Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Planlægning og offentlig landskabsforvaltning - forandringer og udfordringer

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Udbydes foråret 2018.
Niveau Master
ECTS 10 ECTS
Kursusansvarlig
  • Peter Stubkjær Andersen (4-77787966446d6b72326f7932686f)
  • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusnummer: NIGM16005U

Engelsk titel

Planning and Public Landscape Management - Changes and Challenges

Kursusindhold

Det åbne lands planlægning og offentlig landskabsforvaltning er i fokus i dette kursus. Den studerende opnår overblik over den samlede offentlige landskabsforvaltning, og får indsigt i det danske plansystem.

I kurset vil der blive blive lagt vægt på det åbne lands planlægning og den aktive del af landskabsforvaltningen, dvs. på naturpleje og -genopretning, skovrejsning, naturplaner og vandplaner. Kurset omfatter desuden gennemgange af planmål og retningslinier for det åbne land - i teorien og i praksis. Tilgange til analyse af politikker ("policy analysis") vil blive præsenteret og afprøvet.

Formålet med kurset er at gøre den studerende fortrolig med de aktuelle forvaltningsmål og -midler fra EU-niveauet til den enkelte ejendom. Det beyder også, at den kommunale planlægning i det åbne land indgår som et central område. Der inddrages og diskuteres eksempler på kommunale planmål for landskabernes fremtidige udvikling med hensyn til bl.a. landskabskarakter, jordbrugsmæssig anvendelse, byudvikling, naturindhold og kulturmiljø.

Målbeskrivelse

Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne: 

Viden
– beskrive de vigtigste, gældende ordninger i den offentlige landskabsforvaltning og deres administrative placering.
- beskrive centrale faser i forskellige typer planlægningprocesser.
– gennemgå de centrale mål og midler knyttet til det åbne lands planlægning på kommuneniveau.

Færdigheder
– anvende forskellige analysemodeller vedrørende landskabsudvikling og politikformulering.
– analysere offentlige mål, midler og implementeringstilgange i relation til det åbne lands planlægning og landskabsforvaltning.

Kompetencer
– anvende teorier om plan/politikformulering og implementering i praksis, dvs. kunne udføre plan- og politikopgaver af relevans for det åbne land.
- håndtere almindelige planopgaver i det åbne land - fra områdeanalyse, til planlægning af procesforløb og fremstilling af løsningsforslag.

Tilmelding

Ved masterkurser og betalende deltid indsætter administrationen (studieadministrationen) link til hjemmeside med information om tilmelding.

Uddannelse

Masteruddannelsen i landskab og planlægning

Studienævn

Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning

Kursustype

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

Varighed

2 blokke

Skemagruppe

Udenfor skemagruppe.
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Studie- og undervisningsformen er tilpasset kursister, der vil videreuddanne sig sideløbende med et fuldtidsjob.

Undervisningen er koncentreret i to intensive internater i udvalgte caseområder af 2 1/2 dages varighed hver samt to temadage/seminarer af 1 dags varighed.

Der arbejdes i grupper med et projekt, som indgår i eksamensbedømmelsen.

Kapacitet

25 studerende (1 hold af 25).

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Før og under kurset oplyses litteratur.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 50
Forberedelse 75
Projektarbejde 120
Ekskursioner 16
Vejledning 5
Eksamen 1
Kollokvier 8
Total 275

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 20 minutter
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve baseret på skriftlig opgave. Hver studerende eksamineres individuelt i den gruppebaserede projektopgave. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige aflevering. Eksamen vægtes således: Skriftlig aflevering 60 % og mundtlig eksamen 40 %. Der gives én samlet karakter. Opgaven udarbejdes løbende under kurset og afleveres inden eksamen.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.

 

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

Reeksamen er alene en skriftlig aflevering. Den foregår på baggrund af en stillet, skriftlig opgave. Ekstern censur, bedømmelse efter 7-trinsskalen.

Den skriftlige opgave udleveres via e-mail 1 måned inden afleveringstidspunktet.

 

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende