Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

EU's og national landdistriktspolitik, governance og netværksstyring

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Udbydes forår 2018
Niveau Master
ECTS 10 ECTS
Kursusansvarlig
  • Hanne Wittorff Tanvig (3-6b7a77436c6a71316e7831676e)
  • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusnummer: NIGM16010U

Engelsk titel

EU's and National Rural Policies, Governance and Steering Networks

Kursusindhold

Kurset skal give indsigt i og baggrunden for landdistriktspolitiks udvikling, mangfoldighed og forvaltning på forskellige niveauer: EU, nationalt, regionalt og lokalt.  

Forskellige udviklingsparadigmer har gjort og gør sig gældende i et spændingsfelt mellem mange politikområder, f.eks. regionalpolitik, fysisk planlægning og landbrugspolitik og mellem 'government'- og 'governance'- betinget styring.    

Der er langt fra tale om én slags politik med bestemte regler og aktører. 

Teorier og begreber om f.eks. 'new rural paradigm', 'multilevel' og 'multiarena', 'partnerskaber', 'neo-endogent' betinget udvikling, metastyring vil stå centralt.

I kurset skal der ses nærmere på komplekset af aktører, forvaltninger og støtteordninger samt på relevante eksempler fra praksis. 

Kurset vil analysere 'landdistriktspolitik' i forhold til et konkret geografisk caseområde og teorier/begreber relateres i videst muligt omfang til eksempler fra de studerendes praksis.    

En projektopgave indgår som et væsentligt bidrag.

Målbeskrivelse

Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne:

Viden

- kende 'landdistriktspolitikkens' generelle udvikling
- kende komplekset af 'politikker', aktører og forvaltninger

-  kende konkrete, typiske landdistriktspolitiske tiltag

Færdigheder

- gennemføre basale analyser og løsningsforslag

- at forholde sig kritisk og analytisk til 'landdistriktspolitiske' tiltag  

Kompetencer

- formulere, analysere og fremkomme med løsningsforslag (selvstændigt eller som del af en gruppe) på et afgrænset problem i et landdistriktspolitisk lys

 

Tilmelding

Ved masterkurser og betalende deltid indsætter administrationen (studieadministrationen) link til hjemmeside med information om tilmelding.

 

Uddannelse

Masteruddannelsen i landskab og planlægning

 

Studienævn

Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning

Kursustype

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

Underviser

Kolleger fra instituttet samt fra øvrige universiteter i landet, foruden relevante praksiseksperter

Varighed

2 blokke

Skemagruppe

Uden for skemagruppe
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Studie- og undervisningsformen er tilpasset kursister, der vil videreuddanne sig sideløbende med et fuldtidsjob. Undervisningen er koncentreret på to intensive internater af 2 1/2 dages varighed samt to temadage/seminarer af 1 dags varighed. Forud for hvert internat/temadag/seminar udsendes relevant litteratur (50-200 sider). Internaterne består dels af oplæg fra interne og eksterne undervisere og dels af ekskursioner/​feltstudier.

Kapacitet

25 studerende (1 hold af 25).

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Se nedenfor

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 50
Ekskursioner 16
Kollokvier 8
Forberedelse 75
Projektarbejde 120
Vejledning 5
Eksamen 1
Total 275

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 20 minutter
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve er baseret på afleveret projektopgave.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige aflevering. Eksamen vægtes således: Skriftlig aflevering 60 % og mundtlig eksamen 40 %. Der gives én samlet karakter. Opgaven udarbejdes løbende under kurset og afleveres inden eksamen.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.

 

 

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

Skriftlig opgave, ekstern censur, bedømmelse efter 7-trinsskalen.

Den skriftlige opgave udleveres via e-mail 2 måneder inden afleveringstidspunktet.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende