de metodologiske, epistemologiske, ontologiske, institutionelle og forskningspolitiske.
 • Skelne mellem forskellige opfattelser af de videnskabelige teorier som konstruktion af modeller af aspekter af virkeligheden (fx realistiske og instrumentaliske opfattelser), og den rolle, der her tillægges aspekter som klassifikation, opdagelse af mønstre, afdækning af virkemekanismer, reduktion og syntese, testning af hypoteser, prediktiv indgriben i naturprocesser.
 • Redegøre for etiske positioners betydning i vurderingen af biovidenskab og bioteknologi, og kunne analysere disses rolle i bestemte bioetiske debatter.
 • I kraft af sådanne elementer at kunne dokumentere en almen fagforståelse, der på kvalificeret grundlag muliggør en diskussion af biologien som en videnskab blandt andre videnskaber i et samfund, hvor videnskabeligt funderet viden på alle områder har fået voldsomt stigende betydning, og i en verden, hvor den udstrakte anvendelse af videnskabeligt funderet viden vedblivende ændrer vores livsgrundlag på godt og ondt (jævnfør det generelle formål med kurserne i "Fagets Videnskabsteori").

Anbefalede faglige forudsætninger

1 års biologistudier.

Bemærkninger

På kursets egen hjemmeside vil uddybende oplysninger opdateres løbende.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi

Studienævn

Studienævn for Biologi og Husdyrvidenskab

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger og diskussionsøvelser.

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Se Absalon

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Eksamen 0,25
Forberedelse 163,75
Forelæsninger 21
Teoretiske øvelser 21
Total 206,00

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 15 minutter eksl. votering
Ingen forberedelsestid

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmer

Reeksamen

3 timers skriftlig prøve med alle hjælpemidler.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende