Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Organisk kemi (KemiO)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1 og Blok 2
KemiO forløber over begge blokke som et sammenhængende 15 ECTS-kursus.
Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Morten Peter Meldal (6-70686f67646f43666b6870316e7831676e)
    Jørn B. Christensen (laboratorieøvelser)
  • Kemisk Institut
Kursusnummer: NKEB13002U

Engelsk titel

Organic Chermistry (KemiO)

Kursusindhold

Formålet med kursets første blok er at gøre de studerende bekendt med de vigtigste stofklasser i den organiske kemi og deres typiske kemiske reaktioner: addition, substitution og elimination, samt at give den studerende en grundlæggende forståelse for helt simple orbitalmodeller (s og p) og reaktionsmekanismer. Endvidere skal kurset bibringe de studerende kendskab til den organiske kemis tradition og betydning. Kurset omhandler organiske molekyler, organisk-kemisk formelsprog og nomenklatur, stereokemi, grundlæggende organisk-kemiske reaktionstyper inklusive radikalreaktioner og grundlæggende metalkatalyserede reaktioner, fysisk-kemiske egenskaber, samt massespektrometri, fotometrisk spektroskopi, IR spektroskopi,  NMR-spektroskopi, og med hovedvægten lagt på NMR-spektroskopi. Første blok afsluttes med en prøveeksamen.

I anden blok gennemgås de af carbonylgruppens reaktioner, der anvendes i generel organisk syntese. Alfa reaktivitet og forskellige reaktionstyper til dannelse af C-C bindinger beskrives. Organiske molekylers elektroniske struktur og dennes sammenhæng med reaktivitet gennemgås. Vi gennemgår blandt andet  pericykliske reaktioner, carbener, og polymerkemi samt fastfasesyntese syntese og en kort introduktion til syntese af nogle vigtige biologisk-kemiske stofklasser  Laboratoriearbejdet omfatter tilrettelæggelse af arbejdet, grundlæggende laboratoriepraksis inkl. simple organiske synteser, sammensatte laboratorieforløb, rapportskrivning og indføring i laboratoriesikkerhed

Målbeskrivelse

Kompetencer
- anvende simple beskrivelser af kemisk binding, således som de mødes i den organiske kemi
- Kunne beskrive de mest almindelige kemiske eliminations, additions, substitutions og radikal reaktioner til syntese af organiske stoffer
- beskrive organiske molekylers tredimensionale struktur og kunne diskutere stereokemiske begreber
-anvende og forstå grundlæggende resonans og molekylorbital betragtninger til mekanistiske beskrivelser af organiske reaktioner
- anvende simple ligevægts- og hastighedsbetragtninger i beskrivelsen af et organisk-kemisk reaktionsforløb
- demonstrere forståelse af sammenhængen mellem kemisk struktur og data fra spektroskopiformerne IR, proton- og carbon-NMR og fra massepektrometri
- anvende UV/Vis-spektroskopi i diskussion af organisk-kemiske forbindelsers elektronstruktur
- demonstrere forståelse for betydningen af reaktivitet og fysiske egenskaber for stoffer for de enkelte operationer i et synteseforløb

Færdigheder
- opstille retrosyntese af en given forbindelse for simple molekyler
- opskrive almindelige kemiske reaktionsforløb
- navngive simple organisk-kemiske forbindelser og anvende kemisk software (chemoffice) til at tegne kemiske strukturformler
- foretage litteraturundersøgelser v.hj.a. elektroniske søgemaskiner
- udføre simpelt laboratoriearbejde på forsvarlig vis, herunder kende til brugen af sikkerhedsudstyr
- opsøge, forstå og anvende arbejdspladsbrugsanvisninger, kemikalieklassifikation og sikkerhedsforskrifter, herunder kende til håndtering og bortskaffelse af kemikalieaffald
- bruge kemisk literatur i forbindelse med praktisk laboratoriearbejde
- foretage simple organisk-kemiske operationer som fx omkrystallisation og ekstraktion og kunne forstå de grundlæggende principper bag
- tilrettelægge en simpel organisk syntese efter en forskrift 
- oprense et råprodukt vha. almindelige laboratoriemetoder og undersøge renheden af et oprenset produkt
- dokumentere eksperimentelt laboratoriearbejde

Viden
- udvise kendskab til de grundlæggende stofklasser og reaktioner i den organiske kemi 
- udvise kendskab til de grundlæggende organisk-kemiske reaktionstyper, addition elimination, substitution.
- Udvise kendskab til carbonylgruppers kemi og reaktivitet
- udvise kendskab til carbanioners, carbomiumioners, radikalers og carbeners elektroniske og rummelige struktur
- udvise kendskab til pericykliske reaktioner, herunerd orbitaler 
- kende til radikalreaktioner og deres anvendelse i polymerization
- udvise kendskab til sammenhængen mellem organiske molekylers elektronstruktur og reaktivitet
- udvise generelt kendskab til organisk-kemiske reaktionsmekanismer
- kende de vigtigste biologisk-kemiske stofklasser og deres byggeblokke
- kende de vigtigste facetter af fastfasekemi
- udvise grundlæggende kendskab til MS, IR-, UV/VIS- og NMR-spektroskopi

Anbefalede faglige forudsætninger

Kemi eller fysik svarende til gymnasiets A-niveau.

Bemærkninger

Studerende, der er gravide eller ammer, eller lider af sygdomme som fx epilepsi eller diabetes, skal inden efterårsferien kontakte Jørn B. Christensen med henblik på at aftale evt. særlige forholdsregler ang. øvelser.

Eksamensnummer skal medbringes til eksamen.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i kemi
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it

Studienævn

Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Morten Meldal (forelæsninger, eksamen) samt lærere fra Kemisk Institut (holdundervisning og laboratorieøvelser)

Varighed

2 blokke
15 uger

Skemagruppe

B
Kurset har holdundervisning og laboratorieøvelser udenfor sin skemagruppe, men kan kombineres med et kursus i en vilkårlig anden skemagruppe. Holdskifte er som udgangspunkt ikke en ret; men hvis situationen tillader det kan det arrangeres.
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, holdundervisning og laboratorieøvelser. I blok 2 afleveres 5 øvelsesrapporter til godkendelse.

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Undervisningsmaterialet angives på kursets hjemmeside.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 41
Teoretiske øvelser 70
Praktiske øvelser 24
Eksamen 4
Forberedelse 273
Total 412

Eksamen (Skriftlig eksamen i KemiO)

Prøveform

Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.

Løbende bedømmelse består af tre delprøver, a, b og c hvor a og b bestås samlet ved et resultat på 50% og derover mens c bestås for sig.

a. Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn. (72 %)
b. 2% pr. rettidigt afleveret og godkendt (bestået/​ikke-bestået) hjemmeopgavesæt
c. 5 laboratorieøvelser med godkendte rapporter (bestået/ikke bestået).

Hjælpemidler

Kun visse hjælpemidler tilladt

Lærebog, noter, molekylbyggesæt og skriveredskaber er tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

se målbeskrivelsen

Censurform

Ekstern censur

Eksamensperiode

Eksamensdag i perioden 5-30 Januar
Eksamensnummer skal medbringes til eksamen.

Reeksamen

Reeksamen er 3 timer og tæller 72%.

Godendte opgavesæt (vægtes til max 28% med 2% / godkendt sæt).Rettidigt opgave aflevering kan ske indtil 3 uger før reeksamen.

Ellers samme betingelser som under den ordinære eksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende