AFLYST Landdistrikters forandring fra agrare til 'glokale' samfund

Kursusindhold

Kurset skal give indsigt i landdistrikternes udvikling og forvandling fra at have landbruget som det koncentriske omdrejningspunkt til at være lokalsamfund i et globalt system med mange forskellige drivkræfter. Dette sætter sig igennem på forskellige måder, men med store forskelle til følge, særligt bestemt af lokalsamfundenes muligheder for og evner til at indgå i den globale udvikling. Nogle synes at tabe pusten, mens andre udvikler sig.    

I kurset vil de historiske tråde blive trukket op og transformationsprocesserne kortlagt. Herunder vil der blive kastet lys på determinerende faktorer, målbare som ikke-målbare, for de lokale samfunds status og potentialer. 

Det empiriske udgangspunkt tages i udvalgte caseområder, som analyseres ud fra nyeste regionalt orienterede udviklingsteorier. Hertil vil teorier og begreber om f.eks. 'place/space-relationer', 'de forskellige lokale kapitaler', 'neo-endogent bestemt udvikling og 'community agency' og en analysemodel blive bærende.  

Der lægges vægt på, at de studerende kan relatere til egen faglig praksis.   


En projektopgave med orientering mod 'løsningsforslag' indgår desuden som et væsentligt bidrag.

Engelsk titel

CANCELLED Rural Transition - From Agrarian to 'Glocal' Communities

Uddannelse

Masteruddannelsen i landskab og planlægning

Målbeskrivelse

 

Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne:

Viden

- kende baggrunden for forandringerne i landdistrikterne i ny tid

- kende den aktuelle fremtræden af forskellige lokalsamfund i landdistrikterne

-kende de udfordringer og potentialer, de står overfor udviklingsmæssigt


 Færdigheder

- etablere en problemformulering og et design for en projektopgave

- gennemføre basale analyser


Kompetencer

- formulere, analysere og fremkomme med løsningsforslag (selvstændigt eller som del af en gruppe) på et afgrænset problem vedrørende et landligt lokalsamfunds udvikling 

 

Studie- og undervisningsformen er tilpasset kursister, der vil videreuddanne sig sideløbende med et fuldtidsjob. Undervisningen er koncentreret på to intensive internater af 2 1/2 dages varighed samt to temadage af 1 dags varighed. Forud for hvert internat/temadag udsendes relevant litteratur (50-200 sider). Internaterne består dels af oplæg fra interne og eksterne undervisere og dels af ekskursioner/​feltstudier.

Før og under kurset oplyses relevant litteratur

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve er baseret på afleveret projektopgave. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige aflevering. Eksamen vægtes således: Skriftlig aflevering 60 % og mundtlig eksamen 40 %. Der gives én samlet karakter. Opgaven udarbejdes løbende under kurset og afleveres inden eksamen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Kollokvier
 • 8
 • Forelæsninger
 • 50
 • Forberedelse
 • 75
 • Projektarbejde
 • 120
 • Ekskursioner
 • 16
 • Vejledning
 • 5
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 275