Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

AFLYST Landdistrikters forandring fra agrare til 'glokale' samfund

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Udbydes efterår 2016
Niveau Master
ECTS 10 ECTS
Kursusansvarlig
  • Hanne Wittorff Tanvig (3-6b7a77436c6a71316e7831676e)
  • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusnummer: NIGM16012U

Engelsk titel

CANCELLED Rural Transition - From Agrarian to 'Glocal' Communities

Kursusindhold

Kurset skal give indsigt i landdistrikternes udvikling og forvandling fra at have landbruget som det koncentriske omdrejningspunkt til at være lokalsamfund i et globalt system med mange forskellige drivkræfter. Dette sætter sig igennem på forskellige måder, men med store forskelle til følge, særligt bestemt af lokalsamfundenes muligheder for og evner til at indgå i den globale udvikling. Nogle synes at tabe pusten, mens andre udvikler sig.    

I kurset vil de historiske tråde blive trukket op og transformationsprocesserne kortlagt. Herunder vil der blive kastet lys på determinerende faktorer, målbare som ikke-målbare, for de lokale samfunds status og potentialer. 

Det empiriske udgangspunkt tages i udvalgte caseområder, som analyseres ud fra nyeste regionalt orienterede udviklingsteorier. Hertil vil teorier og begreber om f.eks. 'place/space-relationer', 'de forskellige lokale kapitaler', 'neo-endogent bestemt udvikling og 'community agency' og en analysemodel blive bærende.  

Der lægges vægt på, at de studerende kan relatere til egen faglig praksis.   


En projektopgave med orientering mod 'løsningsforslag' indgår desuden som et væsentligt bidrag.

Målbeskrivelse

 

Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne:

Viden

- kende baggrunden for forandringerne i landdistrikterne i ny tid

- kende den aktuelle fremtræden af forskellige lokalsamfund i landdistrikterne

-kende de udfordringer og potentialer, de står overfor udviklingsmæssigt


 Færdigheder

- etablere en problemformulering og et design for en projektopgave

- gennemføre basale analyser


Kompetencer

- formulere, analysere og fremkomme med løsningsforslag (selvstændigt eller som del af en gruppe) på et afgrænset problem vedrørende et landligt lokalsamfunds udvikling 

 

Tilmelding

Ved masterkurser og betalende deltid indsætter administrationen (studieadministrationen) link til hjemmeside med information om tilmelding.

Uddannelse

Masteruddannelsen i landskab og planlægning

Studienævn

Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning

Kursustype

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

Underviser

Kolleger fra instituttet samt fra øvrige universiteter i landet, foruden relevante praksiseksperter

Varighed

2 blokke

Skemagruppe

Udenfor skemagruppe
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Studie- og undervisningsformen er tilpasset kursister, der vil videreuddanne sig sideløbende med et fuldtidsjob. Undervisningen er koncentreret på to intensive internater af 2 1/2 dages varighed samt to temadage af 1 dags varighed. Forud for hvert internat/temadag udsendes relevant litteratur (50-200 sider). Internaterne består dels af oplæg fra interne og eksterne undervisere og dels af ekskursioner/​feltstudier.

Kapacitet

25 studerende (1 hold af 25).

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Før og under kurset oplyses relevant litteratur

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Kollokvier 8
Forelæsninger 50
Forberedelse 75
Projektarbejde 120
Ekskursioner 16
Vejledning 5
Eksamen 1
Total 275

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 20 minutter
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve er baseret på afleveret projektopgave. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige aflevering. Eksamen vægtes således: Skriftlig aflevering 60 % og mundtlig eksamen 40 %. Der gives én samlet karakter. Opgaven udarbejdes løbende under kurset og afleveres inden eksamen.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

Reeksamen er kun en skriftlig aflevering og foregår på baggrund af en stillet, skriftlig opgave. Ekstern censur, bedømmelse efter 7-trinsskalen.

Den skriftlige opgave udleveres via e-mail 2 måneder inden afleveringstidspunktet.

 

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende