EU's og national landdistriktspolitik, governance og netværksstyring

Kursusindhold

Kurset skal give indsigt i og baggrunden for landdistriktspolitiks udvikling, mangfoldighed og forvaltning på forskellige niveauer: EU, nationalt, regionalt og lokalt.  

Forskellige udviklingsparadigmer har gjort og gør sig gældende i et spændingsfelt mellem mange politikområder, f.eks. regionalpolitik, fysisk planlægning og landbrugspolitik og mellem 'government'- og 'governance'- betinget styring.    

Der er langt fra tale om én slags politik med bestemte regler og aktører. 

Teorier og begreber om f.eks. 'new rural paradigm', 'multilevel' og 'multiarena', 'partnerskaber', 'neo-endogent' betinget udvikling, metastyring vil stå centralt.

I kurset skal der ses nærmere på komplekset af aktører, forvaltninger og støtteordninger samt på relevante eksempler fra praksis. 

Kurset vil analysere 'landdistriktspolitik' i forhold til et konkret geografisk caseområde og teorier/begreber relateres i videst muligt omfang til eksempler fra de studerendes praksis.    

En projektopgave indgår som et væsentligt bidrag.

Engelsk titel

EU's and National Rural Policies, Governance and Steering Networks

Uddannelse

Masteruddannelsen i landskab og planlægning

 

Målbeskrivelse

Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne:

Viden

- kende 'landdistriktspolitikkens' generelle udvikling
- kende komplekset af 'politikker', aktører og forvaltninger

-  kende konkrete, typiske landdistriktspolitiske tiltag

Færdigheder

- gennemføre basale analyser og løsningsforslag

- at forholde sig kritisk og analytisk til 'landdistriktspolitiske' tiltag  

Kompetencer

- formulere, analysere og fremkomme med løsningsforslag (selvstændigt eller som del af en gruppe) på et afgrænset problem i et landdistriktspolitisk lys

 

Studie- og undervisningsformen er tilpasset kursister, der vil videreuddanne sig sideløbende med et fuldtidsjob. Undervisningen er koncentreret på to intensive internater af 2 1/2 dages varighed samt to temadage/seminarer af 1 dags varighed. Forud for hvert internat/temadag/seminar udsendes relevant litteratur (50-200 sider). Internaterne består dels af oplæg fra interne og eksterne undervisere og dels af ekskursioner/​feltstudier.

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve er baseret på afleveret projektopgave.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige aflevering. Eksamen vægtes således: Skriftlig aflevering 60 % og mundtlig eksamen 40 %. Der gives én samlet karakter. Opgaven udarbejdes løbende under kurset og afleveres inden eksamen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.

 

 

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 50
 • Ekskursioner
 • 16
 • Kollokvier
 • 8
 • Forberedelse
 • 75
 • Projektarbejde
 • 120
 • Vejledning
 • 5
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 275