Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Statistisk dataanalyse 2 (StatDat2)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 3
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Anders Tolver (6-76716e786774426f63766a306d7730666d)
  • Institut for Matematiske Fag
Kursusnummer: NMAB14002U

Engelsk titel

Statistical Data Analysis 2 (StatDat2)

Kursusindhold

Analyse af statistiske modeller for normalfordelte data med systematiske og tilfældige variationskilder:

Regressionsanalyse, lineære modeller med faktorer, kovariater og tilfældige effekter(random effects) samt gentagne målinger (repeated measures).

Til analyserne anvendes det statistiske programsystem R. Endvidere fokuseres på, hvordan man validerer en statistisk model og vi diskuterer principper for planlægning af simple videnskabelige forsøg

Målbeskrivelse

 

Kursets målsætning er, at de studerende skal lære at forstå og håndtere analyser af data som involverer flere forskellige variationskilder (både systematiske og tilfældige) samt gentagne målinger.

For en udtømmende opfyldelse af kursets mål skal den studerende efter endt kursusforløb være i stand til at

VIDEN:

- opskrive statistiske modeller, baseret på normalfordelingen, som involverer flere systematiske faktorer, kovariater og tilfældige effekter samt modeller for gentagne målinger

- redegøre for modellernes anvendelighed og deres begrænsninger

- beskrive forskellene på et fuldstændigt og et balanceret ufuldstændigt blokforsøg

- forklare begreberne konfundering og partiel konfundering ud fra simple eksempler

FÆRDIGHEDER:

- anvende programpakken R til at udføre beregninger ifm. analyserne

- fortolke og præsentere resultaterne af en statistisk analyse

- planlægge simple balancerede fuldstændige og ufuldstændige blokforsøg samt 2^n-forsøg med konfundering af givne effekter

KOMPETENCER:

- anvende modellerne til analyse af data, herunder vælge en passende model og kontrollere modellens forudsætninger

- formulere videnskabelige spørgsmål som statistiske hypoteser samt besvare spørgsmålene ud fra resultaterne af de statistiske analyser

 

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab
MSc Programme in Biology- Biotechnology
MSc Programme in Animal Science

Studienævn

Studienævn for Biomolekylær videnskab og Teknologi

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Fire typer af undervisning vil indgå: forelæsninger, eksempler/cases, ”klasse”-øvelser og hjemmeopgaver. Ved forelæsningerne introduceres og gennemgås dele af den generelle teori. Der lægges vægt på forståelse af problemstillingen, på valg af statistisk model og metode og på tolkning af resultaterne af den statistiske analyse. Eksempler/cases studeres indledningsvist selvstændigt af de studerende (i grupper) og føles op af plenum-gennemgang og diskussion. Ved øvelserne regnes opgaver, som hovedsageligt bygger på biologisk relevante problemer og indebærer analyse af forsøgsdata. Hovedparten af øvelserne baseres på brug af PC og den statistiske programpakke R. De valgfrie hjemmeopgaverne kan besvares i grupper og vil omfatte de vigtigste analysemetoder og begreber. I undervisningsforløbet er der ikke nogen direkte interaktion med andre kurser, men kurset vil i mange tilfælde være direkte anvendeligt ved analyser af data i projekter og specialer. Det vil fx med fordel kunne følges tæt på bachelorprojekt eller speciale. Hjemmeopgaverne tjener to formål: de hjælper de studerende til at få arbejdet aktivt med centrale emner, idet de studerende herved får afprøvet et par af kursets vigtigste statistiske analysemetoder. Desuden trænes de studerende i skriftlig fremstillig og får mulighed for at få respons herpå.
7 ugers undervisning.

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 40
Projektarbejde 14
Teoretiske øvelser 34
Forberedelse 114
Eksamen 4
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
4 timers skriftlig eksamen som involverer brug af programmet R på egen medbragt computer.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.

Censurform

Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer

Reeksamen

Hvis der er 10 eller færre tilmeldte til reeksamen, vil eksamensformen blive ændret til mundtlig eksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende