Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Introduktion til matematik for de kemiske fag (MatIntroKem)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 2
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Tinne Hoff Kjeldsen (3-7a6e714673677a6e34717b346a71)
 • Institut for Matematiske Fag
Kursusnummer: NMAB13022U

Engelsk titel

Introduction to the Mathematics for the Chemical Sciences (MatIntroKem)

Kursusindhold

Anvendelse af Maple. Komplekse tal. Talfølger. Kontinuitet, differentiabilitet og integration af funktioner af 1 variabel. Taylorapproksimation. Løsning af simple differentialligninger. Differentiabilitet af reelle funktioner af flere variable. Ekstremumsundersøgelser for reelle funktioner af flere variable.

Målbeskrivelse

Viden:

Inden for kursusindholdet skal de studerende have kendskab til centrale begreber, kende til et passende bibliotek af teknikker, objekter og formler og inden for dette bibliotek have internaliseret visse dele som umiddelbar paratviden, således at kursusindholdet kan udfoldes i nedenstående kompetencer.


Kompetencer:

Inden for fagområder i de rekvirerende bacheloruddannelser hvor matematik spiller en hovedrolle at kunne tilegne sig de fornødne matematikkundskaber, især med henblik på efterfølgende kursers problemstillinger som kræver matematiske løsningsmodeller. Disse kompetencer opbygges under udøvelsen af nedenstående færdigheder.Færdigheder:

At kunne:

 • udføre regning med komplekse tal,

 • bestemme grænseværdier for funktioner, herunder anvende l’Hospital’s regel

 • udføre differentiation og integration af funktioner af 1 variabel,

 • løse typiske 1. og 2. ordens differentialligninger,

 • opstille taylorapproksimationer for funktioner af 1 variabel,

 • udføre differentiation og anvende kædereglen på funktioner af flere variable,

 • beskrive funktioner geometrisk ved hjælp af grafer og niveaukurver,

 • bestemme tangenter/tangentplaner til grafer og niveaumængder i planen og rummet,

 • udføre ekstremumsundersøgelser,

 • argumentere korrekt for anvendelse af teori og metoder i opgaveløsning

 • samt anvende Maple, hvor det er relevant i forbindelse med ovenstående.

 

Anbefalede faglige forudsætninger

Gymnasialt A niveau.

Formelle krav

Ingen

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biokemi
Bacheloruddannelsen i kemi
Bacheloruddannelsen i nanoscience
Bacheloruddannelsen i matematik

Studienævn

Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Ud over den kursusansvarlige (forelæsninger), klasselærere og studenterinstruktorer (holdundervisning).

Varighed

1 blok

Skemagruppe

C
På enkelte hold kan regneøvelser ligge uden for skemagruppen
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

210 min. forelæsning, 180 min. klasseundervisning, 80 min. computerøvelser og 90 min. arbejd-selv med instruktorhjælp pr. uge i 9 uger.

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 30
Forberedelse 76
Teoretiske øvelser 40
Praktiske øvelser 10
Eksamen 50
Total 206

Eksamen

Prøveform

Løbende bedømmelse, Ugentlige skriftlige opgaver
Skriftlig prøve, 2 stk. med opsyn.
De 6 skriftlige afleveringsopgaver (uge 2, 3, 4, 6, 7, 8) bedømmes med points 0 - 10. Den samlede afleveringsbedømmelse, ALO, er gennemsnittet af de 4 bedste af de 6.

De skriftlige prøver er multiple choice prøver i uge 5 og uge 9, hver på 75 minutter.

Hver af de 2 multiple choice prøver bedømmes med 0 - 10 points, MC1 og MC2.

Det samlede pointtal for kurset udregnes som
0,50 ALO + 0,25 (MC1 + MC2).

For at bestå kræves
* Det samlede pointtal er mindst 5
* MC1+MC2 er mindst 6

Hjælpemidler

Kun visse hjælpemidler tilladt

Til multiple choice prøverne må der ikke anvendes elektroniske hjælpemidler af nogen art. Alle øvrige sædvanlige hjælpemidler er tilladte.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Alle målbeskrivelsens færdigheder kan afprøves gennem afleveringsopgaver og multiple choice prøver. Bedømmelsen foretages ud fra en overordnet vurdering af fordelingen af de studerendes opnåede samlede pointtal.

Censurform

Ingen ekstern censur
En intern bedømmer

Reeksamen

Afleveringsopgaver reeksamineres ved mundtlig eksamen på maksimalt 30 min. i 4 afleveringsopgavesæt udvalgt af eksaminanden.
Multiple choice prøver reeksamineres ved en samlet multiple choice prøve på 150 min. De 2 delreeksaminer kan tages for sig, som reeksaminanden skønner det nødvendigt for beståelse. Hvilke, skal meddeles på forhånd. Ved den mundtlige prøve er der flere interne bedømmere.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende