Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Landskabets arealforvaltere - samarbejde og konflikter

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Udbydes efterår 2017.
Niveau Master
ECTS 10 ECTS
Kursusansvarlig
  • Peter Stubkjær Andersen (4-838485725079777e3e7b853e747b)
  • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusnummer: NIGM16001U

Engelsk titel

The Landscape Managers - Cooperation and Conflicts

Kursusindhold

Kurset tager sit udgangspunkt i de mange aktører og interessenter, som kan identificeres i forvaltningen af det åbne land. Det betyder, at tilgange til aktøranalyse, konfliktidentifikation, -håndtering og -løsning er centralt for kursets indhold.

Et andet vigtigt område som behandles er de forskellige aktørers interaktion med det fysiske landskab. Konkrete eksempler på aktørdrevet landskabsforvaltning udvælges og diskuteres, med udgangspunkt i teorier omkring, hvordan forandringer kan opnås gennem samarbejde (fx collective impact).

En stor del af den offentlige landskabsforvaltning har som mål at beskytte, opretholde eller fremme landskabsværdier, herunder værdier knyttet til biodiversitet og andre dele af landskabets naturindhold. Selv om der indenfor givne kulturer er store fællestræk i den enkeltes værdiopfattelse, vil landskabsværdier grundlæggende være knyttet til den enkelte persons natursyn. Derfor er teori og praktiske betydninger af natursyn en væsentlig del af kursets indhold.

Målbeskrivelse

Ved kursets afslutning skal den studerende have opået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden
- beskrive de centrale aktører i dansk landskabsforvaltning og kende deres overordnede roller og kompetencer.
- kende til forskellige former for natursyn og landskabsværdier.
- kende de vigtigste modeller for forståelse af menneskets interaktion med naturgrundlaget.

Færdigheder
- anvende metoder til aktør-/interessentanalyse.
- gennemføre en basal analyse af natursyn og værdiforståelse.

Kompetencer
- kunne afdække og diskutere forskellige individers og grupperingers natursyn, og vide hvilken indflydelse disse forskelligheder har i konkrete landskabsforvaltnings- og planlægningsinitiativer.

Tilmelding

 Ved masterkurser og betalende deltid indsætter administrationen (studieadministrationen) link til hjemmeside med information om tilmelding.

Uddannelse

Masteruddannelsen i landskab og planlægning

Studienævn

Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning

Kursustype

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

Varighed

2 blokke

Skemagruppe

Udenfor skemagruppe.
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Studie- og undervisningsformen er tilpasset kursister, der vil videreuddanne sig sideløbende med et fuldtidsjob.

Undervisningen er koncentreret i to intensive internater i udvalgte caseområder af 2 1/2 dages varighed hver samt to temadage/seminarer af 1 dags varighed.

Kapacitet

25 studerende (1 hold af 25).

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Før og under kurset oplyses litteratur

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 50
Forberedelse 75
Projektarbejde 120
Ekskursioner 16
Vejledning 6
Kollokvier 8
Total 275

Eksamen

Prøveform

Løbende bedømmelse
Der udarbejdes tre mindre opgaver i løbet af modulet, som afleveres løbende efter aftale med underviser. Hver af de tre opgaver har en vægt på 1/3 af den samlede karakter. Alle tre opgaver skal afleveres rettidigt. Der gives én samlet karakter.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.

 

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere

Reeksamen

Reeksamen er alene en skriftlig aflevering: den foregår på baggrund af en stillet, skriftlig opgave. Interne censur, bedømmelse efter 7-trinsskalen.

Den skriftlige opgave udleveres via e-mail 1 måned inden afleveringstidspunktet.

 

 

 

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende