Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Stedets betydning - innovation og projektudvikling

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Udbydes forår 2017
Niveau Master
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlige
  • Hanne Wittorff Tanvig (3-6d7c79456e6c7333707a336970)
  • Dorthe Varning Poulsen (3-697b75456e6c7333707a336970)
  • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusnummer: NIGM16007U

Engelsk titel

Place Based Opportunities - Innovation and Project Development

Kursusindhold

. Kurset skal introducere til og give erfaringer med tværfaglige studier af lokale potentialer for innovation af relevans for de fire grene i masteruddannelsen: landdistriktsudvikling, landskabsforvaltning, friluftsliv samt naturbaseret terapi og sundhedsfremme.  

De studerende bliver gennem teori og praktiske eksempler præsenteret for tværfaglige forståelsesrammer af, hvorledes det lokale rum har indvirkning: naturen, det byggede miljø, lokal økonomi, sociale forhold og kultur. Tvaærfagligt sammensatte arbejdsgrupper skal arbejde med analyser af lokalsamfund og identificere nye tiltag indenfor de fire grene. Herigennem udfoldes de fire grenes særlige tilgange og deltagerne får et grundlæggende kendskab til hinanden.

I kurset vil grundlæggende analysemetoder og i særdeleshed viden om projektudvikling og -samarbejde blive introduceret.         

Det empiriske udgangspunkt tages i et udvalgt geografisk case-område og kurset munder ud i en projektopgave. 

 

 

 

Målbeskrivelse

Ved kursets afslutning skal den studerende:

Viden

kende til lokalsamfund som kontekst og udgangspunkt for specifik analyse og tiltag  

- kende de forskellige faggrenes tilgange til løsning af en fælles opgave 

- kende til kildemateriale og datagrundlag   

Færdigheder

- kunne gennemføre basale analyser og projektarbejde 

Kompetencer

-arbejde projektorienteret og tværfagligt i en given kontekst 

-kunne formulere, analysere og fremkomme med innovative tiltag i relation til lokalområdet

-kunne anvende erfaringer med case-og projektarbejde i forbindelse med kurset Videnskabsteorier og analysemetoder (modul 3).

 

Tilmelding

Ved masterkurser og betalende deltid indsætter administrationen (studieadministrationen) link til hjemmeside med information om tilmelding.

Uddannelse

Masteruddannelsen i landskab og planlægning

Studienævn

Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning

Kursustype

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

Underviser

Undervisere fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og øvrige universiteter samt relevante praksiseksperter.

Varighed

1 blok

Skemagruppe

Udenfor blokstruktur.
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Studie- og undervisningsformen er tilpasset kursister, der vil videreuddanne sig sideløbende med et fuldtidsjob.

Undervisningen er koncentreret i et intensivt internat i et udvalgt caseområde af 2 1/2 dages varighed samt en temadag/et seminar af 1 dags varighed.

Forud for hvert internat/seminar udsendes relevant litteratur.

Kapacitet

40 studerende (1 hold af 40).

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 25
Forberedelse 45
Projektarbejde 120
Ekskursioner 10
Vejledning 5
Eksamen 1
Total 206

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 15 min.
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve baseret på skriftlig opgave. Hver studerende eksamineres individuelt i den gruppebaserede projektopgave. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige aflevering. Eksamen vægtes således: Skriftlig aflevering 60 % og mundtlig eksamen 40 %. Der gives én samlet karakter. Opgaven udarbejdes løbende under kurset og afleveres inden eksamen.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.

 

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.

Reeksamen

Reeksamen er alene en skriftlig aflevering. Den foregår på baggrund af en stillet, skriftlig opgave. Intern censur, bedømmelse efter 7-trinsskalen.

Den skriftlige opgave udleveres via e-mail 2 måneder inden afleveringstidspunktet.

 

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende