Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Civilsamfund, entreprenørskab og local governance

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Udbydes efterår 2017.
Niveau Master
ECTS 10 ECTS
Kursusansvarlig
  • Hanne Wittorff Tanvig (3-6d7c79456e6c7333707a336970)
  • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusnummer: NIGM16008U

Engelsk titel

Civic Society, Entrepreneurship and Local Governance

Kursusindhold

Globalisering og en reduceret statslig styring medvirker til, at udviklingen i landdistrikterne i voksende grad afhænger af de lokale civilsamfund og deres indsats være sig som 'borgere' eller 'erhverv'. 

Eksistensen og sammensætningen af de civile samfund samt arten og rækkevidden af ildsjælenes, foreningslivets og entreprenørers indsatser bliver central.

I kurset vil der indgå teorier og begreber om bl.a. 'lokalisering og migration', 'social kapital', 'kulturkapital', 'institutionel kapacitet', forskellige former for entreprenørskab og 'lokal strategisk kapacitet' i videst mulige omfang relateret til lokale eksempler og konkrete problemstillinger. 

Desuden vil der blive set på relevante støtteordninger som incitamenter. 

Der lægegs vægt på, at de studerende kan relater til egen faglig praksis.

    

 

   

 

Målbeskrivelse

Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne: 

Viden

- beskrive drivkræfterne og relevante faktorer bag rollerne for civilsamfund, entreprenørskab og local governance i et rum under forandring 

- beskrive aktørerne bag civilsamfund, entreprenørskab og local governance i de nye landdistriktsrum

Færdigheder

- identificere og anvende relevante teorier og begreber i analyser af lokalsamfund i forandring  
- lave en udfoldet problemformulering  
- identificere og trække på relevante videnkilder

Kompetencer

- gennemføre en analyse af et udvalgt lokalt civilsamfund og dets entreprenørskab samt local governance  
 

Tilmelding

Ved masterkurser og betalende deltid indsætter administrationen link til hjemmeside med information om tilmelding.

Uddannelse

Masteruddannelsen i landskab og planlægning

Studienævn

Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning

Kursustype

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

Underviser

Kolleger fra instituttet samt fra øvrige universiteter i landet, foruden relevante praksiseksperter

Varighed

2 blokke

Skemagruppe

Uden for skemagruppe.
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Studie- og undervisningsformen er tilpasset kursister, der vil videreuddanne sig sideløbende med et fuldtidsjob. Undervisningen er koncentreret på to intensive internater af 2 1/2 dages varighed samt to temadage/seminarer af 1 dags varighed. Forud for hvert internat/temadag/seminar udsendes relevant litteratur (50-200 sider). Internaterne består dels af oplæg fra interne og eksterne undervisere og dels af ekskursioner/​feltstudier. Der udarbejdes en række mindre opgaver, der tilsammen skal bestås for at bestå kurset.

Kapacitet

25 studerende (1 hold af 25).

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Før og under kurset oplyses relevant litteratur.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 50
Ekskursioner 16
Forberedelse 75
Projektarbejde 120
Kollokvier 8
Vejledning 6
Total 275

Eksamen

Prøveform

Løbende bedømmelse
Aflevering af 3 opgaver i løbet af kurset. Opgaverne vægtes ligeligt. Karakteren er et gennemsnit af opgaverne

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelserne

 

 

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.

Reeksamen

Skriftlig opgave, intern censur, bedømmelse efter 7-trinsskalen.

Den skriftlige opgave udleveres via e-mail 2 måneder inden afleveringstidspunktet.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende