Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Introduktion til de matematiske fag (MatIntroMat)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlige
 • Bergfinnur Durhuus (7-6778756b787876437064776b316e7831676e)
 • Jesper Grodal (2-79764f7c7083773d7a843d737a)
B.D./tlf. 35 32 07 35, rum 4.06
 • Institut for Matematiske Fag
Kursusnummer: NMAB10002U

Engelsk titel

Introduction to the Mathematical Sciences (MatIntroMat)

Kursusindhold


Anvendelse af Maple.
1) Komplekse tal.
2) Talfølger.
3) Kontinuerte funktioner af 1 variabel.
4) Differentiabilitet og integration af funktioner af 1 variabel.
5) Taylors formel.
6) Løsning af simple differentialligninger.
7) Kontinuitet af reelle funktioner af flere variable, topologi på Rn.
8) Differentiabilitet af reelle funktioner af flere variable.
9) Ekstremumsundersøgelser for reelle funktioner af flere variable, Lagranges metode.
10) Plan- og rumintegraler.

Målbeskrivelse


Viden:
Den studerende bliver præsenteret for elementære aspekter af de forskellige matematiske emner som er nævnt i kursusindholdet. Det forventes at emnerne læres i en sådan grad at vedkommende behersker nedenstående

Færdigheder:

 • udføre regning med komplekse tal,
 • afgøre konvergens og bestemme grænseværdier af reelle talfølger,
 • bestemme grænseværdier for funktioner,
 • udføre beregninger som involverer kontinuitetsbetragtninger,
 • udføre differentiation og integration af funktioner af 1 variabel,
 • løse typiske 1. og 2. ordens differentialligninger,
 • opstille Taylorpolynomier og estimere restled for funktioner af 1 variabel,
 • afgøre simple topologiske egenskaber ved konkrete mængder i planen,
 • udføre differentiation og anvende kædereglen på funktioner af flere variable,
 • beskrive funktioner geometrisk ved hjælp af grafer og niveaukurver,
 • bestemme tangenter/tangentplaner til grafer og niveaumængder i planen og rummet,
 • udføre ekstremumsundersøgelser, uden og med bibetingelser,
 • opstille og beregne simple plan- og rumintegraler
 • samt anvende Maple, hvor det er relevant i forbindelse med ovenstående.

 

Kompetencer:
Ved kursets afslutning skal den studerende være i stand til overordnet at følge matematisk sprog og argumentation inden for kursets emneområder,  i matematiske teorier og i modeller, som optræder i det fortsatte studium.

Anbefalede faglige forudsætninger

Gymnasialt A niveau.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i matematik
Bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik
Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi

Studienævn

Studienævn for Matematik og Datalogi

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Bergfinnur Durhuus, Jesper Grodal

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

210 min. forelæsning, 180 min. klasseundervisning, 80 min. computerøvelser og 90 min. arbejd selv med instruktorhjælp pr. uge i 9 uger.

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 33
Teoretiske øvelser 27
Praktiske øvelser 12
Forberedelse 128
Eksamen 6
Total 206

Eksamen

Prøveform

Løbende bedømmelse
Skriftlig prøve, 2 stk. á 75 min. med opsyn.
I løbet af kurset stilles tre lynopgaver. Hvis en eller flere af dem ikke godkendes, vil den studerende blive tildelt karakteren -3.
Hvis alle lynopgaver godhendes, vil bedømmelsen blive foretaget på baggrund af 6 ugentlige afleveringsopgaver. Disse bedømmes med points 0 - 10. Den samlede afleveringsbedømmelse, ALO, er gennemsnittet af de 4 bedste af de 6.

Der er multiple choice prøver i uge 5 og uge 9, hver på 75 minutter.

Hver af de 2 multiple choice prøver bedømmes med 0 - 10 points, MC1 og MC2.

Det samlede pointtal for kurset udregnes som
0,50 ALO + 0,25 MC1 + 0,25 MC2.

For at bestå kræves
* Det samlede pointtal er mindst 5
* MC1+MC2 er mindst 6

Hjælpemidler

Kun visse hjælpemidler tilladt

Til multiple choice prøverne må der ikke anvendes elektroniske hjælpemidler af nogen art. Alle øvrige sædvanlige hjælpemidler er tilladte.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.

Censurform

Ingen ekstern censur
En intern bedømmer.

Reeksamen

Lynopgaver reksamineres ved mdt. eksamen på maksimalt 20 min. i ikke-godkendte opgaver. Ingen forberedelse og ingen hjælpemidler.

Afleveringsopgaver reeksamineres ved mdt. eksamen på maksimalt 30 min. i 4 afleveringsopgavesæt udvalgt af eksaminanden. Ingen forberedelse og ingen hjælpemidler.

Multiple choice prøver reeksamineres ved en samlet multiple choice prøve på 150 min. Alle skriftlige hjælpemidler tilladt.

De 3 delreeksaminer kan tages for sig, som reeksaminanden skønner det nødvendigt for beståelse. Hvilke skal meddeles på forhånd. Ved den mundtlige prøve er der flere interne bedømmere.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende