Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

AFLYST Friluftslivets historiske udvikling, sundhed og pædagogiske potentiale

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Udbydes efteråret 2016.
Niveau Master
ECTS 10 ECTS
Kursusansvarlig
  • Peter Stubkjær Andersen (4-838485725079777e3e7b853e747b)
  • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusnummer: NIGM16011U

Engelsk titel

CANCELLED Outdoor Life Viewed from Historical, Health and Pedagogical Perspectives

Kursusindhold

Kurset i friluftsliv fokuserer på at give den studerende mulighed for at forstå, analysere og diskutere dansk friluftstradition som et kulturelt fænomen i det moderne samfund. Formålet med modulet er at kvalificere de studerendes indsigt, viden om og erfaringer med især pædagogiske og sundhedsmæssige vinkler på friluftsliv i et nationalt, nordisk og internationalt perspektiv.

Under kursus gennemføres et studiebesøg i enten Sverige eller Norge, hvor udvalgte eksempler på nordisk forskning diskuteres relateret til natur, samfund, historie, pædagogik og sundhed. Gennem komparative analyser sammenholdes dansk, nordisk og international forskning i friluftsliv, hvor den studerende på et kritisk og reflekteret grundlag skal opnå forståelse for friluftsliv i det (post)moderne samfund

Sammenfattende forventes den studerende ud fra egne praktiske og arbejdsrelaterede erfaringer og med afsæt i teori fra studiet at kunne analysere og diskutere friluftsliv på et akademisk niveau, dvs. ud fra viden og indsigt i pædagogiske og sundhedsmæssige potentialer kunne igangsætte eller bidrage til projekter for forskellige målgrupper.

Målbeskrivelse

Ved afslutningen af kurset forventes den studerende at kunne:

Viden

- Beskrive friluftslivets historie, trends og tendenser i den nordiske tradition samt engelsksprogede verden samt demonstrere indblik i aktuel national og nordisk forskning inden for friluftsliv

- Forstå og forholde sig kritisk til hvorledes naturen bruges som argument og begrundelse i og for friluftsliv

 - Beskrive kernebegreber, tænkemåder, teorier og problemstillinger i relation til friluftsliv, læring og pædagogik, herunder forståelse for friluftspædagogikkens betydning for individ, organisation og samfund

- Beskrive sundhedsbegreber og -definitioner, forebyggelse, og evidens generelt samt og rettet mod friluftsliv samt demonstrere overblik over sundhedsrelateret forskning i friluftsliv, eksempelvis udeskole, stress, mv.

Færdigheder

- Analysere forskelle/ligheder mellem forskellige traditioner for friluftsliv i nordisk og internationalt perspektiv, fx i relation til natursyn, organiseret vs. uorganiseret friluftsliv, friluftsliv i forskellige dele af samfundslivet (stat, marked, civilt samfund) samt hvordan naturen kan bruges som argument for konkrete former for friluftsliv.

Kompetencer

- Kunne diskutere og perspektivere friluftsliv i et dansk og nordisk/ internationalt perspektiv ud fra viden og indsigt i samfundsudviklingen

- Kunne diskutere og argumentere for moderne friluftspraksis ud fra forskningsbaseret viden om og indsigt i pædagogiske og sundhedsmæssige potentialer og dermed kunne forberede, gennemføre og evaluere projekter for forskellige målgrupper.

Tilmelding

Ved masterkurser og betalende deltid indsætter administrationen (studieadministrationen) link til hjemmeside med information om tilmelding

Uddannelse

Masteruddannelsen i landskab og planlægning

Studienævn

Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning

Kursustype

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

Underviser

Udover kursusansvarlige inddrages kolleger fra IGN, fra andre institutter ved KU, fra andre universiteter samt relevante praksiseksperter

Varighed

2 blokke

Skemagruppe

Uden for skemagruppe.
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Studie- og undervisningsformen er tilpasset kursister, der vil videreuddanne sig sideløbende med et fuldtidsjob. undervisningen er koncentreret på to intensive internater a 2 1/2 dages varighed samt tre temadage/semiarer a 1 dags varighed. Det ene internat kan evt. tilrettelægges som studietur til Norge eller Sverige, såfremt rejse-og opholdsudgifter ud over kursets budgetterede afholdes af den studerende. I de mellemliggende perioder udarbejdes skriftlige opgaver med vejledning.

Kapacitet

25 studerende (1 hold af 25).

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Fremsendes forud for kursets start.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 50
Forberedelse 75
Vejledning 5
Eksamen 1
Projektarbejde 120
Kollokvier 8
Ekskursioner 16
Total 275

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 20 minutter
Skriftlig aflevering
Der arbejdes løbende med portfolio og ved afslutning af undervisningsforløbet afleveres en skriftlig eksamensportfolio, der efterfølgende forsvares mundtligt (vægtning 40/60).

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.

Eksamensperiode

 

 

Reeksamen

Reeksamen foregår på baggrund af en stillet, skriftlig opgave, bedømmelse efter 7-trinsskalen. Intern censur.

Den skriftlige opgave udleveres via e-mail 2 måneder inden afleveringstidspunktet.

 

 

 

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende