Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Videnskabsteorier og analysemetoder

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Udbydes forår 2017
Niveau Master
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Christian Gamborg (3-676c6b446d6a7673326f7932686f)
  • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusnummer: NIGM16013U

Engelsk titel

Philosophy of Science and Analytical Methods

Kursusindhold

Vi er alle del af et videnssamfund; vi bruger eller frembringer dagligt viden. Som fagprofessionel er det imidlertid i stigende grad et krav, at man kan forholde sig handlingsorienteret såvel som kritisk til videnskredsløbet.

Dette kursus sætter fokus på vidensamfundet, videnskredsløbet og os som vidensarbejdere og undersøger spørgsmål som: hvad er ”god” og ”dårlig” viden? Hvordan skal man forholde sig til andres fagligheder? Er tværfaglighed en nødvendighed eller et problem? Hvad tæller som evidens? Hvordan adskiller kvalitative og kvantitative analysemetoder sig inden for landskab og planlægning? Hvad er forholdet mellem viden og værdier?

Kurset præsenterer nogle centrale antagelser, der ligger til grund for teorier og praksis inden for landskab og planlægning samt introducerer til kvalitative og kvantitative analysemetoder på tværs af de fire faggrene inden for uddannelsen. 

Arbejde med landskab og planlægning trækker på – ud over en erfaringsbaseret viden – bidrag fra en række tilgange, der spænder fra naturvidenskab over samfundsvidenskab til humaniora. Kurset giver en introduktion til, hvordan disse tilgange udøves og kommer til udtryk i praksis samt præsenterer forskellige forståelser af videnskab, herunder hvad der udgør evidens, og hvad tværfaglighed indebærer.

Med udgangspunkt i landskabsplanlægning i bred forstand fokuserer kurset på, hvad der opfattes som relevant viden, og hvordan ny viden skabes ud fra natur-, samfundsvidenskabelige og humanistiske tilgange. Kurset præsenterer forskelle i opfattelser af viden – bl.a. af hvad der er relevant viden, hvad der er gyldig viden, og hvad der tæller som evidens – forskelle, som kan være med til, at man vurderer forslag forskelligt. Kurset viser, hvordan man analytisk kan arbejde kvalitativt og kvantitativt.

Forskelle i værdimæssige opfattelser – hvilke kvaliteter, man synes skal fremmes; hvilke hensyn der skal tages og af hvilke grunde – kan også være med til, at man vurderer forslag forskelligt. I kurset diskuteres, hvordan forskelle i værdier kan give anledning til dilemmaer og konflikter, samt hvordan værdispørgsmål kan håndteres.

Kurset inddrager de studerendes egne erfaringer og fagligheder og koordineres med kurset Stedets Betydning – innovation og projektudvikling.

Målbeskrivelse

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden

Beskrive udvalgte, centrale videnskabsteoretiske begreber og problemer.

Beskrive udvalgte kvalitative og kvantitative analysemetoder.

 

Færdigheder

Identificere metodiske aspekter af egen faglighed.

Identificere værdimæssige problemstillinger i relation til egen faglighed.

Kvalificere egen praksis.

                     

Kompetencer

Diskutere vidensbegrebet og analysemetoder.

Forholde sig kritisk reflekteret til videns- og værdimæssige og problemer i relation til egen praksis.

Tilmelding

Ved masterkurser og betalende deltid indsætter administrationen (studieadministrationen) link til hjemmeside med information om tilmelding

Uddannelse

Masteruddannelsen i landskab og planlægning

Studienævn

Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning

Kursustype

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

Underviser

Udover kursusansvarlige inddrages efter behov medlemmer af undervisnings- og forskningssgruppen i videnskabsteori ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi samt undervisere fra Institut for Geovideskab og Naturforvaltning samt fra øvrige universiteter foruden relevante praksiseksperter

Varighed

1 blok

Skemagruppe

Uden for skemastruktur.
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Studie- og undervisningsformen er tilpasset kursister, der vil videreuddanne sig sideløbende med et fuldtidsjob.

I kurset benyttes forskellige læringsmåder: (gæste)forelæsninger, øvelser, case studier, diskussion af praksisnære problemstillinger, selvstudium samt opgaver.

Kapacitet

40 studerende (1 hold af 40).

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Før og under kurset oplyses relevant litteratur.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 20
Øvelser 5
Forberedelse 75
Projektarbejde 100
Vejledning 5
Eksamen 1
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering
Den studerende udarbejder i løbet af kurset en skriftlig opgave, der sætter kursusindhold i relation til egen praksis.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.

Reeksamen

Reeksamen foregår på baggrund af en stillet, skriftlig opgave, bedømmelse efter 7-trinsskalen. Intern censur.

Den skriftlige opgave udleveres via e-mail 2 måneder inden afleveringstidspunktet.

 

 

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende