Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kemi for Husdyrvidenskab (Kemi H)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 3
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Christian Bender Koch (3-67666f44676c6971326f7932686f)
  • Kemisk Institut
Kursusnummer: NKEB15001U

Engelsk titel

Chemistry for Animal Science

Kursusindhold

Introduktion til komplekse systemers kemi, atomers struktur, kemiske forbindelser, det periodiske system, Lewis-teori for kemisk binding, navngivning, tilstandsformer (gas/væske/fast stof), blanding og opløselighed, stofmængdemål, koncentrationsmål, kemiske reaktioner, støkiometri, afstemning af reaktionsligninger, syrer og baser (Brøndsted-definition), kemisk ligevægt (syre-base-, opløseligheds- og redoxligevægte), energi og kemi (det elektromagnetiske spektrum og kemiske effekter af lys, termodynamik, elektrokemi, kernefysik), organisk kemi og biokemi.

Relevans for biologisk kemi sikres ved inddragelse af
- Biologisk relevante stoffer og reaktioner i eksempler.
- Stofkendskab (til dels præsenteret gennem eksempler) med hovedvægt på udvalgte grundstoffer.
- Basal introduktion til organiske molekyler (kulstof-skelet og eksempler på funktionelle grupper og reaktioner).
- Basal introduktion til biologiske molekyler med vægt på udvalgte grundstoffers (C, N, O, P, S, Ca, Fe, Mg, Zn) betydning for struktur og funktion af støttevæv, energireserver, biologiske membraner, enzymer og genetisk information.
- Eksempler på betydning af opløselighed og reaktivitet i organismer.
- Beregning af koncentration, stofmængde og masse med eksempler på anvendelse.

Kursets laboratoriedel skal give et praktisk kendskab til komplekse biologiske strukturers kemi (bl.a. grundstofanalyse og stofgrupper).

Målbeskrivelse

Kurset skal give de nødvendige kemiske forudsætninger for at kunne vurdere simple kemiske analyseresultater og forstå og diskutere kemiske processer og problemstillinger der relaterer sig til dyrs fysiologi og biokemi samt et forvaltningsperspektiv på gødning, jord, vand og planter.

Viden: Efter at have gennemført kurset forventes den studerende at kunne
- redegøre for kemiens grundlæggende teorier, love og begreber inden for kursets emneområder: atomer, kemisk binding, egenskaber og struktur af naturens almindeligste stoffer, kemiske reaktioner, kemisk ligevægt, og sammenhænge mellem kemi og energi (herunder basal termodynamik og elektrokemi).
- redegøre kvalitativt for atomers struktur, interaktion med lys, og tendens til kemisk binding.
- redegøre for opbygningen af det periodiske system.
- genkende (dvs. angive navn for) og redegøre for de almindeligste typer af kemiske reaktioner.
- genkende og redegøre for de grundlæggende typer af kemisk binding og intermolekylære kræfter.
- genkende og redegøre for økologisk vigtige uorganiske forbindelser af silicium, kulstof, fosfor, nitrogen og svovl.
- genkende og redegøre for simple kulbrinter.
- genkende og redegøre for de almindeligste organisk-kemiske funktionelle grupper og deres basale reaktioner.
- genkende og redegøre for udvalgte typer af biomolekyler, deres struktur og funktion.
- redegøre for betydningen for organismer og miljø af udvalgte grundstoffer, kemiske/biokemiske forbindelser og kemiske reaktioner.

Færdigheder: Efter at have gennemført kurset forventes den studerende at kunne
- forudsige grundstoffers kemiske egenskaber ud fra placering i det periodiske system.
- opskrive reaktionsligning for opløsning af almindelige salte i vand.
- forudsige opløselighed af simple organiske forbindelser i vand og octan.
- udføre simple beregninger af stofmængder, koncentrationer og masser.
- opskrive netto-ionligninger for uorganiske reaktioner.
- udføre simple støkiometriske beregninger.
- regne med enheder.
- ud fra systematisk navn opskrive strukturformel for simple organiske molekyler.
- ud fra systematisk navn opskrive sumformel for simple molekyler, ioner og salte og skelne mellem ioniske og molekylære forbindelser.
- tegne organiske molekyler som structural formula, condensed structural formula og carbon skeleton formula.
- tegne og begrunde Lewis-strukturer (defineret som structural formula med angivelse af lone pairs) for uorganiske og organiske molekyler og ioner.
- udføre simple kemiske eksperimenter og vurdere måleusikkerhed.
- forudsige opløselighed (tuntopløselig eller letopløselig) af udvalgte salte i vand.
- bestemme oxidationstrin for atomer i simple ioner og molekyler.
- afstemme kemiske reaktioner (incl. afstemning af redox-reaktioner vha. oxidationstrin).
- beregne pH ud fra koncentrationer af specifikke syrer og evt. konjugerede baser.
- generelt beregne ligevægtskoncentrationer ud fra ligevægtskonstanter, f.eks. vedrørende opløselighed.
- forudsige reaktioners retning ud fra ligevægtskonstanter og koncentrationer.
- beregne ligevægtskonstanter fra termodynamiske data og omvendt.
- forudsige redox-reaktioner mellem specifikke ioner og metaller ud fra standardpotentialer og koncentrationer.
- beregne fotonenergi fra bølgelængde og omvendt.
- anvende og i begrænset omfang kombinere definitioner og formler fra kursets emneområder.
- oversætte kemi skrevet som tekst til kemiske reaktionsskemaer.
- benytte kemisk terminologi til beskrivelse og forklaring af kemiske reaktioner.

Kompetencer: Efter at have gennemført kurset forventes den studerende at kunne
- analysere et simpelt kemisk spørgsmål skrevet som tekst og omsætte det til en ligning eller lignende.
- relatere viden om kemi til biologiske problemstillinger.
- rapportere om databehandling og fortolkning for simple kemiske eksperimenter.

Anbefalede faglige forudsætninger

Kompetencer svarende til studentereksamen med kemi på B-niveau.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab

Studienævn

Studienævn for Biologi og Husdyrvidenskab

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

C
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Hovedtrækkene af kursets pensum gennemgås i forelæsninger som forudsætter hjemmeforberedelse og suppleres med teoretiske øvelser med opgaveregning og hjemmeopgaver. Laboratorieundervisningen omfatter hjemmeforberedelse, gennemførelse af de praktiske øvelser og rapportering i fortrykte rapportskemaer.

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

See Absalon.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 20
Teoretiske øvelser 22
Praktiske øvelser 21
Eksamen 0,5
Forberedelse 142,5
Total 206,0

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 20 min (ingen forberedelsestid) med opsyn.
---

Hjælpemidler

Uden hjælpemidler

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere

Reeksamen

samme som ordinær eksamen

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende