AFLYST Friluftslivets historiske udvikling, sundhed og pædagogiske potentiale

Kursusindhold

Kurset i friluftsliv fokuserer på at give den studerende mulighed for at forstå, analysere og diskutere dansk friluftstradition som et kulturelt fænomen i det moderne samfund. Formålet med modulet er at kvalificere de studerendes indsigt, viden om og erfaringer med især pædagogiske og sundhedsmæssige vinkler på friluftsliv i et nationalt, nordisk og internationalt perspektiv.

Under kursus gennemføres et studiebesøg i enten Sverige eller Norge, hvor udvalgte eksempler på nordisk forskning diskuteres relateret til natur, samfund, historie, pædagogik og sundhed. Gennem komparative analyser sammenholdes dansk, nordisk og international forskning i friluftsliv, hvor den studerende på et kritisk og reflekteret grundlag skal opnå forståelse for friluftsliv i det (post)moderne samfund

Sammenfattende forventes den studerende ud fra egne praktiske og arbejdsrelaterede erfaringer og med afsæt i teori fra studiet at kunne analysere og diskutere friluftsliv på et akademisk niveau, dvs. ud fra viden og indsigt i pædagogiske og sundhedsmæssige potentialer kunne igangsætte eller bidrage til projekter for forskellige målgrupper.

Engelsk titel

CANCELLED Outdoor Life Viewed from Historical, Health and Pedagogical Perspectives

Uddannelse

Masteruddannelsen i landskab og planlægning

Målbeskrivelse

Ved afslutningen af kurset forventes den studerende at kunne:

Viden

- Beskrive friluftslivets historie, trends og tendenser i den nordiske tradition samt engelsksprogede verden samt demonstrere indblik i aktuel national og nordisk forskning inden for friluftsliv

- Forstå og forholde sig kritisk til hvorledes naturen bruges som argument og begrundelse i og for friluftsliv

 - Beskrive kernebegreber, tænkemåder, teorier og problemstillinger i relation til friluftsliv, læring og pædagogik, herunder forståelse for friluftspædagogikkens betydning for individ, organisation og samfund

- Beskrive sundhedsbegreber og -definitioner, forebyggelse, og evidens generelt samt og rettet mod friluftsliv samt demonstrere overblik over sundhedsrelateret forskning i friluftsliv, eksempelvis udeskole, stress, mv.

Færdigheder

- Analysere forskelle/ligheder mellem forskellige traditioner for friluftsliv i nordisk og internationalt perspektiv, fx i relation til natursyn, organiseret vs. uorganiseret friluftsliv, friluftsliv i forskellige dele af samfundslivet (stat, marked, civilt samfund) samt hvordan naturen kan bruges som argument for konkrete former for friluftsliv.

Kompetencer

- Kunne diskutere og perspektivere friluftsliv i et dansk og nordisk/ internationalt perspektiv ud fra viden og indsigt i samfundsudviklingen

- Kunne diskutere og argumentere for moderne friluftspraksis ud fra forskningsbaseret viden om og indsigt i pædagogiske og sundhedsmæssige potentialer og dermed kunne forberede, gennemføre og evaluere projekter for forskellige målgrupper.

Studie- og undervisningsformen er tilpasset kursister, der vil videreuddanne sig sideløbende med et fuldtidsjob. undervisningen er koncentreret på to intensive internater a 2 1/2 dages varighed samt tre temadage/semiarer a 1 dags varighed. Det ene internat kan evt. tilrettelægges som studietur til Norge eller Sverige, såfremt rejse-og opholdsudgifter ud over kursets budgetterede afholdes af den studerende. I de mellemliggende perioder udarbejdes skriftlige opgaver med vejledning.

Fremsendes forud for kursets start.

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Skriftlig aflevering
Der arbejdes løbende med portfolio og ved afslutning af undervisningsforløbet afleveres en skriftlig eksamensportfolio, der efterfølgende forsvares mundtligt (vægtning 40/60).
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 50
 • Forberedelse
 • 75
 • Vejledning
 • 5
 • Eksamen
 • 1
 • Projektarbejde
 • 120
 • Kollokvier
 • 8
 • Ekskursioner
 • 16
 • Total
 • 275