Stedets betydning - innovation og projektudvikling

Kursusindhold

. Kurset skal introducere til og give erfaringer med tværfaglige studier af lokale potentialer for innovation af relevans for de fire grene i masteruddannelsen: landdistriktsudvikling, landskabsforvaltning, friluftsliv samt naturbaseret terapi og sundhedsfremme.  

De studerende bliver gennem teori og praktiske eksempler præsenteret for tværfaglige forståelsesrammer af, hvorledes det lokale rum har indvirkning: naturen, det byggede miljø, lokal økonomi, sociale forhold og kultur. Tvaærfagligt sammensatte arbejdsgrupper skal arbejde med analyser af lokalsamfund og identificere nye tiltag indenfor de fire grene. Herigennem udfoldes de fire grenes særlige tilgange og deltagerne får et grundlæggende kendskab til hinanden.

I kurset vil grundlæggende analysemetoder og i særdeleshed viden om projektudvikling og -samarbejde blive introduceret.         

Det empiriske udgangspunkt tages i et udvalgt geografisk case-område og kurset munder ud i en projektopgave. 

 

 

 

Engelsk titel

Place Based Opportunities - Innovation and Project Development

Uddannelse

Masteruddannelsen i landskab og planlægning

Målbeskrivelse

Ved kursets afslutning skal den studerende:

Viden

kende til lokalsamfund som kontekst og udgangspunkt for specifik analyse og tiltag  

- kende de forskellige faggrenes tilgange til løsning af en fælles opgave 

- kende til kildemateriale og datagrundlag   

Færdigheder

- kunne gennemføre basale analyser og projektarbejde 

Kompetencer

-arbejde projektorienteret og tværfagligt i en given kontekst 

-kunne formulere, analysere og fremkomme med innovative tiltag i relation til lokalområdet

-kunne anvende erfaringer med case-og projektarbejde i forbindelse med kurset Videnskabsteorier og analysemetoder (modul 3).

 

Studie- og undervisningsformen er tilpasset kursister, der vil videreuddanne sig sideløbende med et fuldtidsjob.

Undervisningen er koncentreret i et intensivt internat i et udvalgt caseområde af 2 1/2 dages varighed samt en temadag/et seminar af 1 dags varighed.

Forud for hvert internat/seminar udsendes relevant litteratur.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 15 min.
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve baseret på skriftlig opgave. Hver studerende eksamineres individuelt i den gruppebaserede projektopgave. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige aflevering. Eksamen vægtes således: Skriftlig aflevering 60 % og mundtlig eksamen 40 %. Der gives én samlet karakter. Opgaven udarbejdes løbende under kurset og afleveres inden eksamen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.

 

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 25
 • Forberedelse
 • 45
 • Projektarbejde
 • 120
 • Ekskursioner
 • 10
 • Vejledning
 • 5
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 206